RSM Poland
Języki

Języki

Regulamin „Chmury” RSM

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki techniczne korzystania z Usługi „Chmura” RSM.
 2. Usługa jest świadczona przez RSM Poland Sp. z o.o. sp. k. (dawniej RSM Poland Audyt S.A.) siedzibą w Poznaniu 61-555, ul. Droga Dębińska 3B.
 3. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z Chmury RSM jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Chmury RSM bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.
 4. Prawa autorskie związane z Chmurą RSM podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. nr 24, Poz. 83 ze zm.).
 5. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 29 października 2019 do odwołania.

 

§2 Definicje

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Chmura RSM lub Usługa – wirtualny serwer danych, na który Użytkownik Usługi zapisuje dane oraz nimi zarządza (pobiera, zmienia oraz przegląda dane),
  2. Użytkownik usługi – Klient RSM, który korzysta z aktywowanej Usługi Chmura RSM,
  3. Aktywacja – włączenie usługi w sposób wskazany w Regulaminie,
  4. Login – identyfikator Użytkownika wykorzystywany w celu zalogowania do Chmury RSM,
  5. Hasło – ciąg znaków wykorzystywanych przez Użytkownika Usługi w celu zalogowania do Chmury RSM,
  6. Dane – wszelkie pliki przechowywane przez Użytkownika i RSM w Chmurze RSM,
  7. System – system informatyczny, umożliwiający korzystanie z Usługi Chmura RSM. System zapewnia Użytkownikowi Chmury RSM stały dostęp do danych oraz umożliwia Użytkownikowi Usługi zarzadzanie tymi danymi,
  8. Umowa – umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy Użytkownikiem a RSM,
  9. Regulamin – niniejszy Regulamin,
  10. Polityka Prywatności Chmury RSM – odrębny dokument informujący Użytkowników o tym, jakie dane są o nich zbierane oraz w jaki sposób będą wykorzystywane, a ponadto opisujący zasady powierzenia przetwarzania danych przez Użytkowników na rzecz RSM,
  11. RSM – RSM Poland Sp. z o.o. sp. k. (dawniej RSM Poland Audyt S.A.) siedzibą w Poznaniu 61-555, ul. Droga Dębińska 3B.

 

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługi świadczone w Chmurze RSM stanowią usługi świadczone drogą elektroniczną przez RSM Poland na podstawie Regulaminu.
 2. Za pośrednictwem Chmury RSM Użytkownik oraz RSM, niezależnie od formatu pliku mogą:
  1. importować\eksportować dokumenty, w tym pobierać dokumenty na dyski lokalne,
  2. przechowywać, w tym archiwizować dokumenty w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem.
 3. Dostęp usługi wymaga ukończenia przez Użytkownika procesu rejestracji, o którym mowa w § 4 poniżej.

 

§ 4 Rejestracja

 1. W celu rejestracji do Usługi Chmura RSM Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzenia danych wymaganych w formularzu elektronicznym.
 2. Użytkownik powinien podać swój adres e-mail lub adres e-mail organizacji, którą reprezentuje lub na rzecz której działa. Adres e-mail stanowi jednocześnie login do Usługi.
 3. W toku rejestracji wymagane jest również ustanowienie indywidualnego hasła do Usługi. RSM zastrzega sobie prawo do wprowadzenia określonych wymogów złożoności hasła.
 4. Na wskazany w ust. 2 adres e-mail RSM prześle link aktywacyjny. Kliknięcie w link aktywacyjny umożliwia zakończenie procesu aktywacji konta.

 

§ 5 Warunki świadczenia usługi

 1. RSM zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia usługi Chmura RSM w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
 2. Zabronione jest:
  1. wprowadzanie do Chmury RSM treści o charakterze bezprawnym,
  2. wprowadzenie do Chmury RSM treści naruszających dobra osobiste, prawa autorskie i pokrewne oraz inne prawa na dobrach niematerialnych oraz naruszających dobre obyczaje,
  3. treści o charakterze pornograficznym, erotycznym, obscenicznym (w tym odesłania do takich materiałów),
  4. wprowadzanie do Chmury RSM programów mających szkodliwe działanie w stosunku do systemów informatycznych,
  5. prowadzenie działań, mających na celu zakłócenie prawidłowego działania Chmury RSM lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Chmury RSM,
  6. prowadzenie działań, mających na celu uzyskanie dostępu do Chmury RSM przez osoby nieuprawnione,
  7. umieszczanie w Chmurze RSM reklam lub innych komunikatów handlowych,
  8. umieszczanie treści niezgodnych z zasadami etykiety (np. wielokrotne zamieszczanie tej samej lub zbliżonej wiadomości, nadużywanie wielkich liter, emoticonów),
  9. treści naruszających dobre imię RSM.
 3. W związku z korzystaniem z Chmury RSM zabronione jest także składanie oświadczeń w imieniu osób, które nie udzieliły stosownego pełnomocnictwa do występowania w ich imieniu, jak również podszywanie się pod inne osoby, w tym posługiwanie się nieswoim danymi osobowymi, w tym cudzymi adresami e-mail.
 4. W razie ustalenia przez RSM lub powzięcia przez RSM informacji o umieszczeniu przez Użytkownika treści niezgodnych z postanowieniami ust. 2 powyżej, lub podejmowania działań, o których mowa w ust. 3 powyżej, RSM niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych treści lub określonych funkcjonalności Chmury RSM lub powiadomi o tym uprawnione organy ścigania.
 5. RSM niezwłocznie informuje Użytkownika w razie wystąpienia incydentu, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
 6. RSM zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej Chmury RSM oraz w przypadku wystąpienia przerw technicznych. RSM dołoży starań, aby niedostępność Chmury RSM była możliwie najmniej uciążliwa dla Użytkowników.
 7. RSM dołoży należytej staranności, w celu bieżącej aktualizacji Chmury RSM zgodnie ze zmieniającym się stanem prawnym oraz wymogami technicznymi.

 

§ 6 Odpowiedzialność

 1. RSM nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z:
  1. ujawnienia przez Użytkownika loginu lub hasła do Usługi osobom trzecim,
  2. sposobu zabezpieczenia urządzeń, przy pomocy których Użytkownik korzysta z Chmury RSM, przed działaniem złośliwego oprogramowania i nieuprawnionym dostępem osób trzecich,
  3. przerw w dostawie Usługi, niezależnych od RSM,
  4. awarii sieci Internet,
  5. niedostępności Chmury RSM, będącej następstwem zdarzeń, których nie można było uprzednio przewidzieć,
  6. niepoprawnego funkcjonowania Usługi niebędącego winą RSM np. błędów sieci telekomunikacyjnej,
  7. niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem Internetu np. ataków hakerskich, zainfekowania Chmury RSM przez wirusy,
  8. powodu błędnego korzystania z Usługi, jej funkcjonalności, niebędących wyłącznie następstwem niezastosowania się do Regulaminu Usługi.
 2. Użytkownicy rejestrują się i korzystają z Chmury RSM na własną odpowiedzialność. RSM nie ponosi odpowiedzialności, wynikającej z powodu korzystania z Chmury RSM:
  1. za szkody poniesione przez Użytkownika z tytułu utraty zysków lub przerw w działalności przedsiębiorstwa Użytkownika,
  2. za szkody będące wynikiem utraty informacji gospodarczej przez Użytkowników.
 3. Użytkownik odpowiada za korzystanie z Chmury RSM wyłącznie w okolicznościach zapewniających poufność komunikacji, uniemożliwiający zapoznanie się z treścią informacji zamieszczonych w Chmurze RSM osobom nieuprawnionym.
 4. Użytkownik Chmury RSM odpowiada za wylogowanie się z Chmury Faktur po zakończeniu korzystania.

 

§ 7 Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z Chmury RSM wymaga uprzedniego zalogowania się.
 2. Korzystanie z Chmury RSM wymaga spełnienia następujących minimalnych warunków technicznych dla przeglądarek internetowych:
  1. minimalna rozdzielczość ekranu 1366x768,
  2. komputer z systemem operacyjnym Windows 10, macOS Mojave,
  3. przeglądarka internetowa z włączoną usługą WebAssembly, WebGL 2.0, JavaScript oraz Cookies.
 3. Korzystanie z Chmury RSM wymaga ponadto:
  1. dostępu do Internetu,
  2. posiadania konta poczty elektronicznej (e-mail),
  3. posiadania programu do przeglądania i drukowania plików PDF (np. Adobe Acrobat).
 4. RSM zastrzega, że korzystanie z Chmury RSM może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania, w szczególności aby Użytkownicy utrzymywali na swoich komputerach lub innym urządzeniu odpowiednie oprogramowanie w postaci firewall i programów antywirusowych z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień.

 

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może złożyć reklamację związaną z korzystaniem z Chmury RSM.
 2. Reklamacje powinny być kierowane do RSM:
  1. pocztą elektroniczną na adres: office@rsmpoland.pl,
  2. pisemnie na adres: RSM Poland Sp. z o.o. sp. k. (dawniej RSM Poland Audyt S.A.) z siedzibą w Poznaniu 61-555, ul. Droga Dębińska 3B.
 3. Reklamacje należy składać nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty wniesienia (decyduje data doręczenia reklamacji do RSM). O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
 5. W przypadkach szczególnie skomplikowanych, gdy rozpoznanie reklamacji będzie wymagało dokonania dodatkowych czynności, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 (sześćdziesięciu) dni od daty otrzymania reklamacji przez RSM.

 

§ 9 Pliki Cookies

 1. RSM używa plików cookies, aby ułatwić Użytkownikom korzystanie z Chmury RSM oraz do celów statystycznych.
 2. Pliki "cookies" tzw. "ciasteczka" stanowią niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik celem połączenia się z Internetem (np.: komputer, tablet, smartfon).
 3. Chmura RSM zapisuje pliki cookies na urządzeniu Użytkownika w schowku konkretnej przeglądarki internetowej na koncie Użytkownika komputera lub telefonu, na którym Użytkownik łączy się z Internetem.
 4. Korzystając z Chmury RSM Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że na jego urządzeniu końcowym będą zamieszczane pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), do których dostęp będzie miał RSM.
 5. RSM może udostępnić informacje o osobach korzystających z Chmury RSM wyłącznie, gdy wymagają tego przepisy prawa lub w celu świadczenia usług po uzyskaniu stosownej zgody Użytkownika. W pozostałym zakresie RSM gromadzi powyższe informacje stosownie do własnych potrzeb.
 6. RSM ma prawo do sporządzania statystyk charakteryzujących populację Użytkowników Chmury RSM bądź innych osób odwiedzających Chmurę RSM w celu wykorzystania danych do nawiązywanej współpracy z potencjalnymi Użytkownikami.
 7. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i zablokować pliki cookies, niemniej powyższe może wpłynąć negatywnie na możliwość korzystania z Chmury RSM.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Spory pomiędzy RSM a Użytkownikami będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z odpowiednimi przepisami obowiązującego prawa.
 2. RSM zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego zakończenia świadczenia Usług po uprzednim poinformowaniu Usługobiorców z 14-dniowym wyprzedzeniem.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej: https://www.rsmpoland.pl/pl/chmura-rsm.
 4. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez RSM w każdej chwili. Zmiany Regulaminu obowiązują z dniem wskazanym w treści zmienionego Regulaminu opublikowanego na Stronie Internetowej.