Poland
Języki

Blog

Tax Alert 19/2015 - Nowy wzór PIT-11

1 grudnia 2015

Tax Alert 19/2015 - Nowy wzór PIT-11

Nowy wzór informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)

 

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1634) został zmieniony formularz PIT-11 stanowiący informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Nowy formularz ma zastosowanie do dochodów uzyskanych przez podatników w 2015 r.

 

W związku ze zmianą druku, płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych wystawiając PIT-11 będą zobligowani do wskazania czy podatnik podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (jest rezydentem), czy też podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (jest nierezydentem). W tym celu formularz został rozbudowany o nowe pola.

W przypadku uznania, że podatnik podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, w poz. 12 formularza płatnik zobowiązany będzie do wskazania zagranicznego numeru identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych, który podatnik uzyskał w państwie swojego miejsca zamieszkania. W razie braku takiego numeru konieczne będzie wskazanie numeru dokumentu tożsamości podatnika. Ponadto płatnik zostanie zobowiązany do podania rodzaju numeru identyfikacyjnego (albo dokumentu stwierdzającego tożsamość) oraz kraju wydania takiego numeru (albo dokumentu tożsamości), a w dalszej części formularza także adresu zamieszkania podatnika za granicą.

Przypomnijmy, że nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu podlegają osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium Polski, tzn.:

  • posiadające na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Oczywiście powyższe kryteria określania miejsca powinny być weryfikowane z uwzględnieniem zapisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zmiany wprowadzone w formularzu PIT-11 nałożą na płatników obowiązek weryfikacji tzw. rezydencji podatkowej, co w praktyce będzie związane z koniecznością uzyskania szeregu informacji o podatniku (pracowniku lub o osobie uzyskującej w Polsce dochody z tzw. działalności wykonywanej osobiście). Jednak przy ustalaniu rezydencji podatkowej należy pamiętać, że podatnik, który składając płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, popełnia przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika, płatnik nie ponosi odpowiedzialności majątkowej ani odpowiedzialności karnoskarbowej.

Autor

Tax Partner

Powiązane usługi

Newsletter