Poland
Języki

Blog

FAQ dotyczące MSSF 16 (IFRS 16) – Leasing (część 1)

26 listopada 2018

FAQ dotyczące MSSF 16 (IFRS 16) – Leasing (część 1)

Piotr STASZKIEWICZ
Audit Partner w RSM Poland

Od dłuższego czasu dostrzegamy wzmożoną aktywność wśród podmiotów w zakresie zapytań dotyczących zagadnienia leasingu, jak również analizy umów, jakie podpisały na korzystanie z określonych aktywów: czy to w postaci leasingu, czy też dzierżawy/najmu.

Nowy standard, którego wejście w życie nastąpi za blisko miesiąc, nie tylko będzie obowiązywał te podmioty, które mają podpisane umowy leasingu (operacyjnego i finansowego), ale także jednostki zobowiązane innego rodzaju dokumentami takimi, jak: umowy dzierżawy, umowy najmu itp. Należy rozważyć każdorazowo umowę, która przenosi prawo do użytkowania aktywa (lub zasadniczej części aktywa) na określony czas w zamian za opłatę. Nie można natomiast sugerować się jej nazwą (tytułem).

W ostatnim roku poświęciliśmy na łamach naszego bloga sporo miejsca nowemu standardowi MSSF 16, który istotnie zmienia koncepcję rozpatrywania umów pod kątem konieczności ujawnienia transakcji w bilansie leasingobiorcy. Zasadniczo większość zawartych kontraktów przenosi na korzystającego prawa do aktywa w zamian za opłatę, a więc gros leasingobiorców/najmujących będzie zobligowanych do zaprezentowania w swoim bilansie tego prawa, z którego korzysta. I nie mówimy tu stricte o aktywach, ale o samym prawie do korzystania z aktywa, które musi zostać odpowiednio wycenione.

W trakcie prowadzonych szkoleń z MSSF księgowi, a także nasi klienci zadają liczne pytania: Czy podobnie jak dotychczas będą wyłączenia ze stosowania zasad MSSF 16? Jak wycenić aktywa (prawo do aktywów) wg nowych zasad? Jak zaprezentować w bilansie? Co w sytuacji, gdy wartości aktywów nie mamy wykazanej w umowie najmu lub gdy umowa zawarta jest na krótki okres (1 roku)?

Spróbuję odpowiedzieć na większość z tych pytań.

1. Mnie nie dotyczy MSSF 16, gdyż moje umowy nie zawierają w tytule słowa „leasing finansowy”.

Takie podejście jest błędne. MSSF 16 dotyczy wszystkie podmioty, które mają zawarte umowy na korzystanie z aktywów bez względu na formę sporządzonej umowy.

2. Mamy podpisaną umowę na czas nieokreślony – zatem nie jesteśmy w stanie ustalić wartości zobowiązań, a tym samym prawa do użytkowania aktywami.

Takie podejście jest błędne. Każdy podmiot musi wg najlepszej wiedzy i dostępnych informacji ocenić, w jakim najbardziej prawdopodobnym okresie będzie korzystał z aktywów. Przy jego prawidłowej kalkulacji należy wziąć pod uwagę wiele elementów, m.in. możliwe okresy przedłużenia umowy (jeżeli leasingobiorca jest pewny wykonania opcji przedłużenia) oraz jej wypowiedzenia (dotyczy jedynie możliwości wypowiedzenia umowy przez leasingobiorcę), jeżeli leasingobiorca ma uzasadnioną pewność, że nie zrealizuje opcji zakończenia. Najistotniejsze jest to, by szacunek ten wynikał z dotychczasowej praktyki jednostki oraz był zgodny z jej planami na koleje lata. Jednostka powinna zatem rozważyć wszystkie istotne informacje i okoliczności, które mogą przemawiać za tym, że umowa – pomimo iż na czas nieoznaczony – będzie obowiązywała np. 10 lat.

3. Do tej pory mieliśmy wszystkie umowy prawidłowo rozpoznane jako leasing finansowy lub operacyjny na bazie MSR 17. Czy w takiej sytuacji mogę kontynuować sposób rozliczania leasingu?

W zakresie umów traktowanych do tej pory jako leasing finansowy wg MSR 17 mogą Państwo kontynuować podejście od 1 stycznia 2019 roku bez zbędnych korekt. W zakresie umów będących leasingiem operacyjnym przejście będzie się wiązało z ustaleniem, czy dla prawa do użytkowania aktywów podmiot chce wybrać wartość zobowiązań leasingowych na 1 stycznia 2019 (1), czy też wprowadzi prawo do użytkowania aktywa w takiej wartości, jaka byłaby ustalona, gdyby MSSF 16 był zastosowany wcześniej (2).

4. Kiedy powinniśmy wprowadzić aktywa w leasingu do bilansu?

Z punktu widzenia służb finansowo-księgowych ważną datą wydaje się data początkowa (commenecement date ), czyli moment, kiedy leasingodawca oddaje do dyspozycji/użytkowania przez leasingobiorcę określone aktywo. Wówczas na ten dzień leasingobiorca ujmuje w księgach i wycenia prawo do używania aktywów, a z drugiej strony bilansu zobowiązania. Nie musi zatem być to data podpisania kontraktu.

5. Do ksiąg w dacie początkowej wprowadziliśmy prawo do użytkowania aktywów w wysokości przewidywanych opłat, jakie będziemy uiszczać przez czas trwania umowy najmu, zdyskontowanych stopą dyskontową 4%. Czy jest to poprawne?

Co do zasady i przy założeniu, że ujęte zostały wszystkie elementy stałe płatności, można odpowiedzieć twierdząco. Jeśli korzystający jest także zobligowany do zapłaty ceny wykonania opcji (opcja zakupu), to ją również należy uwzględnić. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę opłaty zmienne, oparte na indeksie lub stopie.

Natomiast dyskontowanie określona stopą (w powyższym wypadku 4%) zostawiam indywidualnemu osądowi. Ustalona wartość opłat podlega dyskontu przy uwzględnieniu stopy procentowej z danej umowy leasingowej, a jeżeli stopy tej nie da się określić, to za pomocą stopy, jaka zostałaby ustalona, gdyby leasingobiorca zaciągał kredyt/pożyczkę (na czas podobny jak okres trwania umowy leasingowej) pod nabycie podobnego aktywa, do używania którego nabywa prawa na bazie umowy leasingowej.

AUDYT FINANSOWY
Masz wątpliwość, czy dane, które otrzymujesz z księgowości przedstawiają rzetelny i rzeczywisty stan rzeczy?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

6. Gdzie wykazujemy leasing wg nowych zasad w bilansie? W jakiej pozycji?

Naszym zdaniem najlepszym rozwiązaniem byłoby pokazywanie prawa do użytkowania aktywów w odrębnej pozycji bilansu w zależności, jakiego aktywa trwałego to prawo dotyczy; jeśli zatem użytkowane są auta w leasingu, to można by wykazać je pod pozycją „środki transportu XXX tys. zł” i dodać do tej pozycji linię: w tym prawo do użytkowania aktywami YYY tys. zł. Podobnie z maszynami, gruntami czy budynkami.

7. Podpisaliśmy właśnie umowę na korzystanie z lokalu. Czy muszę znać jego wartość rynkową, aby wprowadzić do ksiąg?

Nie. Wystarczy, że znany jest harmonogram płatności.

8. Czy możemy skorzystać ze zwolnień, aby nie przekształcać leasingu?

Tak. MSSF 16 nie ma zastosowania do kwestii regulowanych przez inne standardy (np. aktywa biologiczne, MSR 41), a ponadto daje zwolnienia przy umowach krótkoterminowych lub umowach nieistotnych.

9. Czyli mając umowę na 12 miesięcy możemy uznać, że nie podlegamy pod przekształcenie w myśl MSSF 16?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Jeśli umowa jest faktycznie krótkoterminowa i nie przewiduje się jej przedłużania, to owszem, można skorzystać ze zwolnienia. Jeśli jednak zamiar, inne czynniki czy praktyka wskazują, że przedłużenie umowy jest bardzo prawdopodobne, to należy ustalić okres trwania umowy. Na przykładzie podamy jak można do tego podejść: jeśli leasingobiorca (podmiot A) zawiera umowę o leasing pomieszczeń biurowych na 2 lata z możliwością dwukrotnego przedłużenia na kolejne 4 lata oraz wiedząc, iż rolowanie umowy nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla spółki A, a także podmiot A zainwestował istotne kwoty w wyposażenie w najmowanych pomieszczeniach, to być może właśnie okres 10-letni jest w tym wypadku najbardziej odpowiedni.

W drugiej części zaprezentujemy kolejne pytania i odpowiedzi dotyczących MSSF 16. Jednocześnie zachęcamy do nadsyłania swoich wątpliwości związanych z leasingiem na adres: piotr.staszkiewicz@rsmpoland.pl.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

Autor

Audit Partner

Powiązane usługi

Newsletter