Poland
Języki

Blog

Zmiany w projekcie ustawy wprowadzającym PSI

16 stycznia 2018

Zmiany w projekcie ustawy wprowadzającym PSI

 

W październiku 2017 r. opublikowano projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji, na podstawie którego miała nastąpić likwidacja funkcjonujących dotychczas specjalnych stref ekonomicznych, powołując w ich miejsce Polską Strefę Inwestycji, obejmującą zasięgiem terytorium całego kraju. Zapowiedzi ustawodawcy sugerowały, że nowy mechanizm wsparcia zacznie obowiązywać z początkiem 2018 r.

 

Przełom roku skutkował jednak opublikowaniem nowego projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji (dalej: Nowy Projekt), co zwiększyło niepewności, od kiedy Polska Strefa Inwestycji zacznie funkcjonować. Dobrą wiadomością jest jednak to, że ustawodawca zdecydował się na publikację długo oczekiwanego projektu Rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na obszarach (dalej: Projekt Rozporządzenia), który określa m.in. kryteria ilościowe i jakościowe, jakie musi spełniać inwestycja, aby została objęta pomocą.

W niniejszym alercie przybliżamy Państwu postanowienia tych dwóch projektów.

Nowy Projekt

Nowy Projekt w zasadniczej części jest zgodny z pierwotnymi założeniami.

Przypomnijmy, że istota funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji sprowadza się do przyznawania zwolnień w podatku dochodowym (CIT i PIT) dla podmiotów, które uzyskają decyzję o wsparciu. W odróżnieniu od dotychczasowego modelu funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych nastąpi odejście od ograniczeń terytorialnych, a inwestycje będą mogły być realizowane w dowolnym miejscu w kraju.

Ponadto, Nowy Projekt wskazuje, że decyzja o udzieleniu pomocy będzie obowiązywać przez z góry określony czas (wynoszący od 10 do 15 lat). Nowy Projekt przewiduje także rozszerzenie możliwości zawieszenia wydawania decyzji o przyznaniu wsparcia, z uwagi m.in. na planowany stan finansów publicznych. W nowej wersji przepisów, taka możliwość będzie dotyczyć okresu wynoszącego 4 lata.

DORADZTWO PODATKOWE
Skomplikowane przepisy podatkowe spędzają Ci sen z powiek? Skorzystaj z wiedzy ekspertów.
Dowiedz się więcej

 

Projekt Rozporządzenia

Szczególne zainteresowanie inwestorów powinno wzbudzić opublikowanie Projektu Rozporządzenia, określającego „techniczne” zasady przyznawania pomocy publicznej i jej rozliczania oraz reguły funkcjonowania podmiotów działających w Polskiej Strefie Inwestycji.

Projekt Rozporządzenia ustanawia m.in. szczegółowe kryteria jakościowe i ilościowe dotyczące warunków przyznawania pomocy oraz sposób weryfikacji spełniania tych wymagań.

Po pierwsze, inwestor ubiegający się o decyzję o wsparciu, musi spełnić jedno z kryteriów ilościowych. Będą one zależne od stopy bezrobocia w powiecie w którym realizowana jest inwestycja oraz wielkości przedsiębiorcy. Przykładowo, w powiecie ze stopą bezrobocia niższą od 60% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, przedsiębiorca musi ponieść wydatki kwalifikowane na poziomie minimum 100 mln zł. Z kolei w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 250% średniej krajowej, minimalna kwota inwestycji będzie już 10-krotnie niższa – wyniesie tylko 10 mln zł.

Projekt Rozporządzenia zdecydowanie faworyzuje w tym zakresie mniejszych przedsiębiorców oraz inwestujących w nowoczesne usługi dla biznesu. W przypadku inwestycji w zakresie takich usług oraz inwestorów będących mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami, warunki dotyczące nakładów inwestycyjnych są obniżane (np. dla małych o 95%, zaś dla średnich przedsiębiorców o 80%).

Projekt Rozporządzenia wskazuje też na kryteria jakościowe. Inwestycja musi bowiem spełniać warunki zgodności ze średniookresową strategią rozwoju. Będzie to weryfikowane na podstawie załącznika do tego rozporządzenia. Kryteria jakościowe określone w tym załączniku obejmują:

 • tworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia (tj. średnie wynagrodzenie brutto przewyższa przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw oraz oferowanie zatrudnienia co najmniej 70% pracowników na podstawie umowy o pracę);
 • inwestowanie w projekty usługowe wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną;
 • określony poziom sprzedaży eksportowej (tj. udział sprzedaży na eksport w przychodach netto równy co najmniej przeciętnej intensywności sprzedaży eksportowej przedsiębiorstw niefinansowych);
 • współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi lub naukowymi;
 • tworzenie centrum nowoczesnych usług dla biznesu o zasięgu wykraczającym poza Polskę;
 • podejmowanie inwestycji na obszarach o wysokim poziomie bezrobocia;
 • posiadanie statusu dla mikro, małej i średniej przedsiębiorczości;
 • miejsce lokalizacji inwestycji (tj. dodatkowe punkty za inwestycje w miastach tracących funkcje społeczno-gospodarcze lub gminach graniczących z tymi miastami, albo na obszarach ze stopą bezrobocia co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju);
 • przyczynianie się do rozwoju klastrów sektorowych;
 • prowadzenie działalności w zakresie badań i rozwoju;
 • wspieranie pracowników w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych;
 • podejmowanie dodatkowych działań z zakresu opieki nad pracownikiem (np. oferowanie pracownikom udziału w dodatkowych programach opieki zdrowotnej).

 

Kryteria będą zróżnicowane w zależności od tego czy przedsiębiorca inwestuje w sektorze usług, czy też produkcji przemysłowej. Ubiegający się o pomoc publiczną nie musi spełniać jednak wszystkich wskazanych warunków. Za wypełnienie każdego z nich będzie otrzymywał 1 punkt, zaś minimalna ilość punktów jakie należy zdobyć wyniesie 6 (w niektórych szczególnych przypadkach mniej).

W Projekcie Rozporządzenia wskazano też na rodzaje działalności gospodarczej, na które nie będzie wydawana decyzja o wsparciu, maksymalną dopuszczalną wielkość pomocy publicznej, której można udzielić przedsiębiorcy, sposób ustalania okresu, na który udzielana jest decyzja o wsparciu, jak również rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Kiedy zacznie funkcjonować Polska Strefa Inwestycji?

Nowy Projekt oraz Projekt Rozporządzenia nie zostały jeszcze przekazane pod obrady Sejmu. Na chwilę obecną nie można przesądzić, czy wszystkie opisane powyżej założenia znajdą się w ostatecznej wersji uchwalonych przepisów. Ponadto, trudno precyzyjnie wskazać datę, od jakiej Polska Strefa Inwestycji zacznie funkcjonować. Będziemy informować Państwa o postępach prac w tym zakresie.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

 

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Piotrem LISSEM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

 

Autor

Tax Partner

Newsletter