RSM Poland
Języki

Języki

Aktualności

Co nowego w cenach transferowych?

16 listopada 2018

W newsletterze 13/2018 informowaliśmy Państwa o planowanych zmianach w cenach transferowych. Teraz jest to już pewne – 14 listopada 2018 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. W poniższym newsletterze podsumujemy wprowadzone regulacje.

16 marca 2018

W poprzednim Tax Alercie (5/2018) informowaliśmy Państwa o planach Ministerstwa Finansów dotyczących wydłużenia terminów realizacji obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych z zakresu dokumentacji podatkowej. Teraz jest to już pewne – przedmiotowe rozporządzenie zostało podpisane przez Ministra Finansów i 15 marca 2018 roku – z chwilą opublikowania w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 555) – weszło w życie. W niniejszym Tax Alercie podsumujemy wprowadzone regulacje w tym zakresie.

26 lutego 2018

22 lutego 2018 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej. Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem podatnicy będą mieli dodatkowe pół roku na wywiązanie się z wymogów raportowych w tym zakresie. W poniższym Tax Alercie przedstawimy Państwu zakres planowanych zmian.

23 października 2017

12 października 2017 r. Ministerstwo Finansów opublikowało ostateczną wersję formularza CBC-P, dotyczącego tzw. notyfikacji w zakresie składania przez grupy kapitałowe tzw. Country by Country Reporting. Jeśli Państwa spółki należą do grupy podmiotów, które generują skonsolidowane przychody przekraczające 750 mln EUR, prosimy o zapoznanie się z niniejszym Tax Alertem. Termin złożenia CBC-P w większości przypadków przypada na 31 października 2017 r., a pozyskanie informacji, które należy w nim zawrzeć może być czasochłonne.

 

18 października 2017

12 października 2017 r. Ministerstwo Finansów opublikowało ostateczną wersję formularza CBC-P, dotyczącego tzw. notyfikacji w zakresie składania przez grupy kapitałowe tzw. Country by Country Reporting. Jeśli Państwa spółki należą do grupy podmiotów, które generują skonsolidowane przychody przekraczające 750 mln EUR, prosimy o zapoznanie się z niniejszym Tax Alertem. Termin złożenia CBC-P w większości przypadków przypada na 31 października 2017 r., a pozyskanie informacji, które należy w nim zawrzeć może być czasochłonne.

 

3 października 2017

18 września 2017 r. zostały w końcu opublikowane rozporządzenia dotyczące informacji, jakie powinny być zawarte w dokumentacji cen transferowych sporządzanej na podstawie art. 9a ust. 1 UPDOP (odpowiednio art. 25a ust. 1 UPDOF). Z jednej strony rozwiewają one większość wątpliwości dotyczących prawidłowego dokumentowania cen transakcyjnych, co z pewnością pozwoli na usprawnienie procesu sporządzania takiej dokumentacji. Z drugiej jednak wywołują kolejne pytania (jak choćby użycie pojęcia „rodzaj działalności” bez jego definiowania, czy określony przez polskie regulacje zakres informacji w master file tworzonym najczęściej jednak przez zagraniczne podmioty).

1 sierpnia 2017

Na gruncie nowych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. brak jest obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych w przypadku podatnika, który prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Przepis art. 25a ust. 1 UPDOF wyraźnie bowiem wskazuje, że konieczność sporządzenia dokumentacji występuje, gdy podatnik w roku podatkowym oraz w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadzi i prowadził księgi rachunkowe.

28 lipca 2017

Jeśli ceny wynikają z ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów normatywnych obowiązek dokumentacyjny nie wystąpi. W sytuacji, gdy ceny za dane usługi/towary będące przedmiotem transakcji realizowanej pomiędzy podmiotami powiązanymi nie odbiegają od cen rynkowych, albowiem wynikają z ustaw oraz aktów normatywnych wydanych na ich podstawie, podatnik nie ma obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej.

 

24 lipca 2017

Wartości transakcji, których cena wynika z ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów normatywnych nie należy brać pod uwagę przy obliczaniu limitu. Celem weryfikacji, czy został przekroczony limit transakcji warunkujący obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych, nie uwzględnia się wartości transakcji, których cena wynika z ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów normatywnych.

 

 

 

21 lipca 2017

W ostatnim czasie opublikowane zostały trzy ważne rozporządzenia dotyczące sprawozdawczości podmiotów powiązanych: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania (CBCR) oraz rozporządzenia w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-TP) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-TP).

Strony

Potrzebujesz wsparcia w zakresie cen transferowych? Skontaktuj się z nami!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski w zakresie cen transferowych, skontaktuj się z nami!

WYŚLIJ WIADoMOŚĆ

 

Aby otrzymać ofertę w zakresie cen transferowych, wypełnij wstępny kwestionariusz.

WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ