RSM Poland
Języki

Języki

Aktualności - strona 8

Co nowego w cenach transferowych?

3 października 2017

18 września 2017 r. zostały w końcu opublikowane rozporządzenia dotyczące informacji, jakie powinny być zawarte w dokumentacji cen transferowych sporządzanej na podstawie art. 9a ust. 1 UPDOP (odpowiednio art. 25a ust. 1 UPDOF). Z jednej strony rozwiewają one większość wątpliwości dotyczących prawidłowego dokumentowania cen transakcyjnych, co z pewnością pozwoli na usprawnienie procesu sporządzania takiej dokumentacji. Z drugiej jednak wywołują kolejne pytania (jak choćby użycie pojęcia „rodzaj działalności” bez jego definiowania, czy określony przez polskie regulacje zakres informacji w master file tworzonym najczęściej jednak przez zagraniczne podmioty).

1 sierpnia 2017

Na gruncie nowych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. brak jest obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych w przypadku podatnika, który prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Przepis art. 25a ust. 1 UPDOF wyraźnie bowiem wskazuje, że konieczność sporządzenia dokumentacji występuje, gdy podatnik w roku podatkowym oraz w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadzi i prowadził księgi rachunkowe.

28 lipca 2017

Jeśli ceny wynikają z ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów normatywnych obowiązek dokumentacyjny nie wystąpi. W sytuacji, gdy ceny za dane usługi/towary będące przedmiotem transakcji realizowanej pomiędzy podmiotami powiązanymi nie odbiegają od cen rynkowych, albowiem wynikają z ustaw oraz aktów normatywnych wydanych na ich podstawie, podatnik nie ma obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej.

 

24 lipca 2017

Wartości transakcji, których cena wynika z ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów normatywnych nie należy brać pod uwagę przy obliczaniu limitu. Celem weryfikacji, czy został przekroczony limit transakcji warunkujący obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych, nie uwzględnia się wartości transakcji, których cena wynika z ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów normatywnych.

 

 

 

21 lipca 2017

W ostatnim czasie opublikowane zostały trzy ważne rozporządzenia dotyczące sprawozdawczości podmiotów powiązanych: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania (CBCR) oraz rozporządzenia w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-TP) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-TP).

17 lipca 2017

Brak możliwości określenia warunków rynkowych dla odpłatnego zbycia udziałów celem ich umorzenia. W sytuacji odpłatnego zbycia udziałów w celu ich dobrowolnego umorzenia (unicestwienia), nie można ustalić czy czynność ta została przeprowadzona z zachowaniem warunków rynkowych, ponieważ czynność ta może być dokonywana tylko pomiędzy podmiotami powiązanymi – między spółką a wspólnikiem. 

10 lipca 2017

Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych pomiędzy podmiotami działającymi w imieniu Skarbu Państwa. Podmioty działające w imieniu Skarbu Państwa są podmiotami powiązanymi na podstawie art. 11 ust. 4 pkt 2 UPDOP, co w konsekwencji w zakresie transakcji dokonywanych między tymi podmiotami rodzi obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych

10 lipca 2017

Pomiędzy samorządowym zakładem budżetowym a gminą nie ma powiązań w rozumieniu art. 11 UPDOP. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że analizując istniejące relacje pomiędzy samorządowym zakładem budżetowym – będącym jednostką organizacyjną urzędu gminy – a gminą, nie może być mowy o powiązaniu między tymi podmiotami w rozumieniu art. 11 UPDOP.

7 lipca 2017

Sporządzanie dokumentacji cen transferowych w transakcjach między członkami podatkowej grupy kapitałowej a spółkami nienależącymi do PGK. W odniesieniu do transakcji zawieranych między członkami podatkowej grupy kapitałowej a spółkami nienależącymi do PGK będącymi jednocześnie podmiotami powiązanymi, to PGK będzie zobowiązana do sporządzenia DCT, a nie spółki wchodzące w jej skład.

 

 

 

 

5 lipca 2017

Tak jak informowaliśmy Państwa już niejednokrotnie, od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie nowe regulacje dotyczące cen transferowych. Tym razem chcielibyśmy zwrócić Państwa szczególną uwagę na to, kto jest odpowiedzialny za złożenie oświadczenia potwierdzającego
sporządzenie dokumentacji podatkowej.

Strony

Potrzebujesz wsparcia w zakresie cen transferowych? Skontaktuj się z nami!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski w zakresie cen transferowych, skontaktuj się z nami!

WYŚLIJ WIADoMOŚĆ

 

Aby otrzymać ofertę w zakresie cen transferowych, wypełnij wstępny kwestionariusz.

WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ