Poland
Języki

Blog

Legal Alert - Archiwum

1 stycznia 2015

Legal Alert - Archiwum

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wcześniejszymi alertami prawnymi!

 

2014/03 Nowa ustawa o prawach konsumenckich

W dniu 25 grudnia 2014r. wchodzi w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r.). Ma ona na celu implementacje do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83, a także ujednolicenie przepisów dotyczących umów konsumenckich. Czytaj dalej.

2014/02 Ostanie miesiące abolicji za należności wobec ZUS

W dniu 9 listopada 2012r. uchwalono ustawę o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność  (Dz. U. z 2012 r. poz. 1551). Pod tą nazwą kryje się regulacja, która przewiduje możliwość umorzenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. Ostateczny termin składnia wniosków na podstawie powyższej ustawy upływa z dniem 15 stycznia 2015r. Jednak należy mieć na uwadze, to iż przygotowanie właściwie udokumentowanego wniosku może wymagać nawet kilkunastu dni. Czytaj dalej.

2014/01 Nowe obowiązki przedsiębiorstw energetycznych

W dniu 21 lipca 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Ustawa”). Ustawa nakłada na podmioty prowadzące działalność z zakresie wytwarzania i obrotu paliwami ciekłymi nowe obowiązki. Zostały one uregulowane w art. 38a-38d ustawy – Prawo energetyczne. Przede wszystkim przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie wytwarzania lub obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą zostali zobowiązani do uzyskania koncesji na wytwarzanie lub obrót paliwami ciekłymi z zagranicą oraz przedstawienia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE) zabezpieczenia, które ma służyć zaspokojeniu należności publicznoprawnych w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo energetyczne nie ureguluje ich w przewidzianym przez ustawodawcę terminie. Czytaj dalej.

2013/05 Dopuszczalność potrącenia wierzytelności wzajemnych w postępowaniu upadłościowym

W dniu 4 września 2013 roku Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu sprawy w składzie 7 sędziów, podjął uchwałę następującej treści: „Oświadczenie o potrąceniu złożone przed dniem ogłoszenia upadłości, obejmującej likwidację majątku upadłego, przez jego dłużnika, który nabył wierzytelność w drodze przelewu w okresie roku przed dniem ogłoszenia upadłości wiedząc o istnieniu podstawy do ogłoszenia upadłości, nie powoduje umorzenia wierzytelności.” (Uchwała o sygnaturze: III CZP 26/13) Czytaj dalej.

2013/4 Nowy projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii

W dniu 11 listopada 2013 r. został opublikowany nowy projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Ministerstwo Gospodarki skierowało projekt do konsultacji międzyresortowych. Zgodnie z planami Ministerstwa Gospodarki nowa ustawa ma wejść w życie na początku 2015 roku. Największą zaletą projektu jest wyodrębnienie systemu wsparcia energii odnawialnej z dotychczasowych regulacji ustawy Prawo energetyczne. Czytaj dalej.

2013/2 Możliwość i skutki zaskarżania uchwał organów spółek kapitałowych

W dniu 18 września 2013 roku skład 7 Sędziów Sąd Najwyższy podjął następującą uchwałę:

1. Wyrok sądu stwierdzający nieważność sprzecznej z ustawą uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej ma charakter konstytutywny.

2. Uchwały zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz uchwały zarządu i rady nadzorczej spółki akcyjnej podlegają zaskarżeniu w drodze powództwa o ustalenie (art. 189 k.p.c. w związku z art. 58 k.c.).

(Uchwała o sygnaturze: III CZP 13/13)

Powyższa uchwała rozstrzyga jeden z najbardziej kontrowersyjnych problemów z zakresu prawa spółek handlowych, w szczególności zaś spór – zarówno w doktrynie, jak i w judykaturze – dotyczący konstrukcji prawnej uchwał organów spółek kapitałowych, aspektu czasowego ich skutków prawnych w związku z problematyką ich zaskarżania, a także środków prawnych i osób czynnie legitymowanych. Czytaj dalej.

2013/1  Obowiązek ujawniania dodatkowych danych osobowych stron (PESEL, KRS, NIP) po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

W dniu 8 lipca 2013 roku weszły w życie kolejne zmiany ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U z 1964 roku, Nr 43, poz. 296 ze zm., dalej „k.p.c.”). Jedną z wprowadzonych zmian jest wprowadzenie obowiązku ustalenia przez powoda lub Sąd dodatkowych danych identyfikujących strony postępowania. Czytaj dalej.

Newsletter