Poland
Języki

Blog

Implementacja „quick fixes” dla celów VAT w Niemczech

16 lipca 2019

Implementacja „quick fixes” dla celów VAT w Niemczech

Bartłomiej BARTKIEWICZ
Junior Tax Assistant w RSM Poland

Karolina BARTKOWIAK
Tax Supervisor w RSM Poland

Na początku października 2018 roku Rada do spraw Gospodarczych i Finansowych UE przyjęła projekty aktów prawnych wprowadzających tymczasowe rozwiązania w zakresie rozliczania transakcji transgranicznych (tzw. „quick fixes”) dla celów VAT. Mają one być stosowane od 1 stycznia 2020 roku i obowiązywać do momentu przyjęcia docelowego, nowego systemu podatku od towarów i usług. W Niemczech formalne przygotowania do implementacji unijnych regulacji rozpoczęły się 8 maja 2019 roku i przyjęły formę projektu zbiorczej ustawy zawierającej tegoroczne nowelizacje podatkowe.

Numer identyfikacyjny VAT-UE

Pakiet „quick fixes” wprowadza zmiany w zakresie numeru identyfikacyjnego VAT-UE. Wraz z wejściem w życie nowych przepisów, konieczność dysponowania przez dostawcę ważnym numerem VAT-UE nabywcy będzie również przesłanką materialną dla uznania dostawy za WDT oraz dla możliwości zastosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0%. Dotychczas była to jedynie przesłanka formalna i nawet w przypadku braku spełnienia wskazanego wymogu, można było zastosować stawkę 0% – o ile nie było wątpliwości, że towary rzeczywiście przetransportowano do innego państwa członkowskiego. Warto w tym miejscu wskazać, że konsekwencją wprowadzenia tej zmiany jest także konieczność składania zgodnej z prawdą oraz kompletnej informacji podsumowującej VAT-UE.  

Magazyn call-off stock

Pakiet zmian objętych tzw. „quick fixes” przewiduje ponadto wprowadzenie jednolitych przepisów rozliczania transakcji z zastosowaniem procedury magazynu konsygnacyjnego w całej Unii Europejskiej. Do tej pory poszczególne państwa członkowskie w różny sposób kształtowały przepisy w tym zakresie. W Polsce procedura przemieszczania towarów z wykorzystaniem magazynu konsygnacyjnego była już stosowana (choć w nieco innym zakresie niż obecnie planowany). W Niemczech natomiast przepisy prawne wymagały od sprzedawcy, który przemieścił towary do innego państwa członkowskiego z wykorzystaniem tej procedury, rejestracji na potrzeby VAT w państwie przeznaczenia towarów i wykazania tam dostawy krajowej. Odmienne rozwiązania możliwe były tylko na bazie indywidualnych uzgodnień z lokalnymi organami podatkowymi. W rezultacie wprowadzenia „quick fixes” nie będzie już takiej konieczności, co znacznie ułatwi podmiotom gospodarczym funkcjonowanie na wspólnym rynku UE.

DORADZTWO PODATKOWE
Skomplikowane przepisy podatkowe spędzają Ci sen z powiek? Skorzystaj z wiedzy ekspertów.
Dowiedz się więcej

Jednolita definicja transakcji łańcuchowych

Zgodnie z nowymi zasadami jedyną dostawą wewnątrzwspólnotową w transakcji łańcuchowej – tzw. dostawą ruchomą – będzie dostawa dokonana od dostawcy do pierwszego podmiotu pośredniczącego. Jeżeli jednak pośrednik przekaże dostawcy numer identyfikacyjny VAT nadany mu przez państwo członkowskie, z którego towary są wysyłane lub transportowane, to dostawą ruchomą będzie ta dokonywana przez ten podmiot. Czyli obowiązywać będzie zasada, zgodnie z którą dostawa ruchoma jest dostawą dokonywaną pomiędzy dostawcą posługującym się numerem identyfikacyjnym państwa, z którego towar jest dostarczany a nabywcą posługującym się numerem identyfikacyjnym państwa, do którego towar ma docelowo trafić. Dyrektywa ogranicza zakres jednolitego traktowania transakcji łańcuchowych wyłącznie do transakcji dokonywanych w ramach wspólnoty państw UE. Z kolei niemiecki prawodawca postanowił rozszerzyć stosowanie tych regulacji również w odniesieniu do transakcji łańcuchowych, w ramach których towary dostarczane są do państw trzecich.

Pozostałe regulacje

Wraz z tzw. pakietem „quick fixes” Unia Europejska ustanowiła także przepisy pozwalające na wprowadzanie w krajach dotkniętych wysokim wskaźnikiem oszustw podatkowych obowiązku stosowania do 30 czerwca 2022 roku uogólnionego mechanizmu odwrotnego obciążenia (ang. reverse charge) dla dostaw krajowych o wartości powyżej 17.500 EUR za transakcję. Zarówno Niemcy, jak i Polska nie zdecydowały się jednak na wdrożenie takiego rozwiązania.

Ponadto, e-booki oraz usługi elektroniczne zostaną w Niemczech objęte obniżoną stawką podatku VAT, wynoszącą 7%. Dzięki temu publikacje elektroniczne będą opodatkowane w taki sam sposób jak te w formie drukowanej.

Podsumowanie

Z całą pewnością można powiedzieć, że zmiany z pakietu „quick fixes” to bardzo ważny krok na drodze do wprowadzenia docelowego systemu podatku od wartości dodanej w UE. Chociaż są to rozwiązania przejściowe, to już teraz zapewnią znaczne ujednolicenie rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych i zwiększą ich bezpieczeństwo. Warto jednak pamiętać, że pomimo harmonizowania prawa unijnego, państwa członkowskie w różny sposób implementują nowe przepisy do swoich systemów prawnych, zaś tam, gdzie dyrektywa pozostawia swobodę – regulacje przyjęte przez poszczególne kraje mogą się między sobą różnić. Stąd też wprowadzenie i późniejsze stosowanie tych samych przepisów unijnych w zakresie „quick fixes”, może wyglądać nieco inaczej w Polsce oraz w Niemczech. Jeżeli mają Państwo wątpliwości w konkretnym przypadku – zachęcamy do kontaktu. Dzięki ścisłej współpracy w ramach międzynarodowej sieci RSM jesteśmy w stanie sprawdzić bardzo szybko wszystkie niezbędne szczegóły.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

Autor

Junior Tax Assistant

Powiązane usługi

Newsletter