RSM Poland
Języki

Języki

Aktualności - strona 9

Co nowego w cenach transferowych?

24 czerwca 2017

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych CIT-TP (Dz.U. z 2017 r. poz. 1190) oraz w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-TP (Dz.U. z 2017 r. poz. 1205) zostały opublikowane odpowiednio w dniu 22 i 23 czerwca 2017 r.

23 czerwca 2017

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r., w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 21 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1176).

12 czerwca 2017

Jeżeli spółka realizuje z podmiotem powiązanym transakcje jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza limit zobowiązujący do sporządzania dokumentacji cen transferowych (wskazany w art. 9a ust. 1d UPDOP) i jednocześnie realizuje z tym podmiotem inne transakcje jednego rodzaju, których łączna wartość nie przekracza ww. limitu, to spółka ma obowiązek sporządzenia dokumentacji tylko dla tych transakcji jednego rodzaju, które przekroczą ustawowy limit.

12 czerwca 2017

W odniesieniu do spółki, której rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, postanowienia art. 9a UPDOP obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. znajdą zastosowanie dopiero od roku podatkowego zaczynającego się po dniu 31 grudnia 2016 r.

8 czerwca 2017

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że umowy trójstronne zawierane pomiędzy wnioskodawcami (podmiotami powiązanymi) i danym dostawcą (niebędącym podmiotem z nimi powiązanym) nie będą rodziły obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych.

5 czerwca 2017

Sytuacja, w której spółka akcyjna jest jednocześnie jedynym udziałowcem wnioskodawcy (spółki) i posiadaczem certyfikatów inwestycyjnych w niestandaryzowanym sekurytyzacyjnym funduszu inwestycyjnym zamkniętym, oznacza istnienie pośrednich powiązań pomiędzy wnioskodawcą a funduszem.

29 maja 2017

Korekty wpływającej na dochodowości w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi nie można traktować jako wystawionej z powodu błędów rachunkowych lub innych oczywistych omyłek.

29 maja 2017

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał wnioskodawcę będącego bezpośrednim i pośrednim udziałowcem w niestandaryzowanym sekurytyzacyjnym funduszu inwestycyjnym zamkniętym (NSFIZ) za podmiot powiązany na gruncie art. 11 ust. 4 pkt 2 UPDOP.

24 maja 2017

Pięć krajów i terytoriów zostało wykreślonych z polskiej listy państw stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

12 maja 2017

W rozpatrywanym przez organ podatkowy stanie faktycznym, udziałowcem wnioskodawcy (sp. z o.o.) był fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych (FIZAN), posiadający 78,35% udziałów w kapitale zakładowym spółki.

Strony

Potrzebujesz wsparcia w zakresie cen transferowych? Skontaktuj się z nami!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski w zakresie cen transferowych, skontaktuj się z nami!

WYŚLIJ WIADoMOŚĆ

 

Aby otrzymać ofertę w zakresie cen transferowych, wypełnij wstępny kwestionariusz.

WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ