Poland
Języki

Blog

Podatek od nieruchomości dla elektrowni wiatrowych

16 czerwca 2016

Podatek od nieruchomości dla elektrowni wiatrowych

Prawdopodobnie wyższy podatek od nieruchomości dla posiadaczy elektrowni wiatrowych

 

Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że od 1 stycznia 2017 r. zmianie ulegną zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych. Modyfikacje w tym zakresie, chociaż nie poprzez bezpośrednie wyartykułowanie tego w przepisie prawa podatkowego, przewiduje ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (dalej: „Ustawa”). Obecnie akt prawny oczekuje na podpis Prezydenta RP.

Zasadniczym założeniem Ustawy jest uregulowanie problematyki budowy i lokalizacji elektrowni wiatrowych. Przyjęte rozwiązania mają bowiem na celu przede wszystkim objęcie elektrowni wiatrowych nadzorem budowlanym. Dla uzyskania pożądanego efektu prawodawca zmienił definicję budowli w art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 tj. z późn. zm.). Polega ona na wykreśleniu słowa „elektrownie wiatrowe” z tej części definicji budowli, która zawiera przykładowy katalog urządzeń technicznych, w odniesieniu do których tylko elementy budowalne uznaje się za budowlę. W związku natomiast z tym, że do definicji budowli w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości bezpośrednio odwołuje się Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 tj. z późn. zm.), dokonany zabieg legislacyjny, może nieść za sobą potencjalnie daleko idące konsekwencje podatkowe. Nowa definicja budowli może bowiem spowodować, że podatek od nieruchomości w wysokości 2% będzie trzeba kalkulować od wartości całej elektrowni wiatrowej, a nie tylko od jej elementów budowalnych, tak jak ma to miejsce w chwili obecnej. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegać będzie zarówno fundament, jak i maszt oraz elementy techniczne elektrowni wiatrowej (wirnik, zespół przeniesienia napędu, generator prądotwórczy, układy sterowania i zespół gondoli wraz z mocowaniem i mechanizmem obrotu), stanowiące istotną część całej wartości elektrowni wiatrowej.

Choć, tak jak wskazaliśmy na wstępie, w nowej Ustawie nie ma bezpośredniego wskazania, że do zmian opodatkowania podatkiem od nieruchomości w tym zakresie dojdzie, to za przyjęciem takiego stanowiska stoi analiza treści przepisów przejściowych Ustawy. Art. 17 Ustawy wskazuje bowiem, że do dnia 31 grudnia 2016 r. podatek od nieruchomości w odniesieniu do elektrowni wiatrowych ustalany będzie i pobierany na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie Ustawy. Stanowi to podstawę do twierdzenia, że zmiany dokonane w definicji budowli będą niosły za sobą również określone skutki w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Niestety uzasadnienie do projektu Ustawy w żaden sposób nie odnosi się do tej kwestii.

Podsumowując, przyjęte rozwiązania mogą spowodować przede wszystkim znaczący wzrost kosztów związanych z utrzymaniem takich elektrowni oraz liczne spory z organami podatkowymi w przedmiocie prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych. Już na podstawie obecnie obowiązujących przepisów nie brakuje rozbieżności pomiędzy stanowiskiem podatników a organów podatkowych w tym zakresie. Nowe regulacje, z uwagi na sposób ich wyartykułowania, wydają się być jeszcze bardziej problematyczne. Brak bowiem wskazania „elektrowni wiatrowych” w przykładowym katalogu urządzeń technicznych, w odniesieniu do których uznaje się za budowlę tylko elementy budowalne, nie musi przesądzać w sposób jednoznaczny o tym, że mają one podlegać opodatkowaniu jako całość.

Z uwagi na powyższe zachęcamy Państwa do kontaktu w celu omówienia zmian i ich konsekwencji w kontekście Państwa biznesu lub inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych.  

 

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Tomaszem BEGEREM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Autor

Tax Partner

Powiązane usługi

Newsletter