Języki

Poland
Języki

Języki

Blog

Wpływ zadłużenia na płynność finansową przedsiębiorstwa

28 lipca 2021

Wpływ zadłużenia na płynność finansową przedsiębiorstwa

Czas czytania: 3 minuty.

Z artykułu dowiesz się:

  • Jak zdefiniować płynność finansową,
  • Co jest wskaźnikiem płynności finansowej przedsiębiorstwa,
  • Jaki jest warunek uzyskania kapitału obcego.

Kaja DADEL
Junior Accountant w RSM Poland

Wysokość wskaźnika zadłużenia przedsiębiorstwa jest ważnym kryterium służącym do oceny działalności gospodarczej firmy. Choć pozyskiwanie kapitałów obcych umożliwia szybszy rozwój oraz wpływa na poprawę rentowności przedsiębiorstwa, należy pamiętać, że ten sposób finansowania jest obarczony znacznym niebezpieczeństwem. Szczególnie istotne mogą tu być zagrożenia powiązane z ryzykiem płynności finansowej.

Obsługa oraz spłata zadłużenia nie zależą od osiąganych przez przedsiębiorstwo wyników. Jeżeli firma generuje mniejsze wpływy pieniężne, niż jest to niezbędne na pokrycie zadłużenia, mogą wystąpić problemy z jej płynnością finansową. W skrajnych przypadkach może to doprowadzić nawet do upadłości podmiotu.

Aby uniknąć tak drastycznych konsekwencji wykorzystywania obcych źródeł finansowania, bardzo ważne jest monitorowanie zależności płynności finansowej przedsiębiorstwa w stosunku do jego zadłużenia. Niezbędne do tego jest wykorzystanie odpowiednich narzędzi analiz ekonomicznych.

Czym jest płynność finansowa?

Większość przedsiębiorstw finansuje swoją działalność za pomocą obcych źródeł finansowania. Jedynie nieliczne z nich są w stanie opierać swoje funkcjonowanie wyłącznie na kapitale własnym.

Aby uzyskać kapitał obcy, do którego w głównej mierze zaliczają się kredyty i pożyczki długoterminowe, przedsiębiorstwo musi najpierw wykazać zdolność do zaciągania kredytów krótkoterminowych. Zrobienie tego wymaga przede wszystkim zrozumienia w pełni pojęcia płynności finansowej[1].

W literaturze pojęcie płynności finansowej często nie jest tłumaczone jednoznacznie i bywa mylone z pojęciem wypłacalności. W celu uniknięcia nieporozumień i błędów dobrze jest więc skorzystać z krótkich i prostych definicji. Najkrócej rzecz ujmując, płynność finansową można określić jako „zdolność do terminowego regulowania zobowiązań bieżących”[2].

Dowiedz się więcej o outsourcingu rachunkowości.POZNAJ NASZĄ USŁUGĘ

Budowa modelu płynności finansowej

Poziom płynności finansowej w przedsiębiorstwie może być determinowany wieloma czynnikami. W celu ich zbadania wykorzystuje się między innymi obliczaną następująco strukturę aktywów[3]:

Budowa modelu płynności finansowej

Rozpisana tu relacja między bieżącymi aktywami i zobowiązaniami stanowi odzwierciedlenie wskaźnika bieżącej płynności finansowej. Pierwsza jej część odzwierciedla strukturę aktywów, natomiast druga strukturę źródeł finansowania. Iloraz aktywów zobowiązań ogółem i zobowiązań bieżących wskazuje ostateczną strukturę zadłużenia[4].

Z powyższego modelu wynika, że do podstawowych czynników wpływających na płynność finansową przedsiębiorstwa należą struktury:

  • aktywów,
  • źródeł finansowania,
  • zadłużenia.

Warto mieć na uwadze, że w przypadku struktury aktywów płynność finansowa będzie wyższa w sytuacji, w której większy udział będą w niej miały aktywa obrotowe.

Innym czynnikiem wpływającym na płynność finansową może być struktura źródeł finansowania. Powód jest dość oczywisty – przedsiębiorstwa, które są zadłużone, posiadają mniejszą zdolność do regulowania bieżących zobowiązań.

Dalej jest już na szczęście łatwiej. Znając strukturę zobowiązań krótkoterminowych można określić, jaki udział w nich mają zobowiązania wobec jednostek powiązanych kapitałowo. Im jest wyższy , tym większe prawdopodobieństwo poprawy płynności finansowej[5].

Kontrolowanie zadłużenia przedsiębiorstwa

Wybierając kapitał obcy jako źródło finansowania przedsiębiorstwa należy pamiętać, że zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi wymaga sprawowania odpowiedniego nadzoru nad nimi. W przypadku braku czasu na tego typu czynności lepiej jest nie bagatelizować zadania i przekazać jego realizację do biura księgowego świadczącego w ramach outsourcingu usługi zarządzania płatnościami.

Dlaczego to takie ważne? Do zobowiązań finansowych, wynikających z umów kredytowych, zalicza się między innymi spłatę rat kapitałowych wraz z odsetkami, których spłata obejmuje okres całego roku obrotowego. Oznacza to, że tylko odpowiednie zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi, podparte wiedzą na temat rachunkowości rozliczeń oraz utrzymaniem odpowiedniego poziomu rentowności, pozwala na stabilne utrzymywanie płynności finansowej przedsiębiorstwa[6].

Podsumowując, przed podjęciem decyzji o finansowaniu działalności z obcych źródeł, właściwym ruchem jest dokonanie szerokiej analizy dotychczasowej działalności, a także kontrola danych księgowych, które pozwolą dokładnie ocenić, jak ewentualne zadłużenie wpłynie na płynność finansową firmy. Jak sama nazwa wskazuję, operowanie płynnością to nie przelewki – jej utrata może rodzić poważne konsekwencje.

[1] W. Gabrusewicz: Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014, s. 341.
[2] M. Sierpińska, T Jachna: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 145.
[3] M. Sierpińska, T Jachna: Ocena przedsiębiorstwa…, poz, cyt. s. 149.
[4] M. Sierpińska, T Jachna: Ocena przedsiębiorstwa…, poz, cyt. s. 149.
[5] Tamże, s. 152.
[6] B. Pomykalska, P. Pomykalski: Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 77.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Zapisz się do Newslettera RSM Poland i bądź na bieżąco w najważniejszych kwestiach z zakresu prawa, finansów i podatków.
Zapisz się

Autor

Junior Accountant

Powiązane usługi