RSM Poland
Języki

Języki

Kiedy spółce zostaje nadany NIP?

Piotr NOWATKOWSKI
International Department Supervisor w RSM Poland

Dla przedsiębiorcy chcącego podjąć działalność gospodarczą w Polsce bardzo istotne znaczenie ma kompletność rejestracji.

Jak było do tej pory?

Po tym, jak poinformowałem klienta o dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, wielokrotnie zdarzyło mi się słyszeć: „bardzo dobrze, ale, czy ja już mogę działać?” Działać, czyli wystawiać faktury, bo o to w gruncie rzeczy chodzi w prowadzeniu działalności gospodarczej. W odpowiedzi mogłem jedynie opisać dość zawiłą kolejność zdarzeń: „po wydaniu postanowienia o wpisie w KRS, sąd przesyła wniosek o nadanie NIP do urzędu skarbowego, US – jeśli nie doszuka się we wniosku braków – nadaje NIP, jeśli wystąpią braki, wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia.” Na co klient, lekko już poirytowany, indagował dalej: „ale wpis do KRS już nastąpił, czyli sąd na pewno zdążył przesłać wniosek o nadanie NIP do US?” W tym momencie zapewniałem, że zweryfikuję, czy tak się w istocie stało. Nie pamiętam już, ile razy okazywało się, że postanowienie o wpisie w KRS i owszem zostało wydane, ale wniosek o nadanie NIP nadal oczekiwał na rejestrację w ewidencji pocztowej, czyli czekał na właściwy dzień, w którym „wychodzi” korespondencja do urzędów skarbowych lub inny, szczęśliwy zbieg okoliczności. Efekt? Nierzadko od złożenia wniosku o rejestrację w KRS do wydania decyzji o nadaniu NIP mijało 5 – 6 tygodni.

Tak być powinno

Z dniem 1 grudnia 2014 r. weszły w życie przepisy, które mają uprościć rejestrację podmiotu w urzędzie skarbowym i urzędzie statystycznym. W istocie, wraz z wydaniem postanowienia o wpisie w KRS nastąpi wpis spółki do ewidencji podatników (NIP) oraz Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON). Przedsiębiorca będzie mógł działać. Zautomatyzowanie systemu powinno położyć kres przesyłaniu sobie wzajemnie przez urzędy dokumentów pocztą. Po rejestracji podmiotu, przedsiębiorca będzie miał obowiązek przekazać tzw. dane uzupełniające (jak chociażby nr rachunku bankowego czy miejsce przechowywania ksiąg rachunkowych) poprzez przesłanie formularza NIP–8 do właściwego urzędu skarbowego. Termin na uzupełnienie danych to 21 dni od dnia dokonania wpisu w KRS, z zastrzeżeniem, że jeśli podmiot wymaga rejestracji jako płatnik składek, termin ten ulega skróceniu do 7 dni. Istotne jest to, że formularz NIP-8 zawiera również informacje przeznaczone dla urzędu statystycznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, co wyeliminuje konieczność przesyłania tym urzędom odrębnych formularzy przez przedsiębiorcę. To urząd skarbowy będzie musiał przekazać dane do odpowiednich urzędów.

A jak będzie?  

Zmiany wprowadzone w ustawie o KRS powinny – w teorii – istotnie usprawnić proces rejestracyjny. Diabeł jak zwykle jednak tkwi w szczegółach. Ich skuteczność w dużej mierze znów sprowadzać się będzie do sprawności przekazywania przez sąd informacji do urzędu skarbowego. Zakładam, że teraz będzie to następowało drogą elektroniczną i że US, tak samo jak urząd statystyczny w zakresie REGON-u, będzie automatycznie informowany o dokonaniu wpisu do KRS. Jednak czy urząd skarbowy również automatycznie będzie nadawał NIP, czy może będzie podejmował dodatkowe działania weryfikacyjne zanim wpisze dany podmiot do ewidencji podatników? Jeśli tak, to czy te działania weryfikacyjne zostaną zsynchronizowane z podobnymi czynnościami podejmowanymi przez urząd statystyczny, aby uniknąć – znanej już przedsiębiorcom – sytuacji, w której jeden urząd będzie musiał czekać na drugi? Na te pytania będziemy mogli odpowiedzieć niestety dopiero za kilka miesięcy, po praktycznej weryfikacji działania nowego uproszczonego systemu rejestracji.