Poland
Języki

Blog

Zamknięcie roku finansowego krok po kroku

15 stycznia 2016

Zamknięcie roku finansowego krok po kroku

Aneta STANIEWSKA
Accounting Semi-Senior w RSM Poland

Przełom roku to czas inwentaryzacji i zamykania ksiąg rachunkowych, do którego warto się sumiennie przygotować. Jeśli jesteś w trakcie zamykania roku obrotowego, zapoznaj się z poniższym zestawieniem i sprawdź, czy wypełniłeś wszystkie wymagane prawem obowiązki.

Przygotowana przeze mnie tabela pomoże w sprawnym zamknięciu roku finansowego, którego koniec przypada na 31 grudnia 2015 roku, prezentując listę czynność oraz określonych przez Ustawę o rachunkowości kluczowych terminów związanych z procesem zamknięcia roku finansowego.

 

Lp.

Termin wykonania

Rodzaj czynności i podstawa prawna

1.

IV kwartał 2015 r.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r. (art. 66 ust. 4 i 5 ustawy o rachunkowości).

2.

Od 1 października 2015 r. do 15 stycznia 2016 r.

Inwentaryzacja składników aktywów wymienionych w art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości. Ten termin dotyczy inwentaryzacji dokonywanej w drodze spisu z natury lub potwierdzenia salda.

3.

Na dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia 2015 r.

Inwentaryzacja aktywów i pasywów (art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości), w tym m.in. aktywów pieniężnych, produktów w toku produkcji, materiałów, towarów i produktów gotowych, określonych w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości oraz aktywów i pasywów inwentaryzowanych drogą weryfikacji.

4.

Na dzień inwentaryzacji

Zestawienie sald inwentaryzowanej grupy aktywów.

Służy to porównaniu danych rzeczywistych ustalonych w drodze inwentaryzacji z danymi księgowymi (art. 18 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

5.

Przed zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2015 r., nie później niż do 26 marca 2016 r.

Porównanie wyników inwentaryzacji ze stanem księgowym, wyjaśnienie, rozliczenie i ujęcie w księgach rachunkowych 2015 r. ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych (zgodnie z art. 27 w związku z art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości).

6.

Nie później niż do 85. dnia po dniu bilansowym, tj. do 26 marca 2016 r.

Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za 2015 r. (art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości).

7.

Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, tj. do 31 marca 2016 r.

Zestawienie sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych na dzień 31 grudnia 2015 r. (art. 18 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

8.

Na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego ten rok, tj. do 31 marca 2016 r.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2015 r. (art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości).

Stan wynikający z zamkniętych ksiąg rachunkowych za 2015 r. stanowi podstawę do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r.

9.

Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 31 marca 2016 r.

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r. (art. 45 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

10.

Po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r., nie później niż do 31 marca 2016 r.

Podpisanie rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r. (art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Sprawozdanie finansowe podpisuje, podając zarazem datę podpisu, osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu.

11.

Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 31 marca 2016 r.

Sporządzenie sprawozdania z działalności (art. 45 ust. 4 w powiązaniu z art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

Sprawozdanie to obowiązkowo przygotowują spółki kapitałowe (z o.o. i akcyjne), spółki komandytowo-akcyjne, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółdzielnie i przedsiębiorstwa państwowe.

12.

 

Nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 30 czerwca 2016 r.

Badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r. (art. 64 ust. 1 w powiązaniu z art. 53 ust. 1 i art. 68 ustawy o rachunkowości).

Ponieważ w niektórych jednostkach, m.in. w spółkach z o.o., akcyjnych i spółdzielniach, istnieje obowiązek udostępnienia wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom opinii i raportu biegłego rewidenta, badanie musi być ukończone najpóźniej 15 dni przed terminem ich zgromadzenia. W pozostałych jednostkach badanie ukończyć się musi przed terminem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.

13.

Najpóźniej na 15 dni przed terminem zgromadzenia wspólników, walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub walnym zgromadzeniem członków, tj. do 15 czerwca 2016 r.

Udostępnienie rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r. (art. 68 ustawy o rachunkowości).

Niektóre jednostki, w tym m.in. spółki z o.o., spółki akcyjne i spółdzielnie, mają obowiązek udostępnić wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom roczne sprawozdanie finansowe za 2015 r. i sprawozdanie z działalności wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeżeli podlegało ono obowiązkowemu badaniu). Spółki akcyjne udostępniają dodatkowo sprawozdanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej.

14.

W ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. nie później niż do 30 czerwca 2016 r.

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r. przez organ zatwierdzający (art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

15.

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2015 r.

Podział lub pokrycie wyniku finansowego za 2015 r. (art. 53 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości).

16.

W ciągu 10 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.

Złożenie rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r. w urzędzie skarbowym przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (art. 27 ust. 2 ustawy o pdop - Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.).

17.

W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, nie później niż do 15 lipca 2016 r.

Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2015 r. (art. 12 ust. 4 i 5 ustawy o rachunkowości).

Polega ono na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe.

18.

W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r., nie później niż do 15 lipca 2016 r.

Złożenie w KRS rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r. oraz innych dokumentów (art. 69 ustawy o rachunkowości).

Jeżeli sprawozdanie finansowe za 2015 r. nie zostanie zatwierdzone do 30 czerwca 2016 r., to należy je złożyć w rejestrze sądowym dwukrotnie: niezatwierdzone do 15 lipca 2016 r., zatwierdzone 15 dni po jego zatwierdzeniu.

19.

W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r., nie później niż do 15 lipca 2016 r.

Złożenie do ogłoszenia sprawozdania finansowego za 2015 r. oraz innych dokumentów (jeżeli sprawozdanie podlegało obowiązkowemu badaniu):

a)

przez spółdzielnie - w Monitorze Spółdzielczym,

b)

przez jednostki (w tym osoby fizyczne), które nie składają sprawozdań w KRS - w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 70 ustawy o rachunkowości).

 
 

Zamknięcie roku finansowego wiąże się także z koniecznością wypełnienia szeregu obowiązków podatkowych, które nie mogą umknąć uwadze żadnemu przedsiębiorcy.

1.

Do 29 lutego 2016 r.

Spółka, która w 2015 r. zatrudniała osoby na umowy o pracę, dzieło lub na zlecenie, musi złożyć do urzędu skarbowego (US) na formularzu PIT-4R rozliczenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PDOF), które były płacone w ciągu roku.

2.

Do 29 lutego 2016 r.

Spółka, która w 2015 r. wypłacała wynagrodzenia do wysokości 200 zł/m-c lub ponosiła świadczenia na rzecz byłych pracowników (rencistów, emerytów), składa do US informacje (na formularzu PIT-8AR) o przekazanych w ciągu roku kwotach zryczałtowanego podatku dochodowego.

3.

Do 29 lutego 2016 r.

Złożenie deklaracji PIT-11, PIT-8C, PIT-R, IFT-1R/IFT-1R i PIT-40 do urzędu skarbowego.

4.

Do 31 marca 2016r.

Złożenie deklaracji CIT-8 wraz z załącznikami CIT-8/O i CIT D do urzędu skarbowego.

 

Czas zamknięcia roku to trudny okres dla każdego księgowego. Dlatego warto się do niego sumiennie przygotować, a w razie potrzeby skorzystać z porad specjalistów sporządzających roczne sprawozdania finansowe zgodnie z ustalonymi standardami księgowymi oraz współpracujących z biegłym rewidentem badającym księgi Klienta.

Autor

Senior Accounting Assistant

Powiązane usługi

Newsletter