Poland
Języki

Blog

Czym jest i kogo dotyczy raportowanie DAC7?

2 września 2022

Czym jest i kogo dotyczy raportowanie DAC7?

Czas czytania: 4 minuty.

 

Z artykułu dowiesz się:

 • Na jakim etapie jest proces wdrożenia DAC7 w Polsce?
 • Jakie dane na temat sprzedawców będą zbierać operatorzy platform?
 • Jak przygotować się na nowe obowiązki sprawozdawcze?

 

Monika SMAGA
Senior Tax Manager w RSM Poland
 

Polska wprowadza regulacje, które nałożą nowe obowiązki sprawozdawcze na operatorów platform cyfrowych. Uwagę na te zmiany powinni zwrócić uwagę także sprzedawcy, którzy mogą spodziewać się większej liczby kontroli, dokonywanych przez organy podatkowe w celu weryfikacji poprawności rozliczeń podatkowych.

Rząd wprowadza regulacje dotyczące nowych obowiązków sprawozdawczych, jak również obowiązek dochowania należytej staranności, na podstawie Dyrektywy Rady UE 2021/514 z 22 marca 2021 r. (DAC7). Państwa członkowskie UE – w tym Polska – powinny zaimplementować wskazane przepisy do swojego porządku prawnego do końca 2022 r., gdyż powinny one obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

Na jakim etapie jest proces wdrożenia DAC7 w Polsce?

Ministerstwo Finansów udostępniło założenia regulacji implementujących postanowienia Dyrektywy DAC7 11 lipca 2022 r. Następnie ustawodawca przeprowadził prekonsultacje społeczne, które zakończyły się 24 lipca 2022 r.

Obecnie trwają prace nad projektem ustawy, która wdroży dyrektywę DAC7 w polski porządek prawny.

Czym według nowych przepisów jest platforma cyfrowa?

Dyrektywa DAC 7 definiuje platformę cyfrową jako każde oprogramowanie, mające formę strony internetowej lub aplikacji (w tym aplikacji mobilnej), które jest dostępne dla użytkowników i umożliwia powiązanie sprzedawców z innymi użytkownikami w celu dokonania tzw. „stosownej czynności ” – bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz takich użytkowników.

Kim jest operator platformy cyfrowej?

Unijne regulacje wskazują, że operatorem platformy cyfrowej jest każdy podmiot, który pełni na danej platformie funkcję pośrednika pomiędzy sprzedawcą a użytkownikami i umożliwia sprzedawcy wykonanie za wynagrodzeniem tzw. „stosownych czynności”.

Zwróćmy tutaj uwagę, że – zgodnie z tą wykładnią – za operatora platformy cyfrowej może zostać uznany również podmiot, który (za pomocą własnej platformy cyfrowej) udostępnia użytkownikom nie tylko własne towary i/lub usługi, ale także dodatkowo towary i/lub usługi partnerów handlowych.

Kim jest sprzedawca ?

Przepisy wskazują, że sprzedawcą jest użytkownik platformy – osoba fizyczna lub podmiot  (czyli osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub porozumienie prawne, w szczególności takie jak trust) – zarejestrowany w każdym momencie okresu sprawozdawczego na danej platformie i wykonujący na niej „stosowne czynności”.

Dyrektywa DAC7 wskazuje również sprzedawców, których dane nie będą podlegały obowiązkowi raportowania.

Dowiedz się więcej o outsourcingu raportowania.POZNAJ NASZĄ USŁUGĘ

Jakie informacje podlegają obowiązkowemu raportowaniu?

Jak już wiemy, nowy obowiązek sprawozdawczy obejmie tych operatorów platform cyfrowych, którzy za wynagrodzeniem ułatwiają sprzedawcom dokonywanie „stosownych czynności ”. Pod tym sformułowaniem kryją się następujące działania:

 • najem wszelkich nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych, w tym miejsc parkingowych;
 • świadczenie usług osobiście;
 • sprzedaż towarów;
 • najem jakichkolwiek środków transportu.

Ci operatorzy platform, którzy działają w sposób wskazany przez nowe regulacje, będą zobowiązani do przekazywania organom podatkowym danych na temat sprzedawców.

DAC7 nakłada na operatorów platform cyfrowych również obowiązek dochowania procedur należytej staranności, które obejmują ustalenie statusu sprzedawcy oraz potwierdzenie wiarygodności przekazywanych przez niego informacji.

Zwróćmy przy tym uwagę, że chociaż obowiązek sprawozdawczy wprowadzany regulacją DAC7 będzie spoczywał na operatorach platform cyfrowych (i to operatorzy będą ponosić konsekwencje niewypełnienia tego obowiązku), to przedmiotem raportowania będą dochody uzyskiwane przez sprzedawców.

Nowe regulacje są na tyle kompleksowe, że z ich zakresem powinni zaznajomić się nie tylko operatorzy, ale także sprzedawcy prowadzący działalność za pośrednictwem platform cyfrowych.

Jakie dane na temat sprzedawców będą zbierać operatorzy platform?

Nowe regulacje zobowiązują operatorów platform do gromadzenia informacji dotyczących zarówno osób fizycznych jak i innych podmiotów. Zakres wymaganych przez DAC7 danych będzie się jednak różnił – wszystko będzie zależało od rodzaju czynności dokonywanej za pomocą platformy.

Podstawowe informacje o podmiotach i osobach fizycznych, które będą gromadzone przez operatorów w ramach wszystkich „stosownych czynności” (niezależnie od ich rodzaju) to:

 • nazwa lub imię i nazwisko sprzedawcy,
 • główny adres,
 • każdy NIP wydany sprzedawcy, w tym każde państwo uczestniczące w procesie jego wydania (lub – w przypadku braku NIP – miejsce urodzenia sprzedawcy),
 • numer identyfikacyjny VAT sprzedawcy (jeżeli jest dostępny),
 • numer sprzedawcy w rejestrze gospodarczym lub data urodzenia sprzedawcy,
 • informacja o istnieniu ewentualnego stałego zakładu, za pośrednictwem którego wykonywane są w UE stosowne czynności (ze wskazaniem każdego odnośnego państwa członkowskiego, w którym znajduje się taki stały zakład).

Operatorzy platform przekażą organom podatkowym także informacje dotyczące wielkości sprzedaży poszczególnych osób fizycznych i podmiotów oraz położenia nieruchomości wykorzystywanych przez sprzedawców do świadczenia usług. To oznacza, że organy podatkowe dostaną kolejne narzędzie, za pomocą którego będą kontrolować prawidłowość rozliczeń podatkowych sprzedawców.

Dlaczego warto to mieć na uwadze i odpowiednio przygotować się? Naszym zdaniem organy podatkowe będą zwracać szczególną uwagę na sprzedawców deklarujących niską podstawę opodatkowania w porównaniu do liczby i wartości transakcji zawieranych za pośrednictwem platform cyfrowych.

Jak przygotować się na nowe obowiązki sprawozdawcze?

W związku z tym, że Polska musi zaimplementować regulacje DAC7 do końca 2022 r. (aby przepisy zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.), zdecydowanie rekomendujemy Państwu zweryfikowanie, czy spełniacie definicję operatora platformy cyfrowej. Jeżeli tak, to jest to już najwyższy czas na kontakt ze specjalistą i rozpoczęcie przygotowań do wdrożenia rozwiązań umożliwiających prawidłowe wywiązanie się z obowiązków raportowych przy dochowaniu należytej staranności.

W razie pytań lub wątpliwości – zachęcamy do kontaktu.

Autor

Tax Manager

Newsletter