RSM Poland
Języki

Języki

Pośrednie transakcje rajowe – pierwsze przemyślenia organów podatkowych

Czas czytania: 3 minuty.

 

Z artykułu dowiesz się:

  • dlaczego przepisy dotyczące transakcji z rajami podatkowymi budzą wątpliwości;
  • jak stanowisko DKIS wpływa na obowiązki dokumentacyjne;
  • jakie intencje miał Ustawodawca kiedy wprowadzał nowe przepisy.

 

Magdalena MICHAŁOWSKA
Junior Tax Consultant w RSM Poland
 

Ministerstwo Finansów, Forum Cen Transferowych oraz Dyrektor Krajowej informacji Skarbowej w wielu dokumentach próbują dokonywać wykładni przepisów dotyczących transakcji z tzw. rajami podatkowymi. Niestety, nie zawsze wyjaśnienia, które otrzymujemy, są po myśli podatników. W interpretacji indywidualnej z 11 stycznia 2022 r. Dyrektor KIS zaprezentował niekorzystne dla podatników stanowisko w sprawie tzw. transakcji rajowych. Jak może to wpłynąć na podmioty realizujące pośrednie transakcje rajowe?

Jakie są najnowsze zmiany w przepisach dotyczących bezpośrednich i pośrednich transakcji rajowych?

Zmiany w zakresie transakcji z tzw. rajami podatkowymi, które obowiązują od 2021 r., wprowadziły m.in. obowiązek weryfikacji pod kątem zgodności z zasadą ceny rynkowej transakcji, w ramach których rzeczywisty właściciel (ang. beneficial owner) ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w raju podatkowym.

Dla tzw. bezpośrednich transakcji rajowych – czyli takich realizowanych z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w raju podatkowym – próg dokumentacyjny wynosi 100 tys. zł. Pamiętajmy – w tym przypadku obowiązek dokumentacyjny obejmuje zarówno transakcje zakupowe, jak i sprzedażowe.

Natomiast dla tzw. pośrednich transakcji rajowych, czyli realizowanych z podmiotami niepowiązanymi i, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w raju podatkowym oraz jeżeli kontrahent dokonuje rozliczeń z podmiotem rajowym, próg dokumentacyjny wynosi 500 tys. zł. Dodatkowo, dla pośrednich transakcji rajowych obowiązek dokumentacyjny obejmuje wyłącznie transakcje zakupowe.

Pośrednie transakcje rajowe z perspektywy Podatkowej Grupy Kapitałowej

Do Dyrektora KIS, z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, zwróciła się Spółka dominująca, tworząca z innymi spółkami Podatkową Grupę Kapitałową (dalej „PGK”).

Spółka zawiera z podmiotami powiązanymi – będącymi oraz niebędącymi członkami PGK (dalej „Spółki zależne”) – transakcje kontrolowane, których wartość przekracza 500 tys. zł. Te spółki zależne mogą zawierać dalsze transakcje – a więc tym samym dokonywać rozliczeń – z podmiotami mającymi siedzibę lub zarząd na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Wątpliwości dotyczące transakcji z rajami podatkowymi

Wątpliwość Spółki wnioskującej o interpretację budziła kwestia, czy w przypadku zawarcia ze Spółką zależną, będącą lub niebędącą członkiem PGK, transakcji kontrolowanej przekraczającej w roku podatkowym wartość 500 tys. zł, w sytuacji, gdy ta spółka dokonuje rozliczeń z podmiotem rajowym, Wnioskodawca będzie uprawniony do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 4 UPDOP oraz art. 11n pkt 1 UPDOP (zwolnienie dotyczące transakcji krajowych realizowanych przez podmioty, które nie poniosły straty podatkowej), przy założeniu spełnienia ustawowych przesłanek wynikających ze wskazanej regulacji.

Dowiedz się więcej o doradztwie podatkowym.POZNAJ NASZĄ USŁUGĘ

Jakie stanowisko wobec pośrednich transakcji rajowych zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej?

Dyrektor KIS zaznaczył, że wprowadzając zmiany w przepisach rajowych, intencją Ustawodawcy było rozszerzenie dotychczasowych obowiązków dokumentacyjnych również na transakcje, w wyniku których rodzimy przedsiębiorca otrzymuje płatność od podmiotu „zlokalizowanego” w raju podatkowym.

W przypadku transakcji kontrolowanej zawieranej przez Spółkę będącą członkiem PGK z inną spółką należącą do tej samej PGK (gdy ta spółka dokonuje rozliczeń z podmiotem rajowym), to należy stwierdzić, że w takim przypadku obowiązek dokumentacyjny, o którym mowa w art. 11o ust. 1a, 1b UPDOP nie powstaje. Tym samym, nie jest również możliwe zastosowanie zwolnienia na podstawie art. 11n pkt 4 UPDOP.

Z kolei w odniesieniu do transakcji kontrolowanej (przekraczającej w roku podatkowym 500 tys. zł) zawieranej przez Spółkę będącą członkiem PGK ze spółką nienależącą do tej PGK, (gdy ta spółka dokonuje rozliczeń z podmiotem rajowym), Wnioskodawca nie będzie uprawniony do zastosowania zwolnienia określonego w art. 11n pkt 1 UPDOP, w przypadku powstania ewentualnego obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych wynikającego z art. 11o ust. 1a, 1b UPDOP.

Dyrektor KIS wyjaśnił, że taki sposób rozumienia przez ustawodawcę wzajemnej relacji pomiędzy art. 11n oraz 11o UPDOP potwierdza również dokonana od 1 stycznia 2022 r., w ramach tzw. Polskiego Ładu, zmiana wstępu do wyliczenia w art. 11n. Aktualnie brzmi ono: Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 11k ust. 1, nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych.

Co stanowisko DKIS oznacza dla podatników?

Z jednej strony organy starają się złagodzić przepisy dot. transakcji rajowych – dzieje się to chociażby poprzez:

  • wydanie interpretacji ogólnej o znaku DCT2.8203.2.2021, zgodnie z którą przepisy art. 11o ust. 1a i 1b UPDOP odnoszą się co do zasady wyłącznie do transakcji kosztowych;
  • wydanie odpowiedzi na poselską interpelację nr 19562 – i wskazanie w niej, że limit dokumentacyjny w wysokości 500 tys. zł ustala się na podstawie transakcji o charakterze jednorodnym, zawartej z jednym kontrahentem;
  • wydanie odpowiedzi na poselską interpretację nr 23727 – mówiącej o braku obowiązku sporządzenia grupowej dokumentacji, jeśli obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych wynika wyłącznie z tytułu zawarcia transakcji z podmiotem niepowiązanym, który posiada siedzibę w tzw. raju podatkowym;
  • likwidację obowiązku przygotowania analiz cen transferowych w przypadku tzw. transakcji rajowych z podmiotami niepowiązanymi (zmiana wprowadzona w ramach tzw. Polskiego Ładu);
  • wydanie projektu potwierdzających powyższe wytyczne objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych nr 5: Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla tzw. pośrednich transakcji rajowych, o którym mowa w art.11o ust. 1a i 1b UPDOP oraz art. 23za ust. 1a i 1b UPDOF.

Z drugiej strony, omawiana interpretacja wskazuje na zupełnie przeciwny kierunek – rozszerzający dotychczasowe obowiązki dokumentacyjne. Zawiłość tych przepisów sprawia, że bardzo istotna jest prawidłowa weryfikacja kontrahentów i ich beneficjentów rzeczywistych. W związku z tym, w razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem, Tomaszem BEGEREM.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Zapisz się do Newslettera RSM Poland i bądź na bieżąco w najważniejszych kwestiach z zakresu prawa, finansów i podatków.
Zapisz się