Poland
Języki

Powstanie przychodu z tytułu usług ciągłych

Wmyśl art. 12 ust. 3c updop jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Jest to przepis szczególny, który wyłącza zastosowanie zasad ogólnych dotyczących daty powstania przychodu. Ta sama reguła została określona w art. 14 ust. 1e updof.

Artykuł Emilii WOLNOWSKIEJ dla Miesięcznika Rachunkowość.

Źródło: Rachunkowość 4/2016