Poland
Języki

Podatek od nieruchomości: 100 miejsc na parkingu, a płacić ma jeden współwłaściciel

Artykuł został opublikowany w Dzienniku Gazecie Prawnej 12 sierpnia 2013

 

Decyzja ustalająca wysokość podatku od całej wspólnej nieruchomości może przyprawić o zawał. Każdy powinien odpowiadać jedynie za swoją część

W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) jest przepis, który pozwala nałożyć na współwłaściciela daninę za całą nieruchomość. W przypadku garażu na 100 samochodów, który ma 100 współwłaścicieli, organ podatkowy może domagać się od jednego z nich zapłaty należności za wszystkie miejsca parkingowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od tej całej nieruchomości ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach, z zastrzeżeniem ust. 5. Z tego ostatniego przepisu wynika zaś, że w przypadku wyodrębnienia własności lokali obowiązek w zakresie podatku od nieruchomości, od gruntu oraz części budynku stanowiących współwłasność ciąży na właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku.

O potrzebie zmiany tego przepisu przekonuje już nawet Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Resort w założeniach do projektu ułatwiającego funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego zaproponował wyłączenie zasad solidarnej odpowiedzialności w przypadku współwłaścicieli garaży wielostanowiskowych i opodatkowanie ich według udziałów. Zasadę tę generalnie należałoby, zdaniem ekspertów, rozciągnąć na współwłaścicieli wszystkich nieruchomości.

Trzeba ujednolić stawki podatku dla garaży

Już od dłuższego czasu proponuje się zniesienie solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli garaży wielostanowiskowych i w konsekwencji opodatkowanie ich proporcjonalnie do wielkości posiadanych udziałów. Wprowadzenie takiego rozwiązania pozwoli organom podatkowym egzekwować zobowiązanie podatkowe dotyczące tylko danego miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym.

Omawiana zmiana powinna wiązać się z wprowadzeniem do słowniczka ustawowego definicji pojęcia „garaż wielostanowiskowy”. Podatnik otrzymałby jedną decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego obejmującą łącznie lokal mieszkalny oraz udział w garażu.

Równocześnie ustawodawca mógłby rozważyć ujednolicenie stawek podatku dla garaży, które są częścią składową lokalu mieszkalnego, oraz dla tych, które stanowią odrębną nieruchomość. Obecnie, zgodnie z uchwałą NSA z 27 lutego 2012 r. (sygn. akt II FPS 4/11), w pierwszym przypadku płaci się podatek według stawki właściwej dla lokalu mieszkalnego, którego częścią jest miejsce parkingowe. Natomiast garaże z wyodrębnioną księgą wieczystą są opodatkowane według stawki dla budynków pozostałych (czyli ponad 10-krotnie wyższej).

 

Opini udzielał:

Wojciech MATUSZCZAK 

Manager Podatkowy