Poland
Języki

Blog

Audit Alert 1/2015

22 września 2015

Audit Alert 1/2015

Obowiązek stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w Polsce

 

W dniu 1 kwietnia 2015 r. Komisja Nadzoru Audytowego (KNA), zatwierdzając odpowiednie uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (KRBR), przyjęła do stosowania w Polsce przez biegłych rewidentów i podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, wydawane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (ang. International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB):

  • Międzynarodowe Standardy Badania,
  • Międzynarodowe Standardy Usług Przeglądu,
  • Międzynarodowe Standardy Usług Atestacyjnych Innych niż Badania i Przeglądy Historycznych Informacji Finansowych, a także
  • Międzynarodowy Standard Kontroli Jakości 1.

 

Proces przyjmowania do polskiego porządku prawnego Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej (MSRF) trwał od 2011 roku. Wprowadzenie MSRF to znaczący krok dla zwiększenia jakości i spójności wykonywania zawodu biegłego rewidenta w Polsce i budowania zaufania do sprawozdawczości i rewizji finansowej.

Nowe standardy rewizji finansowej mają zastosowanie:

  • w przypadku podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego – do badania i przeglądów sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy kończące się dnia 31 grudnia 2016 r. i później,
  • w przypadku podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych niewykonujących badania lub przeglądów sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego – do badania i przeglądów sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy kończące się dnia 31 grudnia 2017 r. i później,
  • do usług atestacyjnych innych niż badania i przeglądy historycznych informacji finansowych rozpoczętych dnia 1 stycznia 2017 r. i później.

Podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych wykonujące badania lub przeglądy sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego, sporządzonych za okresy kończące się pomiędzy dniem 31 grudnia 2016 r., a dniem 31 grudnia 2017 r., zobowiązane będą do zaadaptowania swojej stosowanej metodologii  do przepisów nowych zasad wewnętrznej kontroli jakości do dnia

1 stycznia 2016 r., a pozostałe podmioty do dnia 1 stycznia 2017 r.

Istnieje również możliwość dobrowolnego, wcześniejszego stosowania nowych standardów przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych.

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że RSM Poland już od 5 lat prowadzi czynności rewizji finansowej w oparciu o MSRF. Jesteśmy w pełni świadomi z korzyści oraz wyzwań płynących z tych standardów. Jednym ze skutków decyzji KNA będzie niewątpliwie zwiększenie pracochłonności przeprowadzania i dokumentowania badania. MSRF wymuszają bowiem na audytorach przeprowadzenie bardziej szczegółowych procedur audytowych dotyczących m.in. takich zagadnień, jak wycena aktywów w wartości godziwej, zgodności działania zarządów spółek z przepisami prawa czy też błędów i ewentualnych oszustw wpływających na informacje prezentowane w sprawozdaniach finansowych. Ich stosowanie jednocześnie pozwala skoncentrować się w toku prac audytowych na pozycjach i transakcjach istotnych i ryzykownych, a tym samym nakierowuje na przeprowadzanie badania w sposób efektywny. Finalny rezultat tych zmian znajdzie odzwierciedlenie w wyższej jakości sprawozdań finansowych.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu.

Powiązane usługi

Newsletter