RSM Poland
Języki

Języki

WSA: Recharakteryzacja transakcji udzielenia licencji na transakcję świadczenia usług o niskiej wartości dodanej

WSA w Rzeszowie w wyroku z 3 lutego 2022 r. o sygn. akt I SA/Rz 872/21 podzielił stanowiska organu skarbowego związane z dokonaniem reklasyfikacji transakcji udzielenia licencji na transakcję świadczenia usług o niskiej wartości dodanej.

Uzasadnieniem takiego podejścia było m.in. to, że opłata licencyjna za znak towarowy wielokrotnie przekraczała koszty ponoszone w tym czasie przez licencjodawcę i w żadnym stopniu nie odpowiadała wysokości nakładów czynionych przez niego w związku z administrowaniem własnością prawną tego znaku towarowego. W dodatku Sąd potwierdził, że możliwość reklasyfikacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, która pojawiła się bezpośrednio w przepisach dopiero w 2019 r., istniała również przed 2019 r.

Orzeczenie jest nieprawomocne.