RSM Poland
Języki

Języki

Darowizna a ulga na CIT

Katarzyna KOZIOROWICZ
Junior Accountant w RSM Poland

Coraz więcej przedsiębiorstw buduje swoją przyszłość w myśl strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR), która z całą pewnością wzmacnia wizerunek firmy. Jednym ze sposobów​ wspierania lokalnej społeczności może być przekazanie darowizny. Spełniając konkretne warunki, osoba prawna przekazująca darowiznę pieniężną lub rzeczową może skorzystać z ulgi na podatek dochodowy. Sprawdźmy zatem, czy można powiedzieć, że pomaganie się opłaca?

Co to jest darowizna?

Darowizna to dobrowolne przekazanie środków pieniężnych lub rzeczy osobie prawnej czy fizycznej. Zatem jest to umowa pomiędzy darczyńcą a obdarowanym, w której pierwsza ze stron zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia kosztem swojego majątku na rzecz drugiej. Warunkiem zawarcia umowy darowizny jest również jej jednostronność, co oznacza, że za przekazywaną własność darczyńca nie może oczekiwać żadnych świadczeń w zamian. Darowizna dochodzi do skutku w momencie jej przyjęcia przez obdarowywanego.

Wyróżniono dwa rodzaje darowizn:

 • pieniężne – przedmiotem świadczenia są środki pieniężne;
 • rzeczowe – przedmiotem świadczenia są rzeczy ruchome (m. in. żywność) i nieruchomości.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że przedmiotem darowizny nie mogą być usługi. Wykonanie czynności na rzecz obdarowywanego nie uszczupla bowiem majątku darczyńcy, co jest warunkiem umowy darowizny uregulowanej art. 888 KC. W sytuacji wykonania czynności na rzecz obdarowywanego mamy zatem do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem usług.

OUTSOURCING
Zadania niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością firmy uniemożliwiają Ci jej rozwój i skupienie się na najważniejszych obszarach?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Ulga podatkowa skutkiem darowizny

Darowizny co do zasady nie stanowią kosztu uzyskania przychodu, natomiast z ich tytułu może przysługiwać ulga na podatek dochodowy od osób prawnych (ulga na CIT). Aby móc odliczyć darowiznę od dochodu, należy przekazać ją na cele:  

 • kultu religijnego;
 • działalności charytatywno-opiekuńczej kościoła;
 • działalności pożytku publicznego.

Zatem obdarowywany nie musi mieć statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), ale jego działalność musi zawierać się w sferze zadań publicznych wskazanych w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Ustawa o DPP), które możemy zweryfikować na przykład w statucie organizacji. Należy jednak zauważyć, że do prowadzenia działalności pożytku publicznego są upoważnione wg. Ustawy o DPP m.in. następujące podmioty:

 • osoby prawne;
 • kościoły;
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • spółdzielnie socjalne.

Odliczeniu nie podlegają darowizny na rzecz m. in. osób fizycznych, osób prawnych niemających osobowości prawnej czy partii politycznych. Od dochodu można natomiast odliczyć darowiznę z poleceniem, czyli datek przekazany na przykład fundacji ze wskazaniem konkretnej osoby fizycznej tj. podopiecznego fundacji.

Co ważne, w ujęciu rocznym kwota odliczenia od podstawy opodatkowania nie może przekroczyć 10% uzyskanego dochodu w przypadku osób prawnych oraz 6% w przypadku osób fizycznych.

Szczególnym przypadkiem darowizny jest żywność – koszty zakupu produktów spożywczych i wytworzenia mogą stanowić koszt uzyskania przychodu pod pewnymi warunkami. Po pierwsze darowizna musi zostać przekazana OPP, a po drugie – dary należy ze wskazaniem ich przeznaczenia na cele działalności charytatywnej. Jednak należy pamiętać, że nie można odliczyć jej ponownie od podstawy opodatkowania.

Udokumentowanie darowizny

Darczyńca powinien dysponować odpowiednimi dokumentami w celu potwierdzenia dokonania darowizny. W przypadku darowizny pieniężnej posłuży do tego dowód wpłaty na rachunek płatniczy lub bankowy jakim jest np. potwierdzenie przelewu. Na takim dowodzie powinny znajdować się pełne dane obu stron umowy darowizny. W przypadku darowizny rzeczowej obligatoryjne jest posiadanie dokumentu, z którego wynika wartość przekazanych przedmiotów. Ponadto umowę darowizny niepieniężnej powinniśmy zawierać w formie pisemnej. Dodatkowo dokumentację należy uzupełnić oświadczeniem o przyjęciu darowizny przez obdarowywanego. W momencie składania deklaracji podatkowej nie załączamy powyższych dokumentów do rozliczenia, ale przechowujemy je w razie kontroli podatkowej.

Darowizna na walkę z COVID-19

Do czasu zniesienia stanu epidemii w Polsce, każdy kto zdecyduje się wesprzeć walkę z pandemią koronawirusa może odliczyć swoją darowiznę (pieniężną lub rzeczową) od dochodu w zeznaniu rocznym.

Wszystkie osoby fizyczne i prawne, które przekażą darowizny na rzecz:

 • podmiotów wykonujących działalność leczniczą;Agencji Rezerw Materiałowych;
 • Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych;
 • domów pomocy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;
 • schronisk i noclegowni dla osób bezdomnych;
 • rodzinnych domów pomocy i domów pomocy społecznej;
 • Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

mogą skorzystać z bardzo korzystnych ulg podatkowych.

W okresie od 1 stycznia 2020 do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii koronawirusa, możemy odliczyć od dochodu odpowiednio:

w PIT/ CIT
za 2020 rok

dla darowizn przekazanych do 30 kwietnia 2020 roku

200% wartości darowizny

dla darowizn przekazanych do 31 maja 2020 roku

150% wartości darowizny

dla darowizn przekazanych od 1 czerwca
do 30 września 2020 roku

100% wartości darowizny

w PIT/ CIT
za 2021 rok

dla darowizn przekazanych od 1 października
do 31 grudnia 2020 roku

200% wartości darowizny

dla darowizn przekazanych od 1 stycznia
do 31 marca 2021 roku

150% wartości darowizny

dla darowizn przekazanych od 1 kwietnia 2021
do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii koronawirusa

100% wartości darowizny

 

Z powyższych ulg mogą skorzystać również osoby, które przekazały darowiznę na pomoc dla oświaty, która zmierzyła się z wyzwaniem przejścia na zdalna edukację dzieci i młodzieży.

Podsumowując, darowizna to dobry sposób nie tylko, by pomóc innym, ale też by zapłacić niższy podatek. Z mojej perspektywy takie działanie zdecydowanie się opłaca i z pewnością jest warte naszych zasobów. Pomagając, przede wszystkim wspieramy drugą stronę, ale też budujemy pozytywny wizerunek i możemy liczyć na ulgi podatkowe. Wszystko w myśl zasady win-win (obie strony wygrywają).

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się