Poland
Języki

Blog

Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2017 r.

14 czerwca 2017

Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2017 r.

 

6 czerwca 2017 r. ogłoszona została Ustawa z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej Uobr). Ustawa ta zmienia blisko 50 innych ustaw oraz uchyla dotychczasową Ustawę z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

 

Kluczowe znaczenie nowa ustawa będzie miała przede wszystkim dla biegłych rewidentów i firm audytorskich, niemniej jedną ze zmienianych ustaw jest też ustawa o rachunkowości (dalej Uor). Poniżej przedstawione zostały wybrane zmiany do ustawy o rachunkowości, na które chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę, tym bardziej że zmiany dotyczą audytów sprawozdań finansowych za okres rozpoczynający się po 16 czerwca 2016 r.

Art. 221 Uobr wskazuje m.in. na następujące zmiany w Uor:

  • rozszerzono zakres podmiotów podlegających badaniu bez względu na sumę bilansową czy osiągane przychody o oddziały instytucji kredytowych, oddziały banków zagranicznych, główne oddziały i oddziały zakładów ubezpieczeń oraz reasekuracji oraz oddziały zagranicznych firm inwestycyjnych;
  • uchylony zostaje art. 65 Uor, co oznacza, iż podmioty badane nie będą otrzymywać już opinii i raportu z badania; te dwa dokumenty zastąpione zostaną sprawozdaniem z badania, o którym mowa szerzej w art. 83 Uobr; tym samym zmienione zostały inne artykuły Uor, w tym te np. nakazujące składanie we właściwym rejestrze sądowym dotychczasowej opinii z badania (np. art. 69 Uor wskazuje na obowiązek składania rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z badania, odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, itd.);
  • art. 66 Uor zostaje zmieniony w ten sposób, że wskazuje na obowiązek – w wypadku obowiązkowego (ustawowego) badania – podpisywania z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdania finansowego na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy;
  • w Uor, art. 66 dodano ustęp 5a) zakazujący stosowania klauzul umownych w umowach zawartych przez badaną jednostkę ograniczających możliwość wyboru firm audytorskich przez organ dokonujący wyboru firmy audytorskiej do określonych kategorii lub wykazów firm audytorskich;
  • w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego będzie obowiązek podania wynagrodzenie firmy audytorskiej za badanie ustawowe (a) i inne usługi atestacyjne (b).

Inne kluczowe z punktu widzenia podmiotów badanych zmiany, będące mieć wpływ na relacje pomiędzy podmiotem badanym a firmą audytorską, uregulowane zostały w art. 134 i 136 Uobr. Wskazano w nich na:

  • maksymalny czas nieprzerwalnego trwania zlecenia badania ustawowego sprawozdania finansowego jednostki interesu publicznego przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w Unii Europejskiej wynosi 5 lat;
  • listę usług zabronionych dla firmy audytorskiej wobec swojego klienta będącego jednostką interesu publicznego, dla którego wykonywana jest usługa badania statutowego (m.in. usługi podatkowe, udział w zarządzaniu, prowadzenie księgowości, usługi w zakresie wynagrodzeń, usługi prawne, usługi związane z audytem wewnętrznym, itp.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Piotrem STASZKIEWICZEM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Powiązane usługi

Newsletter