Poland
Języki

Blog

Uproszczenia w cenach transferowych – propozycje zmian proponowane przez Polski Ład

18 sierpnia 2021

Uproszczenia w cenach transferowych – propozycje zmian proponowane przez Polski Ład

Czas czytania: 4 minuty.

Z artykułu dowiesz się:

 • Do kiedy należy dopełnić wszelkich obowiązków związanych z cenami transferowymi;
 • Jakie ułatwienia w zakresie sporządzania local file i analiz porównawczych proponuje Polski Ład;
 • Co zmieni się w korektach cen transferowych;

Tomasz BEGER
Tax Partner w RSM Poland

Ministerstwo Finansów (dalej: MF) opublikowało właśnie w ramach programu Polski Ład propozycje zmian przepisów w obszarze cen transferowych. Proponowane zmiany mają na celu m.in. ułatwienie podatnikom wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych oraz uproszczenie sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Wydłużenie terminów na dopełnienie obowiązków

Zgodnie z proponowanymi przez MF zmianami, termin na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych miałby ulec wydłużeniu o jeden miesiąc. W ramach obecnie obowiązujących przepisów podatnicy są zobowiązani do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu (z uwagi na COVID-19 termin ten uległ tymczasowo przesunięciu).

Ponadto MF proponuje również wydłużenie terminu na przedłożenie lokalnej dokumentacji cen transferowych na żądanie organu podatkowego z 7 do 14 dni. Ostatnim ułatwieniem dla podatników w tym obszarze miałoby być wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych (formularz TPR) – byłoby to możliwe do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu.

Ostatnia ze zmian z pewnością zracjonalizowałaby proces składania informacji o cenach transferowych, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, iż formularz TPR jest wypełniany i składany przez podatników na podstawie sporządzonej już dokumentacji cen transferowych. Warto przy tym wspomnieć, że wśród proponowanych zmian jest również likwidacja oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych jako odrębnego dokumentu i włączenie go, w zmienionej treści, do zakresu informacji o cenach transferowych. Dzięki tym zmianom podatnik składałby jeden zintegrowany formularz.

Dowiedz się więcej o cenach transferowych.POZNAJ NASZĄ USŁUGĘ

Zmiany w zakresie lokalnej dokumentacji cen transferowych

Na pochwałę zasługują również zmiany mające ograniczyć obowiązek sporządzania analiz porównawczych lub analiz zgodności. Modyfikacje te mają dotyczyć:

 • podmiotów będących mikro- lub małymi przedsiębiorstwami,
 • transakcji innych niż kontrolowane, które są zawierane przez podatników z podmiotami będącymi rezydentami tzw. rajów podatkowych.

Projekt zmian MF zakłada również całkowite zwolnienie z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, objętych:

 • mechanizmem typu safe harbour dla pożyczek, kredytów oraz obligacji,
 • porozumieniem podatkowym, lub,
 • porozumieniem inwestycyjnym.

Dodatkowo, zwolnienie to ma również obejmować transakcje dotyczące tzw. czystego refakturowania, jednakże zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego ograniczone będzie koniecznością spełnienia łącznie kilku warunków:

 • nie może powstawać wartość dodana oraz rozliczenie musi być bez marży lub narzutu,
 • rozliczenie musi być bez klucza alokacji,
 • rozliczenie nie może być związane z inną transakcją kontrolowaną,
 • rozliczenie musi nastąpić niezwłocznie po dokonaniu zapłaty na rzecz podmiotu niepowiązanego,
 • podmiot powiązany nie może być podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Korekty cen transferowych

MF zamierza też uprościć regulacje dotyczące korekt cen transferowych. Zgodnie z obecnymi przepisami, do skutecznego dokonania korekty in minus podatnik musi posiadać oświadczenie podmiotu powiązanego, z którego wynika, że podmiot ten dokonał korekty cen transferowych w tej samej wysokości, co podatnik. Zmiany proponowane przez MF umożliwią podatnikom wykorzystanie również dowodów księgowych potwierdzających dokonanie korekty cen transferowych przez podmiot powiązany. Ponadto podatnicy nie będą już zobowiązani do potwierdzania korekty w rocznym sprawozdaniu finansowym.

Zestawienie zmian w ramach programu Polski Ład:

 • wydłużenie terminów na przygotowanie Local File (10 miesięcy) i informacji o cenach transferowych (TPR-C) (11 miesięcy),
 • brak obowiązku tworzenia Local File dla transakcji wypełniających reguły safe harbour oraz refaktur,
 • obniżone wymogi dla uwzględnienia korekt cen transferowych in minus,
 • włączenie oświadczenia zarządu o sporządzeniu Local File jako elementu informacji o cenach transferowych (TPR-C).

Podsumowanie – ocena zaproponowanych regulacji

Ogłoszony przez MF w ramach Polskiego Ładu projekt zmian regulacji w obszarze cen transferowych z pewnością należy ocenić pozytywnie. Podatnicy będą mieli więcej czasu na przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych, co jest szczególnie istotne biorąc pod uwagę częste ograniczenia w dostępie do odpowiednich danych porównawczych. Dodatkowo, podatnicy będą mieli, aż dwa miesiące więcej, w porównaniu do stanu obecnego, na wypełnienie obowiązków związanych z raportowaniem informacji o cenach transferowych, które będzie zintegrowane z oświadczeniem o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych.

Pozostałe zmiany także powinny przyczynić się do zmniejszenia obowiązków administracyjnych po stronie podatników.

Na razie można mieć zatem tylko nadzieję, że powyższe zapowiedzi znajdą bezpośrednie odzwierciedlenie w tekstach Ustaw i wkrótce wejdą w życie.

Autor

Tax Partner

Powiązane usługi

Newsletter