Poland
Języki

Blog

Samochód prywatny na cele służbowe

16 sierpnia 2016

Samochód prywatny na cele służbowe

Samochód prywatny na cele służbowe – zwrot kosztów przychodem dla pracownika

 

Zwrot przez pracodawcę kosztów z tytułu użytkowania przez pracowników samochodów prywatnych do celów służbowych powoduje po ich stronie powstanie przychodu ze stosunku pracy. Takie stanowisko prezentowane jest w aktualnie wydawanych interpretacjach indywidualnych (przykładowo: interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 24 czerwca 2016 r. o znaku 1061-IPTPB1.4511.294.2016.2.MH, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 czerwca 2016 r. o znaku ILPB1/4511-1-505/16-2/KF).

Interpretacje dotyczą pracowników, z którymi pracodawcy zawarli umowy cywilnoprawne na użytkowanie ich prywatnych samochodów do celów służbowych. Na podstawie tych umów pracownikom wypłacany jest ryczałtowo zwrot kosztów użytkowania samochodów. Zdaniem organów podatkowych pracownicy otrzymując zwrot, uzyskują w związku z tym przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361; ze zm.;
zwana dalej: „UPDOF”). Taki przychód powinien być opodatkowany wraz z innymi przychodami ze stosunku pracy. Na pracodawcach z kolei ciążą obowiązki płatnika określone w art. 31 UPDOF związane z naliczeniem i pobraniem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W wydawanych interpretacjach podkreśla się, że w przedmiotowym przypadku nie będzie miał zastosowania wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2013 r., o sygn. akt K 7/13. Wyrok ten dotyczy bowiem nieodpłatnych świadczeń otrzymanych przez pracowników, natomiast w sytuacji takiej jak wyżej opisana pracownicy otrzymują środki pieniężne. Akcentuje się przy tym, że wskazane orzeczenie dotyczy sytuacji, w których pracownik otrzymuje świadczenie w związku z pozostaniem w stosunku pracy, które jest ściśle związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez pracodawcę oraz których wartości nie można wyliczyć zgodnie z metodologią wskazaną w UPDOF. W rezultacie stosowanie tez zawartych w orzeczeniu do świadczeń o charakterze pieniężnym nie znajduje uzasadnienia.

Ponadto organy podatkowe uznają, że nie będzie możliwe zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 23b UPDOF. Niniejszy przepis stanowi, że wolny od opodatkowania jest zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw.

W ocenie organów wydających interpretacje w sprawach opisanych powyżej, zwrot kosztów nie następuje na podstawie przepisów odrębnych ustaw, lecz na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W konsekwencji skoro nie ma przepisów gwarantujących zwrot kosztów za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych, to wypłacane przez pracodawcę środki nie podlegają zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1
pkt 23b UPDOF.

Przypomnijmy jednak, że odmienne stanowisko było prezentowane przez organy podatkowe jeszcze na początku bieżącego roku. Przykładem jest chociażby interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 lutego 2016 r. o znaku IPPB4/4511-1369/15-2/MS. Organ uznał wtedy, że „skoro więc prawidłowe i efektywne wykonywanie obowiązków pracowniczych wymaga od pracownika użycia prywatnego samochodu, to sfinansowanie ww. kosztów przez pracodawcę nie jest korzyścią pracownika, ale właśnie wypełnieniem przez pracodawcę ustawowego obowiązku prawidłowego organizowania pracy (…)”.

Zmiana linii interpretacyjnej jest bez wątpienia niekorzystna zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców, na których będą ciążyć dodatkowe obowiązki związane z obliczaniem i pobieraniem składek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Nie można jednak odmówić słuszności organom uznającym, że zwrot kosztów użytkowania samochodów prywatnych w celach służbowych nie ma charakteru nieodpłatnego świadczenia.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Tomaszem BEGEREM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Autor

Tax Partner

Powiązane usługi

Newsletter