RSM Poland
Języki

Języki

Jak naprawić błąd w sprawozdaniu finansowym?

Leszek WOZIŃSKI
Junior Audit Manager w RSM Poland

Błąd w sprawozdaniu finansowym może przytrafić się każdej jednostce gospodarczej. Często zostaje on wykryty dopiero po podpisaniu, a nawet zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 7, wszystkie podmioty mają obowiązek korygowania wykrytych błędów, bez względu na to czy dotyczą one bieżącego roku obrotowego, czy też lat poprzednich.

Jeżeli wykryty błąd dotyczy zatwierdzonego sprawozdania finansowego, wprowadzenie zmian do sprawozdania jest niemożliwe. W takim przypadku wszelkie korekty należy ujmować w księgach rachunkowych bieżącego roku (roku, w którym błąd został wykryty). Błąd ze sprawozdania trzeba wykazać w bilansie w pozycji „Zysk (strata) z lat ubiegłych” – wartość wpływająca na zwiększenie / zmniejszenie wyników finansowych zadeklarowanych w latach ubiegłych – a drugostronnie w pozycji bilansowej odpowiedniej do przyczyny błędu (np. rezerwach, zobowiązaniach itd.). Jednocześnie, w dodatkowych informacjach i objaśnieniach z grupy piątej, błąd powinien zostać opisany razem z przedstawieniem danych o jego wielkości. Wykryte błędy należy wykazać również w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym, jeżeli jednostka jest zobowiązana do jego sporządzania.

Błąd dotyczący niezatwierdzonego sprawozdania finansowego można skorygować pod warunkiem, że istotnie wpływa na obraz jednostki wynikający ze sprawozdania. Błędy uznaje się za istotne, gdy pojedynczo lub łącznie mogą wpływać na decyzje gospodarcze podejmowane na podstawie sprawozdań finansowych przez użytkowników. Wykryte błędy koryguje się wówczas poprzez otworzenie ksiąg rachunkowych i wprowadzenie do nich odpowiednich zapisów korygujących.

Jeżeli ujawniony, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, błąd nie wypacza sprawozdania z danego roku obrotowego lub za lata poprzednie, mamy wówczas do czynienia z błędem nieistotnym. Ważne jest jednak, aby rozpatrywać błędy nieistotne łącznie, gdyż to ich suma może prowadzić do zniekształcenia sprawozdania. Błędy nieistotne należy ujmować w księgach rachunkowych roku bieżącego i traktować jako bieżące operacje.