Poland
Języki

Blog

Szczegółowe elementy dokumentacji cen transferowych

3 października 2017

Szczegółowe elementy dokumentacji cen transferowych

 

18 września 2017 r. opublikowane zostały w Dzienniku Ustaw dwa ważne rozporządzenia dotyczące sprawozdawczości podmiotów powiązanych:

 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1752);
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2017 r. poz. 1753).

 

Rozporządzenia te doprecyzowują zagadnienia związane z elementami dokumentacji podatkowej sporządzanej na podstawie art. 9a ust. 1 UPDOP (odpowiednio art. 25a ust. 1 UPDOF) wyjaśniając, w jaki sposób elementy charakterystyczne dla danego zakresu dokumentacji – tj. local file’a, master file’a oraz analizy porównawcze – powinny zostać przedstawione.

Local file (plik lokalny)

Ustawodawca wskazał, że w odniesieniu do:

 • danych finansowych, w tym przepływów pieniężnych dotyczących transakcji lub innych zdarzeń – mają one zostać przedstawione odrębnie dla każdego rodzaju działalności i dotyczyć wartości transakcji wynikających z faktur, a w sytuacji gdy takie faktury nie były wystawiane – wartości wynikających z umów lub innych dokumentów, a także otrzymanych lub przekazanych płatności;
 • danych identyfikujących podmioty powiązane – obejmować one powinny m.in. nazwy tych podmiotów, formy prawne, dane adresowe, numery identyfikacji podatkowej, rodzaje powiązań;
 • opisu przebiegu transakcji lub innych zdarzeń – powinien on być sporządzany odrębnie dla każdego rodzaju działalności i zawierać analizę funkcjonalną oraz profil funkcjonalny.

 

Benchmark (analiza porównawcza)

Opis analizy danych porównawczych powinien natomiast obejmować:

 • strony transakcji lub innego zdarzenia podlegające analizie wraz z wyjaśnieniem powodów wyboru analizowanej strony;
 • założenia stanowiące podstawę analizy danych porównawczych;
 • przyczyny zastosowania danych porównawczych pochodzących z jednego roku lub danych wieloletnich;
 • danych porównawczych, które podatnik wykorzystał lub które odrzucił z powodu braku porównywalności danych, z podaniem informacji na temat źródła i sposobu pozyskania tych danych;
 • zastosowanych korekt z uzasadnieniem konieczności ich dokonania;
 • wyznaczonego punktu lub przedziału rynkowego wraz z uzasadnieniem jego wyboru.

 

Master file (opis grupy podmiotów powiązanych)

Ta część dokumentacji (choć tworzona często przez podmioty zagraniczne) powinna obejmować:

 • strukturę organizacyjną grupy podmiotów powiązanych oraz ich nazwy, formy prawne, miejsca siedziby i udziałowców poszczególnych podmiotów;
 • politykę cen transakcyjnych (zasady wyznaczania cen transakcyjnych stosowanych przez grupę);
 • opis przedmiotu i zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez grupę (m.in. czynniki biznesowe wpływające w największym stopniu na zyski grupy, istotne łańcuchy wartości dodanej i usługi w ich ramach świadczone, rynki geograficzne, na których osiągane jest co najmniej 10% zysków w ramach poszczególnych istotnych łańcuchów wartości dodanej, mające miejsce w danym roku przeniesienia w grupie funkcji, aktywów lub ryzyk wpływających na dochód (stratę), zakres oferowanych produktów lub usług, czy liczbę rynków, na jakich są one oferowane);
 • opis istotnych wartości niematerialnych;
 • opis sytuacji finansowej podmiotów tworzących grupę (w tym lista kredytów oraz pożyczek stanowiących ponad 5% sumy finansowania zewnętrznego grupy).

 

Biorąc pod uwagę szczegółowość wymogów i zawartości pliku master file nieodzowna będzie szczegółowa analiza takich dokumentów dostarczonych polskim podmiotom przez grupę. Z jednej bowiem strony dokument ten powstaje w znaczącej liczbie przypadków poza Polską, z drugiej jest jednak u większych podmiotów obligatoryjnym elementem polskiej dokumentacji cen transferowych. Jego niezgodność z polskimi wymogami, może skutkować uznaniem przez polskie organy podatkowe, że dokumentacja cen transferowych nie jest kompletna.

Oprócz powyższych wskazówek i uzupełnień do ogólnych zapisów ustawy, wprowadzono również słowniczek wyjaśniający, co należy rozumieć pod takimi pojęciami jak: strona transakcji lub innego zdarzenia, analiza funkcjonalna, łańcuch wartości dodanej, istotny łańcuch wartości dodanej, profil funkcjonalny czy cechy charakterystyczne dóbr (usług lub innych świadczeń).

W stosunku do danych identyfikujących podmioty powiązane doprecyzowano, że informacje dotyczące rodzaju powiązań powinny być sporządzane zgodnie ze stanem obowiązującym w pierwszym dniu roku podatkowego. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy dokumentacja sporządzana jest na zakończenie roku podatkowego – wtedy informacja ta powinna być zgodna ze stanem obowiązującym w dniu zakończenia roku podatkowego.

Analizowane rozporządzenia rozwiewają większość wątpliwości w zakresie prawidłowego dokumentowania cen transakcyjnych, co z pewnością pozwoli na usprawnienie procesu sporządzania dokumentacji cen transferowych. Regulacje te nie są jednak bez wad, ponieważ wprowadzają one pojęcie „rodzaju działalności”, nie wyjaśniając przy tym co dokładnie należy przez nie rozumieć.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Tomaszem BEGEREM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Autor

Tax Partner

Powiązane usługi

Newsletter