RSM Poland
Języki

Języki

MSRF w Polsce – czy to coś zmieni?

Marek TOMCZYK
Audit Manager w RSM Poland

Wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej (dalej: MSRF) w Polsce daje ogromną szansę zwiększenia jakości usług audytorskich, a tym samym jakości samych sprawozdań finansowych z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron (zarządów, akcjonariuszy/udziałowców, potencjalnych inwestorów oraz biegłych rewidentów).

MSRF, czyli co?

Przypomnijmy, że MSRF są globalnymi standardami, zgodnie z którymi biegli rewidenci wykonują czynności rewizji finansowej oraz inne usługi pokrewne (MSRF obowiązywać będą podmioty przeprowadzające badania/przeglądy sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego za okresy kończące się 31 grudnia 2016 roku oraz późniejsze, a podmioty niewykonujące badań/przeglądów dla jednostek zainteresowania publicznego – za okresy kończące się 31 grudnia 2017 roku oraz późniejsze).

Chociaż MSRF dotyczą bezpośrednio biegłych rewidentów, to ich wprowadzenie przyniesie wartość dodaną także dla przedsiębiorców. Istotą MSRF jest bowiem badanie oparte na ryzyku. Audytor przeprowadzający badanie kładzie duży nacisk na zrozumienie działalności jednostki, rozpoznanie ryzyk jej grożących i ocenia wpływ zdiagnozowanych ryzyk na sprawozdanie finansowe. Badanie będzie bardziej dopasowane do potrzeb klientów. Audytor stanie się prawdziwym doradcą, partnerem biznesowym, a nie tylko zewnętrznym kontrolerem.

Regulacje dotychczasowych standardów nie były sprzeczne z MSRF. Jednak MSRF zawierają więcej wskazówek, opisów stanów faktycznych, rekomendacji dla kwestii dotychczas nieuregulowanych, stąd ryzyko pominięcia istotnych procedur przez audytorów jest znacznie niższe przy badaniach opartych o MSRF. 

MSRF – więcej niż wytyczne

Nie zapominajmy, że MSRF poza wytycznymi odnośnie badania oraz przeglądów pomagają audytorom wykonywać inne usługi, wśród których warto wymienić kompilację danych, weryfikację prognozowanych informacji finansowych czy uzgodnione procedury. Załóżmy, że przedsiębiorca korzysta z usług firmy audytorskiej, ale chciałby w kluczowych dla siebie kwestiach zasięgnąć drugiej opinii lub nie chce od razu zmienić audytora, tylko najpierw chciałby się przekonać, czy może zaufać innym doradcom. Może wówczas potencjalnemu nowemu audytorowi zlecić wykonanie uzgodnionych procedur np. weryfikację danych najbardziej istotnych, co może być początkiem owocnej współpracy.

Wskazany na początku rozważań cel: zwiększenie jakości usług audytorskich, a w konsekwencji jakości samych sprawozdań finansowych jest szczytny i z pewnością osiągalny dzięki wprowadzeniu MSRF. Jednak bardzo ważna jest odpowiednia implementacja MSRF i współdziałanie zainteresowanych stron czyli audytorów, przedsiębiorców oraz nadzoru nad rynkiem finansowym.

Istnieje ryzyko, że badania będą prowadzone jak dotychczas, a tylko „będzie się nazywało”, że wykonano je zgodnie z MSRF.  O ile część audytorów (przykładowo RSM, czy inne podmioty „sieciowe”) postępowało już od lat zgodnie z „duchem MSRF”, to inne podmioty będą zmuszone znacznie dostosować podejście do MSRF. Dostosowanie podejścia powinno być wymagane nie tylko przez organy nadzoru nad rynkiem finansowym, ale, co może na pierwszy rzut oka wydawać się zaskoczeniem, również przez przedsiębiorców (zarządy czy właścicieli). Dlaczego? Przecież to zarządom i właścicielom zależy na aktualnej i rzetelnej informacji, a sprawozdanie finansowe jest informacją finansową nie do przecenienia. Przedsiębiorca rozumiejąc MSRF (nie mówię tutaj o szczegółach technicznych, tylko o istocie MSRF) oraz wymagając odpowiedniej jakości usług, doceni rolę/pracę dobrego audytora.

Jestem pełen optymizmu. Wprowadzenie nowych standardów polepszy jakość usług audytorskich, zakładając tylko należyte wdrożenie i przestrzeganie MSRF – ale w tym procesie bezpośrednio lub pośrednio powinniśmy uczestniczyć wszyscy. Przedsiębiorcy oraz audytorzy są partnerami biznesowymi i mają wspólne cele.