Poland
Języki

Blog

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe - strona 35

Tax Alert 21/2013

1 stycznia 2014
Tomasz BEGER
Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na wejście w życie z dniem 1 lipca 2013 roku zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: UPDOP) dotyczącego wypłaty przez polskie spółki oraz położone na terytorium Polski zakłady zagranicznych spółek, odsetek i należności licencyjnych na rzecz spółek z innych krajów UE/EOG. Tym samym zakończył się długi okres przejściowy i w końcu doczekaliśmy się pełnej implementacji tzw. Dyrektywy odsetkowej.

Tax Alert 28/2013

1 stycznia 2014
Przemysław POWIERZA
Jak niemal co roku z pierwszym dniem stycznia podatnicy podatku od towarów i usług mogą spodziewać się zmian w ustawie o VAT (dalej: UPTU). Od początku 2014 roku w przepisach UPTU można będzie znaleźć m.in. po raz pierwszy definicję tradycyjnej faktury oraz faktury elektronicznej, znowelizowaną listę zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, a także nowy sposób obliczania obrotu w przypadku proporcji. Szereg tych zmian był już tematem naszego październikowego Tax Alertu 24/2013, dlatego też w poniższej publikacji chcielibyśmy przestawić Państwu jedynie te zmiany w podatku od towarów i usług, które w naszej opinii są najbardziej istotne i mogą powodować pewne problemy w Państwa rozliczeniach podatkowych.

Tax Alert 19/2013

1 stycznia 2014
Tomasz BEGER
W wyroku z dnia 15 stycznia 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej w transakcjach zawartych pomiędzy podmiotami powiązanymi powstanie, jeżeli wartość wszystkich świadczonych usług tego samego rodzaju z tytułu tych transakcji przekroczy ustawowo wskazaną kwotę (sygn. akt II FSK 1052/11). Lektura uzasadnienia do powyższego wyroku może co prawda napawać optymizmem, ale niestety nie zawiera kluczowej definicji „usługi tego samego rodzaju”. W związku z powyższym chcemy Państwu nieco szerzej przedstawić aktualne podejście sądów administracyjnych do tego zagadnienia.

Tax Alert 6/2013

1 stycznia 2014
Piotr LISS
Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany zaproponowane w projekcie Ministra Finansów dotyczącego nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych oraz fizycznych (dalej: ustawy CIT oraz PIT) opublikowanym w dniu 12 lutego 2013 roku.

Tax Alert 18/2013

1 stycznia 2014
Tomasz BEGER
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 czerwca 2013 r. (sygn. Akt II FSK 702/11) wydanym w poszerzonym siedmioosobowym składzie orzekł, że wydatki na obiady i kolacje z kontrahentami biznesowymi nie są kosztami reprezentacji i dlatego przedsiębiorcy mogą zaliczać je do kosztów uzyskania przychodów. Sąd podkreślił także, że każda ze spraw powinna być rozstrzygana indywidualnie i dlatego odmówił wydania uchwały, która mogła by zdefiniować koszty reprezentacji i wiązać inne składy sądów administracyjnych.

Tax Alert 4/2013

1 stycznia 2014
Dnia 29 stycznia 2013 roku Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisał Rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (dalej „Rozporządzenie”). W jednym dokumencie umieszczono przepisy dotyczące diet i zwrotu kosztów poniesionych w podróży służbowej zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami. Rozporządzenie przede wszystkim systematyzuje dotychczasowe regulacje, ale także zawiera kilka nowych rozwiązań. Poniżej przedstawione zostaną zasadnicze zmiany, które wejdą w życie już w tym roku. Warto także zaznaczyć, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych diety, a także inne należności przysługujące pracownikom odbywającym podróże służbowe, są zwolnione z opodatkowania do wysokości określonej w Rozporządzeniu. Co za tym idzie od nowych stawek diet i zasad rozliczania podróży służbowej będzie zależeć wysokość zwolnienia podatkowego.

Tax Alert 5/2013

1 stycznia 2014
Przemysław POWIERZA
Poniżej prezentujemy Państwu najważniejsze zmiany w Ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: UPTU), które zgodnie z Ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35) wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.

Tax Alert 12/2013

1 stycznia 2014
Piotr LISS
Obowiązujące od początku 2013 roku przepisy w zakresie konieczności dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nie dokonania płatności w określonym terminie, od samego początku budziły wiele wątpliwości i kontrowersji. W poniższym alercie chcielibyśmy przedstawić Państwu te sytuacje, które zdaniem pierwszych interpretacji nie rodzą obowiązku wykluczenia z kosztów podatkowych nieuregulowanych faktur, rachunków czy też zobowiązań wynikających z innych dokumentów.

Tax Alert 3/2013

1 stycznia 2014
Przemysław POWIERZA
W dniu 17 stycznia 2013 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) wydał wyrok w sprawie spółki BGŻ Leasing sp. z o.o. (sprawa o sygn. C-224/11) dotyczący refakturowania usługi ubezpieczenia przedmiotu leasingu na gruncie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.). TSUE orzekł, że zasadniczo usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu i usługa leasingu stanowią usługi odrębne i niezależne do celów podatku VAT. Natomiast to sąd krajowy, powinien ustalić, czy w danych okolicznościach usługi te mogą być traktowane jako stanowiące jedną usługę.

Tax Alert 27/2013

1 stycznia 2014
Piotr LISS
Poniżej przedstawiamy Państwu interpretację ogólną wydaną w dniu 8 listopada br. przez Ministra Finansów, dotyczącą możliwości uznania za koszt uzyskania przychodów pełnej kwoty czynszu za najem samochodów osobowych (sygn. DD2/033/55/MWJ/13/RD-111005).

Strony

Newsletter