Poland
Języki

Informacja o planowanym połączeniu oraz bezpłatne udostępnienie planu połączenia do publicznej wiadomości

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że 2 kwietnia 2020 r., w związku z zamiarem połączenia spółek:

  • RSM POLAND SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA
    z siedzibą w Poznaniu oraz
  • RSM POLAND AUDYT SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu

Zarządy w/w spółek wspólnie uzgodniły, sporządziły na piśmie i udostępniają do publicznej wiadomości Plan Połączenia Spółek.

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku RSM POLAND SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu (Spółki przejmowanej) na spółkę RSM POLAND AUDYT SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu (Spółkę przejmującą) za akcje, które Spółka przejmująca wydaje akcjonariuszom Spółki przejmowanej – łączenie się przez przejęcie.

Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki przejmującej (dzień połączenia), a Spółka przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru stosownie do art. 493 § 1 i 2 ksh. Z dniem połączenia (z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki przejmującej) akcjonariusze Spółki przejmowanej staną się akcjonariuszami Spółki przejmującej, stosownie do art. 494 § 4 ksh.

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia Spółek udostępnianym do publicznej wiadomości na stronach internetowych RSM POLAND SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA (www.rsmpoland.pl) oraz RSM POLAND AUDYT SPÓŁKA AKCYJNA (www.rsmaudyt.pl).

PLAN POŁĄCZENIA