Poland
Języki

Blog

Wynagrodzenie dla płatnika podatku i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego

8 sierpnia 2019

Wynagrodzenie dla płatnika podatku i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego

Elżbieta KOBIERSKA
HR & Payroll Senior Specialist w RSM Poland

 

Czy pracodawca płacący podatek i świadczenia z ubezpieczenia społecznego może z tego tytułu otrzymać wynagrodzenie od fiskusa lub ZUS?

Tak – przepisy przewidują takie prawo do zryczałtowanego wynagrodzenia:

  • w wysokości 0,3% kwoty podatków (zaliczek) pobranych na rzecz budżetu państwa dla płatników podatku na podstawie art.28 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz
  • w wysokości 0,1% kwoty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego wypłaconych przez płatników w imieniu ZUS zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Co ważne, płatnik nie ma jednak możliwości naliczenia sobie wynagrodzenia z tytułu wypłaty świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.

Czy wszyscy płatnicy podatku i zasiłku mają prawo do tego wynagrodzenia?

Warunkiem skorzystania przez płatnika z prawa do wynagrodzenia są:

  • płacone w terminie i naliczone w należytej wysokości podatki;
  • prawidłowo naliczone i wypłacone świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
  • przekazywanie związanych z nimi informacji do ZUS.

Niespełnienie powyższych warunków, czyli np. opóźnienia w zapłacie podatku czy też korekty w zakresie naliczonych i wypłaconych świadczeń skutkują utratą prawa do gratyfikacji.

W tym miejscu warto przypomnieć, że płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku oraz wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Prawo do zasiłków i ich wysokość ustalają i wypłacają tylko ci płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych według stanu na dzień 30 listopada poprzedniego roku.

Warto mieć też na uwadze, że przepisy mówiące o sposobie i trybie obliczania wynagrodzenia związanego z zapłatą podatku czy wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego nie obligują do wypłaty takiego wynagrodzenia – w każdym przypadku ma ono charakter fakultatywny i płatnik może, ale nie musi, korzystać z tego uprawnienia, jak też może z niego zrezygnować w każdej chwili.

Jak otrzymać oraz w jakim momencie i gdzie wykazać wynagrodzenie płatnika?

W przypadku płatnika podatku wynagrodzenie wykazywane jest w rocznej deklaracji PIT-4R i PIT-8AR, a odbierane poprzez obniżenie wpłat z tytułu obliczonych, pobranych i wpłaconych podatków. Przepisy Ordynacji podatkowej nie precyzują terminu, w jakim wynagrodzenie może zostać pobrane przez płatnika. Dlatego wynagrodzenie może być zrealizowane zarówno w chwili zapłaty podatku, z tytułu którego stało się ono należne, jak i w innym terminie, ale nie później niż do chwili przedawnienia, co oznacza do 5-ciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Płatnik zasiłków z ubezpieczenia chorobowego wynagrodzenie rozlicza w deklaracji rozliczeniowej składanej za miesiąc, w którym dokonał wypłaty świadczeń i potrąca je z należnych od płatnika składek na ubezpieczenia społeczne.

Należy pamiętać, że jeśli płatnik złożył deklarację do ZUS bez odliczenia należnego mu wynagrodzenia, nie może tego wynagrodzenia odliczyć w deklaracji korygującej (inaczej niż w przypadku płatnika podatku PIT 4 czy PIT 8AR).

Wynagrodzenie płatnika – czy jest przychodem?

Przepisy podatkowe mówią jasno, że przychodem z działalności gospodarczej są także wynagrodzenia płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków czy wypłat zasiłków. Zatem trzeba liczyć się z tym, że otrzymany bonus będzie uszczuplony o 18% podatku dochodowego.

Czy to się opłaca?

Niektórzy przedsiębiorcy mogą pomyśleć, że ta skórka nie jest warta wyprawki. Ja jednak uważam, że warto korzystać z każdej formy zapłaty, jaką oferują nam fiskus i ZUS, choćby to było kilkaset złotych rocznie. Zawsze jest to dodatkowa premia, a przecież i tak pracodawca jest zobowiązany do terminowych i prawidłowych rozliczeń z tymi instytucjami. Dlaczego więc przy okazji nie odebrać za to zapłaty?

Choć przepisy pozwalające na nagradzanie płatników za terminowe wpłaty podatku czy wypłaty zasiłków funkcjonują od dawna, wielu pracodawców wciąż o nich nie wie lub o nich zapomina, przez co nie korzysta z dostępnych gratyfikacji. Mam nadzieję, że tym artykułem przypomnę wszystkim i zachęcę uprawnionych do odbierania wynagrodzenia za płacone w terminie podatki i zasiłki.

Autor

HR & Payroll Senior Specialist

Powiązane usługi

Newsletter