Poland
Języki

Blog

Nowy Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe”

14 czerwca 2017

Nowy Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe”

 

29 maja 2017 r. został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów nowy Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe”.

 

Zakres KSR 11 obejmuje zasady uznawania, wyceny i ujmowania środków trwałych oraz środków trwałych w budowie w księgach rachunkowych, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, jak również zasady prezentacji i ujawniania informacji o nich w sprawozdaniu finansowym. Należy również podkreślić, że rozwiązania zawarte w KSR 11 są zgodne w podstawowym zakresie z postanowieniami odpowiednich MSR (MSSF), w tym w szczególności z MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”. Występują jednakże pewne różnice, m.in. KSR 11:

  • dopuszcza możliwość wyceny środków trwałych w wartości przeszacowanej wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów;
  • wprowadza kategorie: części składowe (pkt 4.17 standardu), części dodatkowe (pkt 4.19) i części peryferyjne (pkt 4.20), które nie stanowią komponentów, o których mowa w MSR 16;
  • nie przewiduje ujęcia w wartości początkowej środka trwałego kosztów przyszłej rekultywacji lub przyszłego odtworzenia miejsca, w którym znajduje się środek trwały, jak również innych kosztów koniecznych do poniesienia w związku z likwidacją środka trwałego;
  • przewiduje ujęcie w wartości początkowej środka trwałego kosztów finansowania zobowiązaniami, także innymi niż kredyty i pożyczki, zaciągniętymi w celu pozyskania środka trwałego, jak również różnic kursowych (dodatnich lub ujemnych) wynikających ze zobowiązań w walutach obcych zaciągniętych na ten cel, nie ograniczając ich jedynie do różnic kursowych uznawanych za korektę stóp procentowych;
  • nie przewiduje wyłączenia ze środków trwałych obiektów przeznaczonych do sprzedaży lub do zwrotu właścicielom – dopuszcza odmienny zakres ujawnień informacji dotyczących środków trwałych.

Z pewnością KSR 11 będzie pomocny dla osób prowadzących księgi rachunkowe w oparciu o Ustawę z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, ze zm.). Sama ustawa bowiem nie precyzowała wielu szczegółowych aspektów związanych z ujmowaniem i wyceną środków trwałych. Często wówczas posługiwano się rozwiązaniami przedstawionymi w MSR. Po opublikowaniu KSR 11 wiele kontrowersyjnych kwestii czy różnic w interpretowaniu zapisów ustawy powinno zostać wyjaśnionych.

KSR 11 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 r. Istotne jest, iż w razie potrzeby doprowadzenia do porównywalności danych za rok ubiegły stosuje się KSR Nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Piotrem STASZKIEWICZEM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Powiązane usługi

Newsletter