Języki

Poland
Języki

Języki

Blog

Zasada rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji finansowej

30 czerwca 2017

Zasada rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji finansowej

 

Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości wobec zasady rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji finansowej

 

19 czerwca 2017 r. Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) przedstawił projekt stanowiska dotyczącego interpretacji zasady rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji finansowej jednostki ukazywanego w sprawozdaniu finansowym. Zasadę tę określa art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm. dalej: ustawa).

 

KSR zachęca do konsultacji w sprawie projektu – termin zgłaszania uwag, komentarzy oraz przedstawienia przykładów upływa 30 września 2017 r..

Opublikowane przez KSR stanowisko wobec interpretacji zasady jasnego i rzetelnego obrazu, która może sprawiać wiele problemów w praktyce, z pewnością będzie dużym ułatwieniem dla księgowych. Stanowisko to wyjaśniać będzie m.in., kiedy jednostka może stosować odstępstwa od wymagań, które zawarte są w ustawie.

Zgodnie z zasadą jasnego i rzetelnego obrazu sprawozdanie finansowe powinno zawierać prawidłowe (czyli zgodne z regulacjami prawnymi), wiarygodne i porównywalne informacje, które będą zarazem zrozumiałe dla użytkownika sprawozdania finansowego. Użytkownikami sprawozdania są jego interesariusze, m.in. udziałowcy, inwestorzy czy pożyczkodawcy. Zasada jasnego i rzetelnego obrazu wydaje się być łatwa w zrozumieniu i zastosowaniu, jednak w praktyce przysparza ona wielu problemów.

Trudności sprawiają m.in. sytuacje, w których zastosowanie wymogu ustawowego spowoduje niespełnienie zasady rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji finansowej jednostki. W takim przypadku jednostka może odstąpić od realizacji wymogu ustawowego. Odstępstwo takie powinno jednak tworzyć jak najmniejsze rozbieżności pomiędzy rozwiązaniem proponowanym w ustawie a skutkiem zastosowanego odstępstwa. Jeśli niezbędne dla jednostki jest odstępstwo od zasad określonych w ustawie zalecane jest zastosowanie zasad określonych w MSR/MSSF.

Więcej wskazówek do interpretacji zasady jasnego i rzetelnego obrazu opisuje projekt stanowiska KSR. Projekt zawiera również przykłady pomagające zrozumieć ideę zastosowania zasady jasnego i rzetelnego obrazu.

Dzięki konsultacjom z praktykami stanowisko KSR może rozwiązać wiele problemów napotykanych obecnie w jednostkach sporządzających sprawozdanie finansowe.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Piotrem STASZKIEWICZEM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Powiązane usługi