Poland
Języki

Blog

Nadchodzą zmiany dla sprzedających w Niemczech za pośrednictwem Internetu (część 2)

19 lutego 2019

Nadchodzą zmiany dla sprzedających w Niemczech za pośrednictwem Internetu (część 2)

W grudniu 2018 roku informowaliśmy Państwa o planowanych zmianach dotyczących sprzedaży w ramach rynków elektronicznych na terytorium Niemiec (22/2018). Znany jest już ostateczny kształt przepisów w zakresie VAT odnoszących się do platform sprzedaży internetowej w Niemczech oraz podmiotów korzystających z tych platform. W drodze nowelizacji ustaw, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, nałożono na podmioty prowadzące platformy sprzedaży internetowej oraz na przedsiębiorców dokonujących sprzedaży za ich pośrednictwem liczne nowe obowiązki oraz wprowadzono dotkliwe kary za niedopełnienie tych obowiązków.

1. Odpowiedzialność za handel na rynku elektronicznym

Wprowadzone obostrzenia dotyczące sprzedaży internetowej są elementem zarówno ogólnoeuropejskich jak i lokalnych, krajowych działań, realizowanych przez poszczególne państwa, w tym Niemcy, które to działania mają na celu zniwelowanie strat w budżetach państw, spowodowanych brakującymi wpływami z tytułu podatku od towarów i usług. Omawiana nowelizacja dotyczy wyłącznie rynków elektronicznych i takich transakcji, w których strona trzecia, niebędąca jednocześnie właścicielem platformy, dokonuje sprzedaży na rzecz odbiorcy w Niemczech. Chodzi więc o sprzedaż towarów i usług, dla których miejscem dostawy towaru lub miejscem świadczenia usługi przez Internet są Niemcy. W przypadku, gdy sprzedawca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań podatkowych z tytułu sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem Internetu, podmiot prowadzący platformę sprzedaży internetowej może ponieść odpowiedzialność solidarną ze sprzedającym za jego zobowiązania podatkowe z tego tytułu. Zasadniczo odpowiedzialność podmiotu prowadzącego platformę sprzedaży internetowej nie powstanie, jeżeli otrzymał on od sprzedającego ważny lokalny (niemiecki) certyfikat podatkowy oraz uzyskał od sprzedającego szereg aktualnych danych i je odpowiednio zaewidencjonował. Jedynie dochowanie należytej staranności przez prowadzącego platformę sprzedaży internetowej w zakresie zebrania i odpowiedniego przetworzenia danych o sprzedaży prowadzonej przez jego klientów za pośrednictwem platformy uchroni od solidarnej odpowiedzialności. Jeśli operator przypuszczał lub powinien był przypuszczać, że certyfikat, który otrzymał, nie jest ważny lub sprzedawca nie wypełnia swoich zobowiązań podatkowych, jego odpowiedzialność nie będzie ograniczona mimo posiadania certyfikatu. Trudno w tej chwili przewidzieć, w jaki sposób nowe przepisy będą realizowane w praktyce.

DORADZTWO PODATKOWE
Skomplikowane przepisy podatkowe spędzają Ci sen z powiek? Skorzystaj z wiedzy ekspertów.
Dowiedz się więcej

Na operatorów platform nałożono bowiem pośrednio obowiązek weryfikacji sprzedaży dokonywanej przez użytkowników platform – jeżeli podmiot prowadzący platformę sprzedaży internetowej miał lub też powinien był mieć uzasadnione podejrzenie, że dany użytkownik platformy spełnia przesłanki prowadzenia działalności gospodarczej oraz powinien zarejestrować się jako podatnik podatku od towarów i usług – również w takim przypadku będzie on współodpowiedzialny za zobowiązania podatkowe takiej osoby.

2. Certyfikat podatkowy

Certyfikat podatkowy sprzedającego stanowi dla operatora dowód, że przedsiębiorca prowadzi legalną działalność i podlega opodatkowaniu. Dokument wydawany jest przez właściwy urząd skarbowy na żądanie sprzedawcy, złożone na formularzu (USt 1 TJ) lub też w drodze samodzielnie przygotowanego wniosku, zawierającego wszelkie niezbędne dane wskazane w niemieckich przepisach. Wniosek można wysłać zarówno pocztą, jak i elektronicznie. Możliwość złożenia wniosku w formie papierowej, jak i certyfikaty wydawane w tradycyjnej formie, będą dostępne wyłącznie do momentu rozpoczęcia funkcjonowania odpowiedniego systemu elektronicznego. Wówczas zarówno złożenie wniosku, jak i odebranie certyfikatu podatkowego będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej przy pomocy owego systemu. Natomiast aktualnie wydawane certyfikaty zachowują swoją ważność do 31 grudnia 2021 roku.

Należy zauważyć, że sam certyfikat nie potwierdza, iż przedsiębiorca wywiązuje się ze swoich zobowiązań w przedmiocie podatku od towarów i usług oraz nie zastępuje odrębnego zaświadczenia, wydawanego przez administrację podatkową w tym zakresie. Co więcej, jeżeli podmiot prowadzący platformę sprzedaży na rynku elektronicznym będzie miał wątpliwości co do autentyczności certyfikatu, może on zwrócić się do urzędu, który wydał certyfikat, z prośbą o jego potwierdzenie. Zaniechanie takiego działania rodzi z kolei po stronie prowadzącego platformę ryzyko, że zostanie on pociągnięty do odpowiedzialności za zobowiązanie podatkowe danego sprzedawcy.

Podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobligowane są wyznaczyć osobę na terytorium Niemiec, która będzie odpowiedzialna za uzyskanie certyfikatu i jego ważność.

3. Obowiązki w zakresie prowadzenia dokumentacji

Jak wskazaliśmy w poprzednim artykule, nowelizacja określa katalog danych, które podmioty prowadzące sklepy internetowe powinny gromadzić oraz udostępniać urzędom. Część z tych informacji, takie jak nazwa sprzedawcy, adres prowadzenia przez niego działalności, czy też numer podatkowy i okres ważności certyfikatu podatkowego powinny wynikać wprost z owego certyfikatu. Natomiast miejsce rozpoczęcia wysyłki towaru oraz miejsce jego przeznaczenia, data dokonania sprzedaży i wielkość obrotu, powinny być gromadzone w osobnym zestawieniu. Co istotne, obowiązkowi przechowywania danych będą podlegały tylko te transakcje, które zostały sfinalizowane a nabywca nie skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy. Warto również podkreślić, że obowiązek gromadzenia danych przez podmioty prowadzące platformy sprzedaży internetowej odnosi się nie tylko do sprzedawców – przedsiębiorców, ale również analogicznie do osób fizycznych, dokonujących sprzedaży za pośrednictwem danej platformy.

Zasady dotyczące gromadzenia i przechowywania ww. dokumentacji, jak również okres tego przechowywania (zasadniczo 10 lat) są analogiczne do tych, jakie obowiązują w Niemczech w odniesieniu do innych dokumentów i rejestrów podatkowych.

Dla operatorów sklepów jest to nowy, istotny obowiązek ewidencyjny (którego niewypełnienie zagrożone jest odpowiedzialnością karnoskarbową), zaś dla sprzedawców nowe przepisy rodzą konieczność podawania dokładnych i rzetelnych danych. Można przypuszczać, że podmioty prowadzące platformy sprzedaży nie będą chciały podjąć lub kontynuować współpracy ze sprzedającymi, którzy będą wzbraniać się przed przekazaniem wymaganych informacji i dokumentów. Podmioty z Polski, dokonujące sprzedaży za pośrednictwem platform internetowych na terytorium Niemiec, powinny zatem już teraz podjąć odpowiednie kroki, celem uzyskania stosownych dokumentów i dostosowania swojej działalności do nowych przepisów.

4. Odblokowanie e-handlu

W kontekście powyższych zmian warto mieć na uwadze również unijne regulacje dotyczące zapobiegania bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji w transgranicznym handlu elektronicznym, które już niedługo będą wdrożone we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Mówiąc najprościej, chodzi o zapewnienie konsumentom na obszarze całej Unii Europejskiej jednakowego dostępu do towarów sprzedawanych za pośrednictwem Internetu. Może się więc okazać, że nawet sprzedający, którzy w chwili obecnej nie są zainteresowani sprzedażą internetową w Niemczech, zmienią zdanie i będą musieli postarać się sprostać wymaganiom niemieckiego ustawodawcy czy też zarejestrować się w Niemczech dla celów podatku od towarów i usług. RSM Poland, jako członek globalnej sieci RSM, jest w stanie wesprzeć Państwa przy rozwiązywaniu problemów wynikających z konieczności dostosowania swojej działalności do lokalnych przepisów – niemal w każdym państwie na świecie.

W razie pytań lub wątpliwości Państwa osoba kontaktowa z German Desku jest do Państwa dyspozycji.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Przemysławem POWIERZĄ:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Newsletter