Poland
Języki

Blog

Tax Alert 15/2014

22 grudnia 2014

Tax Alert 15/2014

Stawka podatku VAT w usługach związanych z rekreacją

 

W wydanej 2 grudnia 2014 roku interpretacji ogólnej o sygnaturze PT1/033/32/354/LJU/14 Minister Finansów wypowiedział się na temat możliwości stosowania obniżonej stawki podatku VAT w ramach świadczenia pozostałych usług związanych z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu wymienionych w poz. 186 załącznika nr 3 do UPTU. Przede wszystkim sprecyzowano, jak należy rozumieć pojęcie wstępu w kontekście usług rekreacyjnych oraz wyjaśniono, które z usług świadczonych przez obiekty rekreacyjne mogą korzystać z preferencyjnej stawki opodatkowania, a które powinny być opodatkowane stawką podstawową.

Wydana interpretacja ma na celu ujednolicenie stanowiska organów podatkowych w zakresie definiowania „usług wstępu” związanych z rekreacją i w związku z tym możliwości opodatkowania takich usług stawką obniżoną. W dotychczasowej praktyce spotkać można było dwa różne podejścia do tej kwestii. Część interpretacji podatkowych (np. IPPP3/443-908/11-2/LK) przyznawała rację podatnikom, którzy twierdzili, iż obniżona stawka VAT w wysokości 8% ma zastosowanie nie tylko do samego wejścia do obiektu (muzeum, siłownia, basen), ale również do korzystania ze świadczeń związanych z danym obiektem (oglądanie obiektów, korzystanie z maszyn, wejście na saunę). Powyższy pogląd był w zdecydowanej większości potwierdzany także przez orzeczenia sądów administracyjnych (np. I FSK 311/13 czy I FSK 1371/13). Niestety, zdarzały się również takie interpretacje (IBPP2/443-147/14/JJ) i orzeczenia (I SA/Łd 1561/12), które możliwość zastosowania obniżonej stawki VAT zawężały wyłącznie do biernego uczestnictwa, uznając jednocześnie, że opłata za siłownię nie może być uznana za opłatę za wstęp, lecz przede wszystkim za możliwość korzystania z infrastruktury technicznej. W związku z tym Minister Finansów postanowił jednoznacznie wypowiedzieć się w tej kwestii i rozwiać wszelkie wątpliwości.

Przede wszystkim podkreślić należy, iż usługi oraz towary wymienione w załączniku nr 3 UPTU opodatkowane są obniżoną stawką VAT – 8%. Pod pozycją 186 tego załącznika wskazuje się Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu – bez względu na symbol PKWiU. Pozycja ta stanowi uzupełnienie innych świadczeń objętych obniżoną stawką opodatkowania, dotyczących usług rekreacyjnych zawartych w pozycjach 179, 182–185 załącznika.

Z literalnego brzmienia powyższego przepisu wynika, że stawka podatku VAT 8% ma zastosowanie do usług rekreacji wyłącznie w zakresie wstępu. Ustawodawca nie precyzuje jednak, jak owe pojęcie wstępu należy rozumieć.

Minister Finansów odwołał się więc do definicji słownikowej i na jej podstawie określił pojęcie wstępu jako możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś. W związku z tym jednoznacznie zanegowano stanowisko, w myśl którego pojęcie wstępu kojarzyć należy jedynie z możliwością wejścia do określonego miejsca. Ze wstępem zawsze związane jest określone świadczenie typowe dla danego obiektu. Wstęp oznacza więc nie tylko prawo do wejścia do obiektu, ale również do korzystania z usług świadczonych czy urządzeń udostępnianych przez dany obiekt rekreacyjny.

W związku z powyższym opodatkowane stawką podstawową będą typowe świadczenia oferowane przez dane obiekty rekreacyjne. Stąd stawką obniżoną będzie opodatkowana na przykład sprzedaż biletów uprawniających do obejrzenia przedstawienia w teatrze czy umożliwiających korzystanie z przyrządów na siłowni.

Minister Finansów podkreślił końcowo, że dodane przez ustawodawcę stwierdzenie wyłącznie w zakresie wstępu ma na celu sprecyzowanie, że stawką preferencyjną objęte są tylko podstawowe, typowe usługi świadczone przez dany obiekt. Natomiast usługi dodatkowe, np. w przypadku siłowni usługi restauracyjne, zakup napojów, odżywek lub usługi instruktora będą już opodatkowane stawką podstawową.

Podsumowując, stawka obniżona podatku VAT w związku z pozostałymi usługami związanymi z rekreacją wyłącznie w zakresie wstępu, o których mowa w poz. 186 załącznika nr 3 do UPTU, ma zastosowanie do tych świadczeń, które wchodzą normalnie (typowo) w zakres usług danego obiektu. Pozostałe usługi, które nie mieszczą się w wyżej zaprezentowanym pojęciu wstępu, są opodatkowane na zasadach ogólnych, według stawki podstawowej.

Sugerujemy zwrócić uwagę na rozliczenia tego typu usług – szczególnie w przypadku oferowania ich nieodpłatnie pracownikom i rozliczania z tego tytułu podatku od towarów i usług wewnętrznie.

Jeżeli mieliby Państwo jakieś pytania lub wątpliwości w tym temacie, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi lub z Państwa osobą kontaktową w RSM Poland.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym ekspertem Przemysławem Powierzą:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Powiązane usługi

Newsletter