Poland
Języki

Dobrowolne umorzenie udziałów bez wynagrodzenia nie jest transakcją

Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych nie powstaje w odniesieniu do dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia. Taka konkluzja wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 15 marca 2016 roku, o znaku ILPB3/4510-1-9/16-3/JG. W przypadku  tego rodzaju umorzenia udziałów nie dochodzi do odpłatnego zbycia, nie ma też mowy o cenie. W konsekwencji w wyniku dokonania analizowanej czynności prawnej nie powstaje przychód po żadnej stronie (ani po stronie spółki, ani po stronie udziałowca). Wszystko to świadczy o tym, że dobrowolnego nieodpłatnego umorzenia udziałów nie należy rozpatrywać w kontekście transakcji i szerzej przez pryzmat przepisów o cenach transferowych. Nie ma  również podstaw do przeprowadzenia analizy, w celu ustalenia czy umorzenie to nastąpiło na warunkach rynkowych – nie ma możliwości wyznaczenia benchmarku ze względu na fakt, że do umorzenia udziałów nigdy nie dochodzi pomiędzy podmiotami od siebie niezależnymi. Ponadto brak jest również adekwatnej metody ustalenia cen transakcyjnych, którą potencjalnie można by zastosować do czynności dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia. Dodatkowo dokonanie umorzenia, o którym mowa wynika wprost z przepisów Kodeksu spółek handlowych, a potencjalne kwestionowanie jego rynkowości prowadziłoby do podważenia tej instytucji prawa. Zaprezentowany pogląd podzielił również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 14 sierpnia 2015 roku, o znaku ILPB3/4510-1-223/15-4/JG.