Poland
Języki

Blog

Tarcza 6.0 – nowe wsparcie dla pracodawców z wybranych branż

29 grudnia 2020

Tarcza 6.0 – nowe wsparcie dla pracodawców z wybranych branż

Tarcza branżowa, nazywana też tarczą 6.0, wreszcie została podpisana. Przeważająca większość przepisów ustawy z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2255) weszła w życie w środę, 16 grudnia 2020 r. Jednakże wiele regulacji dotyczących ważnych form pomocy zacznie obowiązywać dopiero pod koniec grudnia.

Które branże otrzymają pomoc? 

Przepisy te pomogą firmom z branż najbardziej dotkniętych skutkami drugiej fali pandemii COVID-19.   

O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy, które prowadzą działalność gospodarczą z przeważającym PKD : 

 • 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach)
 • 47.72.Z (sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach)
 • 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach)
 • 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach)
 • 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach)
 • 49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany)
 • 56.10.A (restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne)
 • 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne)
 • 56.21.Z (przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych – catering)
 • 56.29.Z (pozostała usługowa działalność gastronomiczna)
 • 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów)
 • 59.11.Z (działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych)
 • 59.12.Z (działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi)
 • 59.13.Z (działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych)
 • 59.14.Z (działalność związana z projekcją filmów)
 • 59.20.Z (działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych)
 • 74.20.Z (działalność fotograficzna)
 • 77.21.Z (wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego)
 • 79.90.A (działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych)
 • 79.90.C (pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana)
 • 82.30.Z (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów)
 • 85.51.Z (pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych)
 • 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej)
 • 85.53.Z (pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu)
 • 85.59.A (nauka języków obcych)
 • 85.59.B (pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane)
 • 86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego)
 • 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna)
 • 86.90.D (działalność paramedyczna)
 • 90.01.Z (działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych - zespół muzyczny)
 • 90.02.Z (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych)
 • 90.04.Z (działalność obiektów kulturalnych)
 • 91.02.Z (działalność muzeów)
 • 93.11.Z (działalność obiektów sportowych)
 • 93.13.Z (działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej)
 • 93.19.Z (pozostała działalność związana ze sportem)
 • 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki)
 • 93.29.A (działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni)
 • 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana)
 • 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna)
 • 49.32.Z (działalność taksówek osobowych - w zakresie zwolnienia ze składek ZUS - listopad 2020 r.)
 • 96.01.Z (pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich)
 • 96.04.Z (działalność związana z poprawą kondycji fizycznej)

Oceny oznaczenia przeważającej działalność według PKD dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON na dzień 30 września 2020 r.

Główne rozwiązania pomocowe z tarczy branżowej 

Ustawa przewiduje kilkadziesiąt regulacji, z których najistotniejsze to: 

 • zwolnienie z ZUS – zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.,
 • jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe – dla osób, które na dzień 30 września 2020 r. prowadziły jeden z określonych rodzajów działalności,
 • dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw – wysokość wsparcia wyniesie do 5.000 zł, 
 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w kwocie 2.000 zł przez 3 miesiące,
 • ułatwienia w zatrudnianiu pracowników – zmiany w badaniach medycyny pracy.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS za listopad 2020 r.

Ustawa zwalnia z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. 

Zwolnienie z obowiązku opłacania ww. świadczeń wymaga spełnienia następujących warunków: 

 • prowadzenie na dzień 30 września 2020 r. działalności gospodarczej o przeważającym PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,
 • zgłoszenia do 30 czerwca podmiotu jako płatnika składek, 
 • wykazania, że przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r. 

W przypadku, gdyby przedsiębiorca opłacił składki jeszcze przed pozytywnym rozpatrzeniem jego wniosku, będą one podlegały zwrotowi. 

Czas na złożenie wniosku wraz z oświadczeniami do ZUS upływa z dniem 31 stycznia 2021 r.

Dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe 

Nowelizacja przewiduje wprowadzenie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dla osób, które prowadziły na dzień 30 września 2020 r. jeden z określonych rodzajów działalności. Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w 2020 roku, tj. 2.080,00 zł. 

Warunkiem jego otrzymania jest uzyskanie w październiku lub listopadzie 2020 r. niższego, o co najmniej 40%, przychodu z tej działalności w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r. 

Wsparcie kierowane jest do konkretnych branż, jeśli rodzaj przeważającej działalności, według PKD, oznaczony jest następującym kodem: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.  

Dlatego konieczne będzie załączenie do wniosku dodatkowych dokumentów, czyli oświadczenia o rodzaju przeważającej działalności (PKD) oraz oświadczenia o spadku przychodów. 

Jednorazowa dotacja do 5.000 zł

O dotację w wysokości do 5.000 zł będą mogli się starać mikro i mali przedsiębiorcy, czyli zatrudniający do 9 pracowników. Dotacja będzie mogła mieć formę pomocy bezzwrotnej pod warunkiem wykonywania działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia wsparcia. 

Aby skorzystać z dotacji, trzeba będzie spełnić następujące warunki: 

 • na 30 września 2020 r. prowadzić działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,
 • na 30 września 2020 r. nie mieć zawieszonej działalności gospodarczej, 
 • przychód z działalności uzyskany w październiku lub listopadzie 2020 r. powinien być niższy co najmniej o 40%, w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.   

Dotacji będą udzielać powiatowe urzędy pracy, na podstawie wniosków złożonych wyłącznie drogą elektroniczną do 31 stycznia 2021 r.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników 

Dofinansowanie do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 2.000 zł miesięcznie dotyczy zarówno osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie, pod warunkiem, że od umowy opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne.

Dofinansowanie przysługuje na okres 3 miesięcy kalendarzowych licząc od miesiąca złożenia wniosku.

Dofinansowanie nie będzie przysługiwać do wynagrodzeń pracowników:

 • których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Wynagrodzenie to za III kwartał 2020 roku wynosi 5.168,93 zł, a zatem jego trzykrotność to 15.506,79 zł,
 • zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku.

Aby skorzystać z pomocy pracodawca będzie musiał spełnić następujące warunki: 

 • prowadzić na 30 września 2020 r. działalność gospodarczą, z której przychód uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40%, w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, 
 • nie zalegał w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r., 
 • nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, 
 • nie jest wobec niego prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne,
 • nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika przez okres objęty dofinansowaniem wynagrodzenia danego pracownika.

Dofinansowanie dotyczy branż: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej do wojewódzkiego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, do dnia 28 lutego 2021 r.

Ułatwienia w zatrudnianiu pracowników 

Tarcza wprowadziła ułatwienia w zatrudnianiu pracowników w czasie trwającej pandemii Covid-19  poprzez zmianę przepisów dotyczących badań profilaktycznych.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, pracownik, który ma aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku administracyjno-biurowym, będzie mógł być zatrudniony na takim stanowisku u kolejnego pracodawcy, bez konieczności kierowania go na kolejne wstępne badania lekarskie. 

Pracodawca będzie mógł skorzystać z proponowanego rozwiązania wyłącznie w sytuacji, gdy stwierdzi, że pracownik ma zostać zatrudniony na stanowisku, którego warunki odpowiadają tym opisanym w skierowaniu na badania lekarskie. 

Ułatwienia w zatrudnieniu będą dotyczyć także pracowników zatrudnianych na innych stanowiskach niż administracyjno-biurowe. Ten sam lub inny pracodawca, u którego zatrudniałby się przyszły pracownik, nie będzie musiał kierować go na badania wstępne, w przypadku gdy zatrudnienie nastąpi w ciągu 180 dni (a nie jak obecnie 30 dni) po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy. 

Rozwiązanie to będzie także dotyczyć osób podejmujących pracę równolegle u innego pracodawcy. Natomiast nie znajdzie ono zastosowania w przypadku osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. 

Aby ułatwić przedsiębiorcom i pracownikom zrealizowanie badań lekarskich pracowników, po odwołaniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, wydłużono okresy i terminy związane z wykonywaniem (zawieszonych) profilaktycznych badań pracowników do 180 dni. 

Rozwiązania dla branży turystycznej 

Kluczowe rozwiązania tarczy branżowej dla branży turystycznej to: 

 • Dodatkowe postojowe (maksymalnie trzy razy) dla organizatorów turystyki oraz gestorów obiektów hotelarskich, przy spadku przychodu uzyskanego w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o co najmniej 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
 • Zwolnienie z ZUS za lipiec – wrzesień 2020 r. dla organizatorów turystyki, przy spadku przychodu uzyskanego w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o co najmniej 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
 • Zwolnienie z ZUS za listopad 2020 r. dla PKD  79.90.A, czyli dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
 • Jednorazowe, dodatkowe postojowe dla PKD  79.90.A, czyli dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
 • Zwolnienie z ZUS za listopad 2020 r. dla PKD 79.90.C, czyli pozostałej działalności usługowej w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej. Pod wskazanym kodem działają np. agenci IATA zajmujący się sprzedażą biletów lotniczych. 
 • Jednorazowe, dodatkowe postojowe dla PKD 79.90.C, czyli pozostałej działalności usługowej w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej. Pod kodem tym działają np. agenci IATA, którzy zajmują się sprzedażą biletów lotniczych. 
 • Zwolnienie z ZUS za listopad 2020 dla PKD 93.19.Z, czyli pozostałej działalności związanej ze sportem, która obejmuje także działalność przewodników górskich.
 • Jednorazowe, dodatkowe postojowe dla PKD 93.19.Z, czyli pozostałej działalności związanej ze sportem, która obejmuje także działalność przewodników górskich.
 • Przedłużenie przyznanej pomocy w postaci zwolnienia z ZUS oraz świadczenia postojowego na drodze rozporządzenia ułatwi przyznanie kolejnego wsparcia dla branży turystycznej. 

Data wejścia w życie przepisów tarczy branżowej

Przepisy dotyczące dofinansowania do wynagrodzenia pracowników oraz dotacji weszły w życie po upływie 3 dni od ich publikacji w Dzienniku Ustaw, czyli od 19 grudnia 2020 r.

Z kolei przepisy dotyczące zwolnienia z opłacania składek ZUS oraz dodatkowego świadczenia postojowego wejdą w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw, czyli od 30 grudnia 2020 r.  

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Agnieszką KOŹLAREK:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Newsletter