Poland
Języki

Blog

Raportowanie informacji niefinansowych za 2017 rok

31 października 2017

Raportowanie informacji niefinansowych za 2017 rok

 

Obowiązek sporządzania oświadczenia na temat informacji niefinansowych wynika z art. 49b UoRi ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych, zarówno zgodnie z UoR, jak i MSR/MSSFza rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2017 roku.

 

Obowiązek przygotowania tego oświadczenia w przypadku sprawozdań jednostkowych dotyczy (art. 3 ust. 1e pkt 1–6 UoR):

 •  jednostek działających na podstawie prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • jednostek, które zamierzają ubiegać się bądź już się ubiegają o zezwolenie na wykonywanie działalności na podstawie przepisów, o których mowa powyżej,
 • emitentów papierów wartościowych dopuszczonych, zamierzających się ubiegać lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w alternatywnym systemie obrotu,
 • krajowych instytucji płatniczych,
 • instytucji pieniądza elektronicznego,

 

posiadających określoną formę prawną (spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub takie spółki jawne lub komandytowe, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe lub spółki komandytowo-akcyjne bądź spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej), pod warunkiem że w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok, przekraczają następujące wielkości:

 • 500 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty oraz
 • 85 mln zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego lub 170 mln zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy.

 

Raportowanie rozszerzonych informacji niefinansowych może odbywać się w dwóch wariantach. Spółki mogą wybrać między:

 • oświadczeniem, będącym wyodrębnioną częścią sprawozdania z działalności,
 • odrębnym sprawozdaniem w dowolnej formie (np. raport CRS, raport społeczny).

 

Bez względu na formę dokumentu, maksymalny termin na sporządzenie oświadczenia/sprawozdania na temat informacji niefinansowych wynosi trzy miesiące od zakończenia roku obrotowego (tak jak w przypadku sprawozdania z działalności). Jeżeli spółka wybierze drugi wariant, informuje wówczas w sprawozdaniu z działalności o sporządzeniu odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych oraz zamieszcza je na swojej stronie internetowej w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego.

W obu przypadkach oświadczenie/sprawozdanie na temat informacji niefinansowych musi zawierać określone informacje (art. 49b ust 1 i 6 UoR), co najmniej:

 • zwięzły opis modelu biznesowego jednostki,
 • kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki,
 • opis polityk stosowanych przez jednostkę w odniesieniu do zagadnień społecznych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji i łapownictwu, opis rezultatów stosowania tych praktyk – jeżeli jednostka nie stosuje polityki w odniesieniu do jednego lub kilku zagadnień, to w oświadczeniu na temat informacji niefinansowych jednostka podaje powody jej niestosowania,
 • opis procedur należytej staranności,
 • opis istotnych ryzyk mogących wywierać niekorzystny wpływ na działalność jednostki, w tym opis zarządzania tymi ryzykami.

 

Za przygotowanie oświadczenia/sprawozdania odpowiedzialne jest kierownictwo jednostki. Sporządzenie oświadczenia/sprawozdania zostaje potwierdzone przez biegłego rewidenta podczas badania rocznego sprawozdania finansowego (sam dokument nie podlega obowiązkowej weryfikacji biegłego rewidenta). Następnie kierownictwo jednostki składa oświadczenie we właściwym rejestrze sądowym w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (art. 69 ust. 1 UoR) lub w przypadku odrębnego sprawozdania publikuje je na stronie internetowej firmy w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego (art 49b. ust. 9 UoR).

 

 

1 jako UoR rozumiemy Ustawę z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2016 roku poz. 1047, ze zm.), zwaną dalej UoR

2 jako MSR/MSSF rozumiemy Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej

 

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Piotrem STASZKIEWICZEM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Powiązane usługi

Newsletter