Poland
Języki

Blog

Rozporządzenia w sprawie cen transferowych w końcu opublikowane

21 lipca 2017

Rozporządzenia w sprawie cen transferowych w końcu opublikowane

 

W ostatnim czasie opublikowane zostały trzy ważne rozporządzenia dotyczące sprawozdawczości podmiotów powiązanych. Mowa o:

 • rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania (Dz.U. 2017 r. poz. 1176, dalej: Rozporządzenie CBCR);
 • rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2017 r. poz.1190, dalej: Rozporządzenie CIT-TP);
 • rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1205, dalej: Rozporządzenie PIT-TP). 

 

Konwencja, Rozporządzenie CBCR

Obowiązek raportowania o grupie podmiotów wynika z ustawy z 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648 t.j. z późn. zm., dalej: Ustawa). Zgodnie z art. 83 ust. 1 Ustawy, jednostka dominująca, która posiada w Polsce siedzibę lub zarząd jest zobowiązana do przekazywania Szefowi KAS, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informacji o grupie pomiotów w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego. Wydane rozporządzenie określa szczegółowe elementy, które taka informacja powinna zawierać, tj.:

 • dane identyfikacyjne podmiotów wchodzących w skład grupy (m.in. nazwę, numer identyfikacji podatkowej, adres siedziby, rezydencję podatkową);
 • informacje o głównych rodzajach działalności podmiotów wchodzących w skład grupy;
 • dane dotyczące działalności podmiotów wchodzących w skład grupy (w tym m.in. informacje o osiągniętych przychodach, zrealizowanym zysku (stracie), rzeczywiście zapłaconym podatku, liczbie pracowników);
 • dodatkowe informacje lub wyjaśnienia.

 

Wzór takiej informacji w formie dokumentu elektronicznego ma zostać zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

W tym miejscu chcielibyśmy również przypomnieć, że do składania Szefowi KAS informacji o grupie podmiotów za sprawozdawczy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2016 r., zobowiązane będą także jednostki inne niż jednostki dominujące, posiadające w Polsce zarząd lub siedzibę albo prowadzące w Polsce działalność jedynie przez zagraniczny zakład (art. 84 ust. 1 ww. Ustawy). Sytuacja taka będzie miała miejsce, gdy:

 • jednostka dominująca nie będzie miała obowiązku składania CBCR za dany rok obrotowy w państwie lub terytorium siedziby (zarządu);
 • mimo zawarcia umowy o wymianie informacji podatkowych pomiędzy Polską a krajem lub terytorium siedziby (zarządu) jednostki dominującej nie zawarto, w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego, kwalifikującej umowy pomiędzy właściwymi organami;
 • państwo lub terytorium siedziby (zarządu) jednostki dominującej zawiesiło automatyczną wymianę informacji lub stale nie wywiązywało się z obowiązku przekazywania informacji stronie polskiej, pod warunkiem, iż jednostka dominująca została o tym powiadomiona (poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej).

 

Pomimo spełnienia wyżej wymienionych przesłanek, zgodnie z art. 84 ust. 2 i 4 Ustawy, obowiązek składania CBCR nie wystąpi w sytuacji, gdy grupa wyznaczyła już w celu realizacji tego obowiązku inną jednostkę z grupy (z zastrzeżeniem spełnienia dodatkowych wskazanych w Ustawie warunków, m.in. zgromadzenia przez tę jednostkę wszystkich wymaganych danych).

Ogólne zasady dotyczące raportowania CBCR zostały przedstawione w jednym z naszych poprzednich Tax Alertów (Tax Alert 11/2017).

Rozporządzenie CIT-TP i PIT-TP

Zgodnie z art. 27 ust. 5 UPDOP (odpowiednio art. 45 ust. 9 UPDOF) podatnicy zobowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej, jeżeli ich przychody lub koszty przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10 mln EUR, dołączają do rocznego zeznania podatkowego uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest na rzecz podmiotu z kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową. Wydane rozporządzenia zawierają wzory uproszczonych sprawozdań w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych CIT-TP oraz w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-TP. Informacje, które mają być przekazywane organom podatkowym przy ich użyciu dotyczą:

 • powiązań podatnika;
 • przedmiotu działalności;
 • dokonanych restrukturyzacji;
 • transakcji lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest na rzecz podmiotu z kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową (m.in. transakcji lub innych zdarzeń dotyczących sprzedaży i zakupu towarów oraz usług, transakcji finansowych, transakcji lub innych zdarzeń dotyczących aktywów czy też umów o podziale kosztów).

 

Pierwsze takie uproszczone sprawozdania należy przygotować za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2016 r. i dołączyć do zeznania podatkowego za ten rok podatkowy.

Publikacja i co dalej?

Biorąc pod uwagę złożoność i kompleksowość ww. raportów, zachęcamy do jak najwcześniejszego zapoznania się z zakresem przekazywanych informacji oraz ich szczegółowością. Zalecamy nie czekać z tym do momentu składania rocznych zeznań podatkowych, ponieważ może się okazać, iż w celu wypełnienia obowiązków sprawozdawczych konieczne będzie zwrócenie się o pomoc do specjalistów z zakresu cen transferowych.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Tomaszem BEGEREM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

 

Autor

Tax Partner

Powiązane usługi

Newsletter