Języki

Poland
Języki

Języki

PIT 2011: Od drobnych umów podatek potrącany jest w trakcie roku

Artykuł został opublikowany w Dzienniku Gazecie Prawnej 10 stycznia 2012

  

Nie wszystkie umowy cywilnoprawne należy wykazać w samodzielnie składanym rocznym zeznaniu PIT za 2011 rok

Przychody z działalności wykonywanej osobiście, czyli m.in. z umów-zleceń i umów o dzieło są opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej.

– Podmiot wypłacający należności z tego tytułu powinien wystawić podatnikowi po zakończeniu roku formularz PIT-11, na podstawie którego wykazuje się dochód w zeznaniu rocznym – mówi Tomasz Beger, doradca podatkowy w KZWS RSM International.

Od tej reguły jest jednak wyjątek. Marcin Sikora, dorada podatkowy w Kancelarii Prawno-Podatkowej Sikora i Wspólnicy tłumaczy, że w rocznym zeznaniu podatnicy nie wykazują umów cywilnoprawnych, których wartość brutto nie przekracza 200 zł.

Umowy te podlegają opodatkowaniu 18-proc. PIT – wyjaśnia Marcin Sikora.

Jeśli kwota wynikająca z umowy nie przekracza 200 zł, to zastosowanie przez płatnika zryczałtowanego opodatkowania jest obowiązkowe

Dodaje, że ryczałtowy PIT ma zastosowanie tylko w przypadku umów, które nie są zawierane z własnym pracodawcą. Ważne jest, aby były to umowy cywilnoprawne dotyczące przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Za takie uznaje się m.in. przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od: osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

Dla ustalenia limitu decydująca jest kwota wynikająca z pojedynczej umowy. Bez znaczenia jest łączna wartość wszystkich umów zawartych w danym miesiącu ze zleceniobiorcą.

– Nie jest także istotny fakt zawierania tego typu umów z różnymi płatnikami – mówi Tomasz Beger.

Nasz rozmówca wyjaśnia, że opodatkowanie zryczałtowanym PIT polega na tym, że podatek jest pobierany przez płatnika od przychodu bez potrącania jakichkolwiek kosztów uzyskania oraz bez uwzględniania składek na ubezpieczenie społeczne w kalkulacji podstawy opodatkowania. Jednocześnie płatnik nie jest zobowiązany do wykazania wynagrodzenia uzyskanego na podstawie takich umów w informacji PIT-11, a podatnik nie wykazuje takich zarobków w swoim rozliczeniu rocznym. Obowiązki płatnika w tym przypadku polegają tylko na uwzględnieniu wypłaconych kwot w zbiorczej rocznej deklaracji, którą składają do urzędu skarbowego po zakończeniu roku podatkowego.

112 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011

Brak konieczności wykazania uzyskanych kwot przez podatnika (zleceniobiorcę) z takich umów w zeznaniu rocznym skutkuje brakiem możliwości dokonania od nich jakichkolwiek odliczeń od dochodu (np. ulgi na internet) lub podatku (np. ulgi na dziecko).

 

Opinii udzelał m.in.

Tomasz BEGER

TAX Partner, Doradca Podatkowy nr 10197