Poland
Języki

Blog

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe - strona 36

Tax Alert 1/2013

1 stycznia 2014
Przemysław POWIERZA
Poniżej chcielibyśmy zaprezentować Państwu najistotniejsze zmiany w przepisach dotyczących fakturowania, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2012 r., poz. 1428) – dalej: Rozporządzenie fakturowe, weszły w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Znowelizowane rozporządzenie ma na celu dostosowanie przepisów krajowych do regulacji dyrektywy 2006/112/WE, zmienionych przez dyrektywę 2010/45/UE w odniesieniu do kwestii dotyczących fakturowania.

Tax Alert 8/2013

1 stycznia 2014
Przemysław POWIERZA
W wyroku NSA z dnia 14 sierpnia 2012 r., o sygn. akt I FSK 1177/11 (orzeczenie prawomocne), sąd orzekł, że czynność udostępniania kart paliwowych to usługa finansowa (kredytowanie zakupu paliwa). Paliwo nabywane jest bezpośrednio od stacji benzynowych i to one uprawnione są do wystawiania faktur z tego tytułu. W konsekwencji, faktury dokumentujące sprzedaż paliwa wystawione przez wystawcę karty paliwowej nie dają prawa do odliczenia podatku VAT.

Tax Alert 15/2013

1 stycznia 2014
Tomasz BEGER
W wyroku z dnia 17 maja 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że jeżeli nie można wskazać uczestników firmowej kolacji opłatkowej, ani przypisać każdej biorącej w niej udział osobie rodzaju i wartości skonsumowanego posiłku, to nie mamy wówczas do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem (sygn. II FSK 1812/11). W poniższym tax alercie chcielibyśmy przedstawić Państwu najnowsze orzeczenie, a także aktualne stanowisko sądów administracyjnych w kwestii podatkowych konsekwencji uczestnictwa w imprezach integracyjnych.

Tax Alert 16/2013

1 stycznia 2014
Piotr LISS
Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r. poz. 1342), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., wprowadziła w art. 15b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: UPDOP) rozwiązanie polegające na obowiązku dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności ustalonego przez strony, a w przypadku gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni – nieuregulowania jej w ciągu 90 dni od dnia zaliczenia kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu do kosztów uzyskania przychodów.

Tax Alert 7/2013

1 stycznia 2014
Piotr LISS
Dnia 13 lutego 2013 r. w Warszawie podpisana została Konwencja pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (dalej: Nowa Konwencja). Do wejścia w życie Konwencja wymaga jeszcze uchwalenia aktów ratyfikacyjnych państw sygnatariuszy. Jak podkreślił wiceminister finansów Maciej Grabowski planuje się, że nowa umowa podatkowa zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2014.

Tax Alert 14/2013

1 stycznia 2014
Przemysław POWIERZA
Chcielibyśmy przedstawić Państwu jedno z najnowszych orzeczeń TSUE dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury zawierającej błędy formalne. TSUE w sprawie C-271/12 Petroma Transports doszedł do wniosku, że w przypadku, gdy wystawiono fakturę, która nie zawiera wszystkich danych określonych przez prawo krajowe, prawo do odliczenia VAT nie przysługuje. Nie jest to jednak równoznaczne z prawem do zwrotu już zapłaconego podatku VAT należnego przez usługodawcę.

Strony

Newsletter