Poland
Języki

Płatności tylko na zarejestrowane rachunki bankowe

Daniel WIĘCKOWSKI
Tax Director w RSM Poland

Ministerstwo Finansów nie ustaje w walce o uszczelnianie systemu podatkowego. Już od 1 stycznia 2020 roku, przed dokonaniem płatności za fakturę VAT podatnik będzie zobowiązany do zweryfikowania, czy numer rachunku bankowego sprzedawcy został ujawniony w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Taki obowiązek, dotyczący płatności powyżej 15.000 zł dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami nakłada oczekująca jedynie na podpis Prezydenta ustawa z 12 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, Szef KAS prowadzić będzie (w postaci elektronicznej) wykaz zarejestrowanych podatników VAT, obejmujący między innymi numery rachunków rozliczeniowych (bankowych).

Dokonanie zapłaty za fakturę na rachunek bankowy inny, niż ujawniony w wykazie Szefa KAS wiązać się będzie z objęciem odpowiedzialnością solidarną nabywcy towarów bądź usług wraz ze sprzedawcą za ewentualnie nierozliczony podatek VAT, wynikający z tak opłaconej faktury.

Dodatkowo, zapłata za fakturę VAT na rachunek bankowy nieujawniony w wykazie Szefa KAS oznaczać będzie dla nabywcy obowiązek wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wydatków wynikających z takiego dokumentu. Jeżeli w okresie, w którym dokonano płatności z pominięciem wskazanego rachunku bankowego, podatnik nie miał możliwości zmniejszenia kosztów podatkowych, konieczne będzie odpowiednie zwiększenie kwoty przychodów podlegających opodatkowaniu.

RZECZOWO O PODATKACH - CYKL BEZPŁATNYCH WEBINARÓW
Weź udział w wirtualnych spotkaniach, w trakcie których eksperci RSM Poland na gorąco komentują najnowsze i najważniejsze zmiany podatkowe
Zarejestruj się

Ustawodawca przewidział tylko jedną możliwość uwolnienia się od negatywnych konsekwencji zlecenia zapłaty na niezarejestrowany rachunek bankowy sprzedawcy. Podatnik będzie mógł zachować koszty uzyskania przychodów oraz zostanie zwolniony z odpowiedzialności solidarnej ze zbywcą, o ile w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu zawiadomi naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury, wskazując między innymi dane wystawcy faktury, numer rachunku, na który dokonano zapłaty należności oraz wysokość zapłaconej kwoty.

W związku z bardzo restrykcyjnymi konsekwencjami dotyczącymi płatności na rachunki bankowe nieujawnione w rejestrze Szefa KAS, konieczne jest zaplanowanie już dziś odpowiednich zmian w systemach księgowych tak, aby mogły one na bieżąco poszukiwać (on-line) numerów rachunków bankowych kontrahentów w wykazie Szefa KAS.

Przedsiębiorcy zagraniczni zarejestrowani na potrzeby VAT w Polsce powinni również rozważyć otwarcie rachunku bankowego w instytucji finansowej działającej na terytorium RP. W przeciwnym wypadku polscy kontrahenci nie będą mogli zaliczyć poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, jak również objęci będą odpowiedzialnością solidarną ze sprzedawcą.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się