Poland
Języki

Blog

Split payment w VAT od 2018 roku?

19 czerwca 2017

Split payment w VAT od 2018 roku?

 

12 maja 2017 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzający mechanizm tzw. podzielonej płatności w VAT (ang. split payment). Zgodnie z projektem, nowy mechanizm miałby obowiązywać już od 1 stycznia 2018 r.

 

Czym jest split payment?

Zgodnie z opublikowanym przez Ministerstwo Finansów projektem, mechanizm podzielonej płatności miałby polegać na tym, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto byłaby płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, natomiast pozostała kwota odpowiadająca kwocie podatku VAT, byłaby płacona na specjalne konto dostawcy – rachunek VAT. Dokonanie takiej podzielonej płatności miałoby miejsce przy użyciu dedykowanego komunikatu przelewu, w którym podatnik wskazywałby: numer faktury, numer VAT dostawcy, kwotę wartości sprzedaży netto oraz kwotę podatku. Na skutek tego, że dostawca nie otrzymałby na swój rachunek bankowy całej kwoty brutto, nie mógłby, przy przeprowadzaniu transakcji gospodarczych mających na celu wyłudzanie podatku, szybko „zniknąć”, zatrzymując przy tym należny fiskusowi VAT – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Rachunek VAT

W celu umożliwienia dokonywania płatności w ramach nowego systemu, projekt nowelizacji zakłada nałożenie na banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe obowiązku założenia rachunku VAT dla każdego posiadacza rachunku rozliczeniowego będącego przedsiębiorcą.

Dostawca miałby bardzo ograniczone możliwości swobodnego dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT. Przelew z rachunku VAT byłby możliwy co do zasady wyłącznie na inny rachunek VAT, na rachunek urzędu skarbowego lub na inny rachunek wskazany przez naczelnika urzędu skarbowego. Natomiast transfer środków pieniężnych zgromadzonych na takim rachunku na rachunek rozliczeniowy posiadacza rachunku VAT byłby dokonywany wyłącznie na uzasadniony wniosek podatnika, po uzyskaniu zgody naczelnika urzędu skarbowego.

Dobrowolność i system zachęt

Co istotne, projekt ustawy zakłada dobrowolność korzystania z metody podzielonej płatności, pozostawiając jednocześnie decyzję o jej stosowaniu wyłącznie w gestii nabywcy towarów i usług (nie ich sprzedawcy). Proponowane regulacje przewidują jednak wprowadzenie szeregu przywilejów mających zachęcić przedsiębiorców do korzystania z nowego rozwiązania. Podatników, którzy stosowaliby split payment nie dotyczyłyby regulacje związane ze stosowaniem sankcji w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego, przepisy o odpowiedzialności solidarnej czy regulacje dotyczące sankcyjnej stawki odsetek. Dodatkową korzyścią byłaby możliwość obniżenia wysokości podatku do zapłaty w przypadku uregulowania podatku z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin określony do zapłaty podatku. Ponadto, jeżeli podatnik zdecydowałby się na zwrot nadwyżki VAT naliczonego na rachunek VAT, wówczas byłby on dokonywany w przyspieszonym 25-dniowym terminie, liczonym od dnia złożenia rozliczenia.

Warto podkreślić, iż mechanizm podzielonej płatności znalazłby zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, a tym samym nie dotyczyłby transakcji sprzedaży dokonywanych na rzecz konsumentów.

Cel nowelizacji

Split payment jest jednym z rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom podatkowym. W ocenie Ministerstwa Finansów, wprowadzenie tego mechanizmu umożliwi organom podatkowym monitorowanie i blokowanie środków na rachunkach VAT, eliminując tym samym ryzyko „znikania” podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym do budżetu państwa podatkiem VAT.

Podsumowując, długo oczekiwany projekt nowelizacji ustawy o VAT wprowadzający do polskiego systemu podatkowego tzw. mechanizm podzielonej płatności, w końcu ujrzał światło dzienne. Opublikowany projekt zakłada, iż nowy system płatności w VAT będzie obowiązywać już od 1 stycznia 2018 r. Należy mieć jednak na uwadze, że projekt znajduje się obecnie na etapie opiniowania. Oznacza to, że nie jest jeszcze do końca pewne w jakim kształcie akt ten zostanie ostatecznie przyjęty. W związku z tym, zachęcamy Państwa do śledzenia na bieżąco naszych publikacji dotyczących tego zagadnienia.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Tomaszem BEGEREM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Autor

Tax Partner

Powiązane usługi

Newsletter