RSM Poland
Języki

Języki

Warunki przyspieszonego zwrotu VAT

Monika KAŁUZIAK
Accounting Senior w RSM Poland

Podatnik, który wykazuje nadwyżkę podatku VAT naliczonego nad należnym, ma prawo do jej przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, lub do zwrotu na wskazany rachunek bankowy.

Standardowy termin zwrotu podatku VAT przewidziany w Ustawie o podatku od towarów i usług to 60 dni. Podatnik może jednak uzyskać zwrot w trybie przyspieszonym, przewidzianym w art. 87 pkt 6 tej ustawy, poprzez złożenie odpowiedniego wniosku wraz z deklaracją VAT. Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu składa się na oficjalnym druku VAT-ZT, lub w innej, dowolnej formie, która zawiera wszystkie dane wymagane przez organ podatkowy. Najkrótszy termin, w którym urząd skarbowy zwróci wnioskowaną kwotę, to 25 dni.

vat_deklaracje.jpg

Podatnik chcący ubiegać się o zwrot VAT w przyspieszonym terminie, musi jednak pamiętać o konieczności spełnienia następujących warunków:

  1. podatnik osiąga przychody z tytułu działalności opodatkowanej VAT;
  2. wszystkie faktury zakupu ujęte w bieżącej deklaracji zostały uregulowane. Nie ma znaczenia czy faktury zostały opłacone przez podatnika na rachunek bankowy kontrahenta, czy rozliczenia dokonano w postaci kompensaty. Warto podkreślić, że uregulowanie zobowiązania w postaci kompensaty może zostać zakwestionowane przez Urzędy Skarbowe, jeśli wartość faktury będzie przekraczać 15.000 EUR;
  3. jeśli w danej deklaracji podatnik wykazuje VAT naliczony z przeniesienia, to również faktury zakupu ujęte w poprzednich deklaracjach muszą być uregulowane;
  4. kwoty z faktur uwzględnionych w deklaracji, dotyczące zakupów krajowych, zagranicznych, jak i kwoty z faktur sprzedaży, muszą zgadzać się z kwotami podatku wykazanymi w deklaracji.

O zwrot podatku w przyspieszonym terminie ubiegać może się również podatnik, który poza transakcjami krajowymi dokonuje także transakcji z kontrahentami z zagranicy. W tym przypadku wystarczającymi dowodami dokonania operacji gospodarczych są dokumenty celne, deklaracje importowe lub decyzje organów celnych. Natomiast w sytuacji, gdy podatnik świadczy usługi lub dokonuje dostawy towarów wyłącznie dla podmiotów zagranicznych, nie przysługuje mu prawo do wcześniejszego zwrotu podatku.

Występując o przyspieszony zwrot należy liczyć się z tym, że organ podatkowy dokona czynności sprawdzających zasadność zwrotu podatku. W przypadku wątpliwości, Urząd Skarbowy może na podstawie art. 87 pkt 2 Ustawy o podatku od towarów i usług przedłużyć termin zwrotu podatku do czasu zakończenia weryfikacji dokumentacji. Jednak w przypadku braku nieprawidłowości, podatnik otrzyma należną kwotę z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym wraz z odsetkami.

Jeżeli podatnik jest pewny, że wszystkie powyższe warunki zostaną przez niego spełnione, nie powinien się długo zastanawiać i skorzystać z prawa do złożenia wniosku o wcześniejszy zwrot VAT.