RSM Poland
Języki

Języki

Kontrola cen transferowych

W ostatnich latach daje się zaobserwować stale rosnące zainteresowanie organów podatkowych tematem cen transferowych. Kontrole w obszarze cen transferowych są też bardziej efektywne. Z pewnością sprzyja temu posiadanie przez kontrolujących specjalistycznych narzędzi umożliwiających weryfikację rynkowości warunków transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Ponadto organy podatkowe skuteczniej dobierają podmioty do kontroli. W konsekwencji z roku na rok łączna kwota doszacowań z przeprowadzonych kontroli jest coraz wyższa.

W tabeli poniżej zaprezentowano ilość kontroli przeprowadzonych w latach 2014-2017 oraz w pierwszym półroczu 2018 roku, a także kwoty doszacowań będące ich wynikiem.

Okres Ilość kontroli Ilość kontroli zakończonych doszacowaniem Całkowita kwota doszacowania
(w mln PLN)
Średnia kwota doszacowania
(w mln PLN)
2014 246 20 82,86 4,14
2015 370

21

28,87 1,375
2016 182 46 657,44 14,29
2017 b.d 238 2325,91 9,77
I połowa 2018 b.d. 116 964,39 8,31

Źródło: Ministerstwo Finansów


Niewątpliwie obowiązek raportowania o transakcjach podatnika z podmiotami z nim powiązanymi przekładał się będzie bezpośrednio na zwiększoną trafność typowania do kontroli podmiotów, u których występuje ryzyko związane z transferem dochodów. Zgodnie bowiem z informacjami przekazywanymi organom za pomocą formularzy CIT/TP, PIT/TP oraz zastępującego je formularza TP-R, podatnik dostarcza komplet danych dotyczących zarówno rodzajów realizowanych z podmiotami powiązanymi transakcji, jak i ich kwot.

Jednocześnie poczynając od roku podatkowego 2019 brak złożenia Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych, złożenie jej po terminie lub przekazanie informacji nieprawdziwych jest zgodnie z art. 80e Kodeksu Karnego Skarbowego, obciążone karą grzywny do 720 stawek dziennych, a w przypadkach mniejszej wagi karą grzywny za wykroczenie skarbowe. W praktyce zatem może to oznaczać dla podatnika konieczność zapłacenia grzywny, której wysokość może wynosić od 54 tys. PLN do nawet 21,6 mln PLN.

Zgodnie natomiast z dotychczas obowiązującymi przepisami o cenach transferowych organ podatkowy miał prawo do zastosowania sankcyjnej 50% stawki podatku w odniesieniu do doszacowanego dochodu. Doszacowanie dochodów miało miejsce w sytuacji, w której warunki ustalone w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi odbiegały od tych, jakie zastosowałyby między sobą podmioty niezależne, a podatnik nie miał przygotowanej dokumentacji cen transferowych.

Znowelizowane przepisy, obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku wprowadziły natomiast instytucję dodatkowego zobowiązania podatkowego, która co do zasady wynosi 10% sumy nienależnie wykazanej lub zawyżonej straty podatkowej i niewykazanego w całości lub części dochodu do opodatkowania. Ponadto ustawodawca przewidział możliwość:

  • podwojenia stawki, gdy podstawa do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego przekracza 15 mln PLN (w zakresie nadwyżki ponad tę kwotę) albo podatnik nie przedłożył dokumentacji podatkowej;
  • potrojenia stawki, gdy podstawa do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego przekracza 15 mln PLN, a podatnik nie przedłożył dokumentacji podatkowej (w zakresie nadwyżki ponad tę kwotę).

 

W praktyce nowa koncepcja sankcji oznacza, iż podatnik, niezależnie od osiągniętego wyniku finansowego, będzie zmuszony do zapłaty podatku z tytułu dodatkowego zobowiązania podatkowego. Należy również zwrócić uwagę, iż sankcje mogą być stosowane nie tylko do transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu, lecz do wszystkich transakcji, w odniesieniu do których istnieje obowiązek stosowania zasady ceny rynkowej.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie cen transferowych? Skontaktuj się z nami!
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ