Poland
Języki

Blog

Tax Alert 10/2013

1 stycznia 2014

Tax Alert 10/2013

Nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych

 

Z dniem 1 kwietnia 2013 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r., poz. 363), zwane dalej: nowym rozporządzeniem. Zastąpiło ono dotychczasowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz.U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1338), zwane dalej: starym rozporządzeniem, które straciło moc prawną po dniu 31 marca 2013 r.

 

Od dłuższego czasu nie było wątpliwości, że istnieje potrzeba wprowadzenia nowych przepisów – i to znacznie modyfikujących dotychczasowe zasady ewidencjonowania obrotu. Przepisy ostatecznie wprowadzono, jednak zabrakło szerszych konsultacji czy choćby wcześniejszej informacji. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć: obowiązek wprowadzenia dodatkowych ewidencji, zmiany w opisie towaru na paragonie oraz obowiązek umieszczenia na paragonie numeru NIP na życzenie nabywcy.

Ewidencja zwrotów towarów lub reklamacji

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, podatnik będzie miał obowiązek ująć w odrębnej ewidencji zwroty towarów lub uznane reklamacje towarów lub usług, które skutkowały zwrotem całości lub części należności. W § 3 ust. 4 nowego rozporządzenia określono w sposób szczegółowy, z jakich elementów powinna składać się taka ewidencja. Jednym z nich jest protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę. Do ewidencji załączony będzie musiał być również dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży, czyli np. paragon lub wyciąg z rachunku bankowego.

W nowym rozporządzeniu nie określono, z jakich elementów składać powinien się protokół przyjęcia zwrotu. Wydaje się jednak, że powinien on w sposób jednoznaczny wskazywać, jakiej transakcji dotyczy. Choć Ministerstwo Finansów wskazuje, że odrębna ewidencja w przypadkach reklamacji i zwrotów jest już często spotykaną praktyką, to należy zwrócić uwagę na to, że takie rozwiązanie będzie stanowić kolejne obciążenie administracyjne nałożone na podatników.

Ewidencja oczywistych pomyłek

Kolejną nowością jest wprowadzenie obowiązku dokonania korekty oczywistej pomyłki poprzez ujęcie jej w odrębnej ewidencji. Po wydrukowaniu paragonu zawierającego błędne dane podatnik będzie musiał niezwłocznie zaewidencjonować go w odrębnej ewidencji, wskazując w niej wartość sprzedaży brutto i wartość podatku należnego z błędnego paragonu, opisując przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączając oryginał błędnego paragonu. Koniecznie będzie również wystawienie kolejnego paragonu, już w prawidłowej wysokości.

W praktyce podatnicy wyszczególniali wskazane wyżej informację w sporządzonym przez siebie protokole, do którego dołączali również kopię paragonu z błędnie wyszczególnionymi danymi. Niemniej nowe rozporządzenie wprowadza kolejną ewidencję, którą będzie zobowiązany prowadzić podatnik.

Nazwa towaru lub usługi

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 6 nowego rozporządzenia paragon fiskalny powinien zawierać nazwę towaru lub usługi, która pozwoli na jednoznaczną ich identyfikację. Wprowadzenie powyższego przepisu znajduje swoje umocowanie w orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego. W wyroku NSA z dnia 9 marca 2010 r. o sygn. akt I FSK 63/09 sąd orzekł, że na paragonie powinna być umieszczona precyzyjna nazwa nabytego towaru, a nie jedynie jego nazwa rodzajowa.

Paragon będzie więc musiał zawierać konkretną nazwę towaru lub usługi, która pozwoli na ich jednoznaczną identyfikację. Wydaje się, że powyższy przepis nie uwzględnia możliwości technicznych większości obecnie funkcjonujących kas, szczególnie tych w mniejszych sklepach o szerokim asortymencie produktów o niskich wartościach jednostkowych. Niestety wydaje się, że do momentu ukształtowania jednolitej linii orzeczniczej, podatnicy głowić się będą nad prawidłowością opisu towaru umieszczonego na wystawionym paragonie.

Jak wskazuje Minister Finansów, obowiązek umieszczania na paragonie nazwy towaru pozwalającej na jego identyfikację obowiązywał również w latach ubiegłych, a nowe rozporządzenie jedynie doprecyzowuje przepisy w tym zakresie.

Ministerstwo zaprezentowało również przykład poprawnej ewidencji sprzedaży: jeżeli podatnik dokonuje sprzedaży 5 gatunków jabłek i wszystkie są w jednakowej cenie, może on zaprogramować w kasie nazwę np. „jabłka". Natomiast jeżeli sprzedaje np. kilka gatunków jabłek, które mają różną cenę za kilogram, powinien oddzielnie je identyfikować np. nazwą lub ewentualnie nazwą skróconą gatunku.

Powyższe oznaczałoby, że nie jest konieczne wskazanie w opisie paragonu rodzaju, producenta czy szczególnych cech jakościowych i ilościowych towarów, ale wystarczy podanie ogólnej nazwy dla danej grupy towarów tak, aby jednoznacznie zidentyfikować dany towar. Dopuszcza się również stosowanie nazwy skróconej towaru lub usługi.

Choć powyższa interpretacja przepisów jest dość korzystna dla podatników, to wydaje się, że nie jest do końca zbieżna z brzmieniem nowych przepisów mówiących o jednoznacznej identyfikacji na podstawie nazwy i ewentualnego opisu stanowiącego jej rozwinięcie. Powyższa wykładnia dopuszcza bowiem pewien stopień ogólności, który w zależności od stanowiska organów będzie mógł być dowolnie regulowany.

Paragon z NIP-em, jak faktura uproszczona

W myśl nowego rozporządzenia na żądanie nabywcy podatnik zobowiązany będzie umieszczać na paragonie numer identyfikacji podatkowej nabywcy. Jak wskazano w uzasadnieniu do nowego rozporządzenia, paragon taki mógłby pełnić funkcję faktury uproszczonej, w przypadku gdy kwota należności nie przekroczyłaby kwoty 450 PLN (albo 100 EUR).

Wydaje się, że paragon z wyszczególnionym numerem NIP zawierałby wszystkie konieczne informacje wymagane dla faktury uproszczonej. Niestety po raz kolejny problemem okazać się mogą ograniczenia techniczne kas fiskalnych – aby wprowadzić takie rozwiązanie niezbędna będzie (w zdecydowanej większości przypadków) zmiana oprogramowania kasy. Wszelkie dodruki do paragonu czy też inne dopiski, choćby poświadczone pieczątką lub podpisem, nie będą zgodne z przepisami prawa.

Ministerstwo Finansów zamieściło w tej sprawie dodatkowe wyjaśnienia, zgodnie z którymi kasy fiskalne pozwalające na prawidłowe ewidencjonowanie obrotów, nie będą musiały być wymienione z powodu niemożności umieszczenia na paragonie numeru NIP nabywcy. Obowiązek zamieszczania NIP dotyczyć będzie bowiem wyłącznie podatników użytkujących kasy, które posiadają taką funkcję. Niezrozumiałym jest więc nakładanie obowiązków na podatników w sposób wybiórczy, w zależności od dostępu do takiej czy innej technologii.

Co więcej, w nowym rozporządzeniu nie znajdziemy regulacji potwierdzających powyższe stanowisko resortu finansów. W związku z powyższym stanowisko Ministra Finansów w tym zakresie w żadnej mierze nie będzie chronić podatników przed konsekwencjami karno-skarbowymi wynikającymi z niezastosowania się do przepisów nowego rozporządzenia po zakończeniu okresu przejściowego (czyli od 1 października 2013 roku).

Inne regulacje

  • Określono nowe wzory dokumentów, m.in. wzór wniosku o dokonanie odczytu z pamięci kasy fiskalnej (w przypadku zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym lub wymiany pamięci kasy) oraz wzór wniosku o zarejestrowanie kasy (w przypadku zmiany urzędu skarbowego przez podatnika);
  • Podatnik będzie zobligowany wystawić paragon w chwili otrzymania części lub całości należności przed dokonaniem sprzedaży;
  • Podatnik będzie musiał dokonać obowiązkowego przeglądu technicznego kasy nie rzadziej niż co 2 lata (w myśl starego rozporządzenia podatnik miał obowiązek dokonać takiego przeglądu co 24 miesiące), a za dzień rozpoczęcia biegu terminu uznawać będzie się dzień fiskalizacji kasy.

Pół roku na przygotowanie się do zmian

W myśl przepisów przejściowych nowego rozporządzenia podatnicy mogą prowadzić ewidencję w sposób regulowany starym rozporządzeniem do 30 września 2013 r. Dzięki powyższej regulacji termin wymiany kas fiskalnych został odłożony w czasie – nowe rozporządzenie zakłada, że nadal będą mogły funkcjonować kasy nabyte po 1 września 2011 r. (lub te które otrzymały potwierdzenie ważności po tym terminie), muszą one jednak spełniać warunki określone w nowym rozporządzeniu (przede wszystkim warunku właściwej identyfikacji towarów i usług).

Podatnicy są więc zobowiązani dostosować się do znowelizowanych przepisów (najpewniej poprzez zakup nowego urządzenia), w przeciwnym razie narażą się bowiem na odpowiedzialność karno-skarbową w postaci mandatów karnych lub grzywien.

Nawiasem warto dodać, że od 1 marca 2013 r. obniżeniu z 40.000 zł do 20.000 zł uległ limit obrotów upoważniający do zwolnienia z obowiązku ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Podatnicy, którzy zdążyli nabyć nowe kasy rejestrujące już teraz, będą musieli zastanowić się nad ich wymianą lub dostosowaniem.

W przypadku dodatkowych pytań lub potrzeby przedyskutowania wpływu powyższych informacji na Państwa działalność biznesową zachęcamy do kontaktu.

Zespół RSM Poland

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym ekspertem Przemysławem Powierzą:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Autor

Tax Partner

Powiązane usługi

Newsletter