RSM Poland
Języki

Języki

12 najważniejszych zmian w prawie, które będą miały wpływ na przedsiębiorców w 2020 r.

Przełom roku przynosi zwykle wiele zmian, które mogą istotnie wpłynąć na funkcjonowanie przedsiębiorstw i rozliczenia z fiskusem. Niedostosowanie się do nowych regulacji i niewypełnienie nowych obowiązków może skutkować zaś dotkliwymi konsekwencjami, którym przedsiębiorcy powinni zawczasu zapobiec.

Eksperci RSM Poland prezentują 12 najważniejszych zmian w polskim prawie, które weszły lub wejdą w życie w 2020 r. i niewątpliwie będą miały wpływ na sposób prowadzenia działalności gospodarczej i efektywność biznesu podatników.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian:

1. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych

2. Zmiany w wymogach dokumentacyjnych dla stawki 0%

3. Wiążąca Informacja Stawkowa i zmiany w matrycy VAT

4. Wejście w życie zmienionych przepisów o podatku u źródła (WHT)

5. Podatek od sprzedaży detalicznej

6. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jako nowy obowiązek przedsiębiorców

7. Elektroniczny Rejestr Przedsiębiorców KRS od 1 marca 2020 r.

8. Obowiązek dematerializacji akcji i wdrożenie Rejestru Akcjonariuszy Spółki

9. „Biała lista” podatników VAT

10. Obowiązkowe stosowanie „Split payment”

11. „Mikrorachunek”

12. JPK_VDEK, czyli comiesięczny obowiązek składania pliku JPK zamiast deklaracji VAT

 

 

1. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych

Nowe przepisy uprawniają wierzyciela do zmniejszenia podstawy opodatkowania o wartość wierzytelności zaliczonych uprzednio do przychodów należnych, jeżeli nie zostaną one uregulowane w terminie 90 dni od upływu terminu ich płatności oraz spełnione są pozostałe ustawowe warunki. Z uprawnieniem tym skorelowany jest obowiązek dłużnika do zwiększenia podstawy opodatkowania o zaliczoną do kosztów wierzytelność, która nie została zapłacona w tym terminie.

 

2. Zmiany w wymogach dokumentacyjnych dla stawki 0%

Od 1 stycznia 2020 r. mają zastosowanie przepisy rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r., które wprowadzają nowe regulacje w zakresie dowodów wymaganych do zastosowania zwolnienia (stawki 0%) z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W rozporządzeniu wprowadzono dwie grupy dowodów potwierdzających dokonanie transportu towarów. Co istotne, wymogi dokumentacyjne różnią się w zależności od tego, czy towary zostały wywiezione przez dostawcę lub przewoźnika, któremu zlecono dostawę, czy też przez nabywcę lub osobę trzecią działającą na jego rzecz. Polski podatnik ma przy tym prawo do stosowania mniej restrykcyjnych, nadal obowiązujących przepisów polskiej ustawy o podatku od towarów i usług dotyczących dokumentowania wewnątrzunijnych transakcji.

 

3. Wiążąca Informacja Stawkowa i zmiany w matrycy VAT

WIS tj. decyzja wiążąca organ podatkowy wobec podatnika w sprawie stosowania stawki podatkowej dotyczącej towaru lub usługi, została wprowadzona ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1751). Przepisy te wejdą życie w całości 1 kwietnia 2020 r., ale już od 1 listopada 2019 r. podatnicy mogą występować o WIS w ograniczonej formie. Jednocześnie, od 1 kwietnia 2020 r. zacznie obowiązywać nowa matryca stawek VAT, która oparta będzie na tzw. nomenklaturze scalonej (CN).

 

4. Wejście w życie zmienionych przepisów o podatku u źródła (WHT)

Minister Finansów pod koniec grudnia 2019 r. wydał dwa rozporządzenia odraczające do 30 czerwca 2020 r. wejście w życie nowego mechanizmu poboru podatku u źródła w PIT i CIT. Przepisy te nakazują pobór WHT dla płatności powyżej 2 mln PLN w danym roku podatkowym na rzecz danego podatnika, bez możliwości stosowania zwolnień lub obniżonych stawek podatku wynikających z przepisów stanowiących implementację Dyrektyw UE oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Z informacji płynących z Ministerstwa Finansów wynika, że pod koniec I kwartału 2020 r. planowane są prace nowelizujące te przepisy, jednak brak jest informacji o kierunku zmian.

 

5. Podatek od sprzedaży detalicznej

Prawdopodobnie 1 lipca wejdzie w życie podatek od sprzedaży detalicznej, który obejmie przedsiębiorców – osoby fizyczne, osoby prawne, spółki cywilne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej dokonujące sprzedaży detalicznej. Nowy podatek obejmie przychody powyżej kwoty 17 mln PLN w roku i będzie obliczany według skali progresywnej. Wprowadzenie podatku będzie miało znaczący wpływ na koszty funkcjonowania średnich i dużych przedsiębiorstw handlowych, jednak jego koszty odczują pośrednio także konsumenci.

 

6. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jako nowy obowiązek przedsiębiorców

Na mocy nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 723), 13 października 2019 r. został utworzony Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Przepisy ustawy zobowiązują wszystkie spółki prawa handlowego, z wyjątkiem spółek partnerskich i publicznych spółek akcyjnych, do zgłaszania w nim informacji o beneficjencie rzeczywistym. Zgłoszenie informacji o beneficjencie rzeczywistym jest składane w formie dokumentu elektronicznego przez stronę internetową Ministerstwa Finansów. Warunkiem skutecznego złożenia wniosku w Rejestrze jest opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP przez osobę uprawnioną do reprezentowania spółki. Termin na dokonanie zgłoszenia wynosi 7 dni roboczych, licząc od dnia dokonania wpisu spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS. Dla spółek wpisanych w KRS przed wejściem w życie nowelizacji ustawy termin zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym wynosi 6 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji, tj. upływa 13 kwietnia 2020 r. Niedochowanie terminu wskazanego przez ustawodawcę skutkuje nałożeniem na zobowiązanego kary pieniężnej w wysokości do 1 mln PLN.

 

7. Elektroniczny Rejestr Przedsiębiorców KRS od 1 marca 2020 r.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 769), która wejdzie w życie 1 marca 2020 r. postępowania rejestrowe będą prowadzone wyłącznie elektronicznie przy pomocy Systemu S-24. Oznacza to, że wszystkie wnioski o wpis w rejestrze przedsiębiorców KRS dotyczące spółek, a także oddziałów będą musiały zostać sporządzone elektronicznie w specjalnie dedykowanym do tego programie, a następnie podpisane i złożone do Rejestru przy użyciu kwalifikowanych podpisów elektronicznych lub profilów zaufanych ePUAP należących do członków organu reprezentującego podmiot.

 

8. Obowiązek dematerializacji akcji i wdrożenie Rejestru Akcjonariuszy Spółki

Z początkiem stycznia 2020 r. weszły w życie istotne zmiany w ustawie Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037), nakładające nowe obowiązki na spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne oraz tzw. proste spółki akcyjne. Nowością jest dematerializacja wszystkich akcji spółki polegająca na zastąpieniu ich formy papierowej wyłącznie zapisem elektronicznym. Tak zdematerializowane akcje będą podlegały zewidencjonowaniu w Rejestrze Akcjonariuszy Spółki, który będzie prowadzony wyłącznie przez podmioty uprawnione podlegające nadzorowi KNF, tj. domy maklerskie, banki czy Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Powyższe spółki są również od 1 stycznia 2020 r. zobligowane do posiadania swoich stron internetowych, które posłużą do komunikacji z akcjonariuszami oraz publikacji innych ogłoszeń wymaganych przez prawo i ich statuty. Strony te muszą zostać ujawnione w rejestrze przedsiębiorców KRS. Zmiany te są wyrazem dostosowania polskiego prawa do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 oraz mają na celu przeciwdziałanie nadużyciom finansowym, zwłaszcza wyeliminowanie procederu prania pieniędzy.

 

9. „Biała lista” podatników VAT

Zapłata kontrahentowi będącemu czynnym podatnikiem VAT należności za towar lub usługę, których wartość zgodnie z Umową przekracza 15 tys. PLN, na rachunek inny niż wskazany w nowym wykazie podatników VAT na dzień zlecenia przelewu, skutkuje niemożliwością ujęcia danego wydatku w kosztach podatkowych oraz solidarną odpowiedzialnością nabywcy towarów/usług za zaległości podatkowe sprzedawcy.

 

10. Obowiązkowe stosowanie „split payment”

Obowiązkowe zastosowanie split payment wystąpi, gdy łącznie spełnione zostaną warunki:

  • obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypadają po 31 października 2019 r.;
  • wartość brutto transakcji wynosi powyżej 15 tys. PLN lub równowartość tej kwoty;
  • co najmniej jedna pozycja z faktury zawarta została w załączniku 15 znowelizowanej ustawy o VAT;
  • sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami (transakcja B2B, niezależnie czy nabywcą jest podatnik VAT czynny czy zwolniony).

 

11. „Mikrorachunek”

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje indywidualny rachunek do wpłat podatków: CIT, PIT i VAT.

Wpłaty na indywidualny rachunek podatkowy będą zaliczane w następującej kolejności:

  • zaległości podatkowe;
  • najwcześniejsze wymagalne zobowiązania podatkowe;
  • zobowiązania podatkowe zgodnie z identyfikatorem płatności (np. VAT-7).

 

12. JPK_VDEK, czyli comiesięczny obowiązek składania pliku JPK zamiast deklaracji VAT

Zdefiniowany na nowo plik JPK_VAT będzie dokumentem w formacie elektronicznym, obejmującym deklarację VAT (zastąpi on deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-27) i ewidencję VAT. Załączniki VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT nie będą już używane. Nowa struktura JPK wprowadza około 30 dodatkowych pozycji opisujących szczegółowo faktury i będzie obowiązywała od 1 kwietnia dla dużych podatników, a od 1 lipca dla wszystkich.

 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

 

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby szczegółowego omówienia któregoś z tematów, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

e-mail:ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786