Poland
Języki

Kontrola cen transferowych

W ostatnich latach daje się zaobserwować stale rosnące zainteresowanie organów podatkowych tematem cen transferowych. Kontrole w obszarze cen transferowych są nadal często prowadzone przez organy skarbowe. Z pewnością sprzyja temu posiadanie przez kontrolujących specjalistycznych narzędzi umożliwiających weryfikację rynkowości warunków transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Ponadto organy podatkowe skuteczniej dobierają podmioty do kontroli.

W tabeli poniżej zaprezentowano ilość kontroli przeprowadzonych w latach 2014-2020 oraz w pierwszym półroczy 2021 roku, a także kwoty doszacowań będące ich wynikiem.

Okres Ilość kontroli Ilość kontroli zakończonych doszacowaniem Kwota doszacowanego dochodu (w mln PLN) Średnia kwota doszacowanego dochodu (w mln PLN) Kwota podatku dochodowego (w mln PLN)
2014 246 20 82,86 4,14 b.d.
2015 370

21

28,87 1,375 b.d.
2016 182 46 657,44 14,29 b.d.
2017 b.d 238 2.325,91 9,77 b.d.
I połowa 2018 b.d. 116 964,39 8,31 b.d.
II połowa 2018 b.d. 79 373,6 4,73 33,44
2019 b.d. 193 1.553,35 8,05 459,48
2020 395 153 1.336,39 8,73 377,62
I połowa 2021 183 68 472,31 6,95 93,20

Źródło: Przetworzenie informacji publicznych pozyskanych do ponownego wykorzystania od Ministerstwa Finansów

W okresie pandemii COVID zauważalny jest spadek ilości kontroli zakończonych doszacowaniem, na co prawdopodobnie mógł mieć wpływ m.in. ograniczony tryb pracy organów oraz podatników. Zmniejszanie skuteczności przeprowadzanych kontroli może wynikać również z faktu, iż dokumentacje cen transferowych, w tym przede wszystkim analizy cen transferowych, są coraz lepiej przygotowane.

Niewątpliwie obowiązek raportowania o transakcjach podatnika z podmiotami z nim powiązanymi przekładał się bezpośrednio na możliwość typowania do kontroli podmiotów, u których występuje ryzyko związane z transferem dochodów. Zgodnie bowiem z informacjami przekazywanymi organom za pomocą formularzy CIT/TP, PIT/TP oraz zastępujących je formularzy TPR-C, TPR-P, podatnik dostarcza komplet danych dotyczących zarówno rodzajów realizowanych z podmiotami powiązanymi transakcji, jak i ich kwot.

Jednocześnie poczynając od roku podatkowego 2019 brak złożenia Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych, złożenie jej po terminie lub przekazanie informacji nieprawdziwych jest zgodnie z art. 80e Kodeksu Karnego Skarbowego, obciążone karą grzywny do 720 stawek dziennych, a w przypadkach mniejszej wagi karą grzywny za wykroczenie skarbowe. W praktyce zatem może to oznaczać dla podatnika konieczność zapłacenia grzywny, której wysokość może wynosić nawet ponad 26 mln PLN. Taka sama sankcja zostanie nałożona na podmiot, który nie złoży oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, złoży to oświadczenie po terminie lub poświadczy w nim informacje niezgodne ze stanem rzeczywistym. To ostatnie kryterium jest szczególnie istotne, ponieważ w oświadczeniu należy wskazać, że cena transferowa transakcji kontrolowanej została ustalona na poziomie rynkowym.

Zgodnie natomiast z dotychczas obowiązującymi przepisami o cenach transferowych organ podatkowy miał prawo do zastosowania sankcyjnej 50% stawki podatku w odniesieniu do doszacowanego dochodu. Doszacowanie dochodów miało miejsce w sytuacji, w której warunki ustalone w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi odbiegały od tych, jakie zastosowałyby między sobą podmioty niezależne, a podatnik nie miał przygotowanej dokumentacji cen transferowych.

Od 1 stycznia 2019 roku wprowadzono instytucję dodatkowego zobowiązania podatkowego, która co do zasady wynosi 10% sumy nienależnie wykazanej lub zawyżonej straty podatkowej i niewykazanego w całości lub części dochodu do opodatkowania. Ponadto ustawodawca przewidział możliwość:

  • podwojenia stawki, gdy podstawa do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego przekracza 15 mln PLN (w zakresie nadwyżki ponad tę kwotę) albo podatnik nie przedłożył dokumentacji podatkowej;
  • potrojenia stawki, gdy podstawa do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego przekracza 15 mln PLN, a podatnik nie przedłożył dokumentacji podatkowej (w zakresie nadwyżki ponad tę kwotę).

W praktyce ta koncepcja sankcji oznacza, iż podatnik, niezależnie od osiągniętego wyniku finansowego, będzie zmuszony do zapłaty podatku z tytułu dodatkowego zobowiązania podatkowego. Należy również zwrócić uwagę, iż sankcje mogą być stosowane nie tylko do transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu, lecz do wszystkich transakcji, w odniesieniu do których istnieje obowiązek stosowania zasady ceny rynkowej.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie cen transferowych? Skontaktuj się z nami!
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ