Poland
Języki

Blog

Nowe standardy rachunkowe: MSSF/IFRS 16

9 października 2017

Nowe standardy rachunkowe: MSSF/IFRS 16

 

Blisko rok temu informowaliśmy Państwa o nowych międzynarodowych standardach wchodzących niedługo w życie: MSSF 9 – standard poświęcony instrumentom finansowym, MSSF 15 – standard poświęcony rozpoznawaniu przychodów z umów z klientami oraz MSSF 16 – standard poświęcony leasingowi. Właśnie temu ostatniemu chcielibyśmy poświęcić w niniejszym alercie uwagę. Choć jego wejście w życie zaplanowano na 1 stycznia 2019 roku, to wydaje się, iż może niebawem sprawić on najwięcej problemów osobom zajmującym się sprawozdawczością finansową oraz kierownictwu jednostki.

 

Konieczność wprowadzenia nowych regulacji w zakresie ujmowania i wyceny umów leasingu była podyktowana z jednej strony powszechnością stosowania tej formy finansowania działalności, a z drugiej strony możliwościami interpretacyjnymi i niską skłonnością podmiotów do rozpoznawania w sprawozdaniach finansowych zobowiązań z tego tytułu. Często bowiem nieoczywiste rozróżnienie dwóch rodzajów leasingu komplikowało inwestorom możliwość porównywania sprawozdań finansowych.

Rada MSSF zdecydowała się na przyjęcie jednego modelu, w ramach którego wszystkie umowy, z wyłączeniem umów zaklasyfikowanych jako krótkoterminowe lub aktywa małej wartości, ujmuje się w bilansie w sposób podobny do dotychczas stosowanych zasad ujmowania leasingu finansowego.

Zgodnie z nowym podejściem leasingobiorca nabywa prawo użytkowania składnika aktywów będącego przedmiotem tej umowy i zobowiązuje się do uiszczania za to prawo ustalonej płatności. Koncepcję tę określa się jako „right-of-use model”. W swoim bilansie leasingobiorca rozpozna po stronie aktywów prawo użytkowania składnika aktywów i z drugiej strony zobowiązanie leasingowe do płatności rat leasingowych. W zysku lub stracie za okres ujmowane będą zatem koszty z tytułu amortyzacji prawa oraz koszty z tytułu odsetek.

Co istotne, tym samym wiele podmiotów nie tylko sporządzających swoje sprawozdania wg MSSF, ale też tych przygotowujących pakiety sprawozdawcze na potrzeby konsolidacji Grupy Kapitałowej, której są częścią, będą musiały dokonać analizy wszystkich umów zawartych ze swoimi dostawcami aktywów czy usług (umów występującymi często pod postacią umowy dzierżawy, najmu, leasingu operacyjnego, finansowego, itp.). Przed wieloma podmiotami (przykładowo korzystających z najętej powierzchni, leasingowanych pojazdów, maszyn, itp.) stoi nie lada wyzwanie, aby przygotować się do konieczności zastosowania nowego standardu wkrótce.

Jako RSM proponujemy Państwu wsparcie w tym zakresie, począwszy od analizy umów zawartych przez jednostkę, wycenę wartości początkowej prawa do użytkowania, przygotowanie odpowiednich narzędzi i kalkulacji kwot oraz poszczególnych księgowań, po bieżące wsparcie w trakcie konieczności uaktualnienia wyceny prawa i zobowiązania w trakcie trwania umowy.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Piotrem STASZKIEWICZEM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Powiązane usługi

Newsletter