RSM Poland
Języki

Języki

Aktualności - strona 3

Co nowego w cenach transferowych?

3 marca 2020

Sporządzając dokumentacje podatkowe za 2018 rok, znaczna część podmiotów powiązanych wybierała reżim podatkowy z roku 2019, tak aby móc skorzystać z uproszczeń w zakresie zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego dla transakcji krajowych.

Zgodnie z art. 11n UPDOP (ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) podmioty powiązane, które mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mogą zostać zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

14 lutego 2020

Na stronie OECD zostały opublikowane Wytyczne dot. transakcji finansowych – Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions: Inclusive Framework on BEPS: Actions 4, 8-10.

11 lutego 2020

Wyrokiem z 30 stycznia 2020 r. o sygn. akt II FSK 191/19 Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA, Sąd kasacyjny) utrzymał w mocy kontrowersyjny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (dalej: WSA, Sąd) z 25 października 2018 r. o sygn. akt I Sa/Po 508/18 w przedmiocie korekty dochodów alokowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi (ang. transfer pricing adjustment). Sądy odmówiły zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych z tytułu korekty rozliczeń polegającej na wyrównaniu marży operacyjnej netto. Brak jest jeszcze uzasadnienia do wyroku NSA, w związku z tym w niniejszej informacji podatkowej skupimy się na omówieniu tez i argumentacji wskazanych w orzeczeniu WSA, podtrzymanych przez Sąd kasacyjny.

11 lutego 2020

Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano komunikat dot. uproszczeń typu safe harbour w roku 2020.

16 stycznia 2020

O zmianach przepisów w cenach transferowych na przestrzeni ostatnich 3 lat mówi się bardzo dużo.

10 stycznia 2020

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie składania CIT-TP potwierdziło, że podatnik, który zdecydował się stosować nowe przepisy obowiązujące od 2019 r. i jednocześnie na podstawie tych przepisów nie ma obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych jest obowiązany do złożenia CIT-TP za 2018 r. (jeśli na podstawie przepisów obowiązujących w 2018 r. taki obowiązek u podatnika powstał).

20 grudnia 2019

Zgodnie z art. 25a ust. 1g UPDOF dokumentacja podatkowa może być sporządzona przez wyznaczonego wspólnika spółki niebędącej osobą prawną.

20 grudnia 2019

W odniesieniu do transakcji kontrolowanych dokonywanych przez spółkę osobową z podmiotami powiązanymi, zgodnie z art. 23y ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (UPDOF) to spółka osobowa jako podmiot powiązany będzie miała obowiązek składania oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

18 grudnia 2019

22 listopada 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: DKIS, Organ) wydał kontrowersyjną interpretację indywidulną o sygn. 0114-KDIP2-2.4010.421.2019.1.SJ, zgodnie z którą podatnicy, których rok podatkowy kończy się w okresie październik – grudzień 2019 r. i którzy stosują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2018 r. są zobowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji oraz sporządzenia sprawozdania CIT-TP w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

29 listopada 2019

Ministerstwo Finansów przypomina o zmianach wprowadzonych w raportowaniu m.in. CBC.

Strony

Potrzebujesz wsparcia w zakresie cen transferowych? Skontaktuj się z nami!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski w zakresie cen transferowych, skontaktuj się z nami!

WYŚLIJ WIADoMOŚĆ

 

Aby otrzymać ofertę w zakresie cen transferowych, wypełnij wstępny kwestionariusz.

WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ