RSM Poland
Języki

Języki

Aktualności - strona 5

Co nowego w cenach transferowych?

19 września 2018

Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym przez Ministra Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską o nr 25506, nowo utworzone podatkowe grupy kapitałowe również podlegają obowiązkowi sporządzenia analizy danych porównawczych oraz tzw. dokumentacji grupowej, pod warunkiem że przekroczono progi przychodów lub kosztów, obligujące do zawarcia w dokumentacji podatkowej ww. elementów.

17 września 2018

Ustalenie limitów zobowiązujących do sporządzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji zawieranych przez poszczególne spółki tworzące PGK z podmiotami powiązanymi niewchodzącymi w skład PGK, powinny być kalkulowane łącznie dla PGK poprzez zsumowanie wartości przychodów poszczególnych spółek tworzących PGK – wynika m.in. z interpretacji indywidualnej DKIS z 22 lutego 2018 r. o znaku 0111-KDIB1-2.4010.37.2018.1.DP czy też z wyroku WSA w Warszawie z 24 maja 2018 r. o sygn. akt III SA/Wa 1930/17 (orzeczenie prawomocne).

10 września 2018

Przy ustalaniu limitu dla transakcji polegającej na zawarciu umowy pożyczki należy zsumować kwotę główną pożyczki i kwotę zapłaconych odsetek – wynika z ugruntowanej już linii orzeczniczej i interpretacyjnej, m.in. wyrok WSA w Warszawie z 24 kwietnia 2018 r. o sygn. akt III SA/Wa 1681/17 (orzeczenie nieprawomocne), wyrok WSA w Krakowie z 21 czerwca 2018 r. o sygn. akt I SA/Kr 474/18 (orzeczenie prawomocne) czy też interpretacja DKIS z 5 września 2018 r. o znaku 0114-KDIP2-2.4010.429.2018.2.SO.

16 sierpnia 2018

Na stronie Ministerstwa Finansów pojawiły się wyjaśnienia dotyczące obowiązków w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowej.

30 lipca 2018

W interpretacji indywidualnej z 20 lipca 2018 r. o znaku 0112-KDIL3-3.4011.209.2018.1.MC organ wyjaśnił, że wspólnik spółki komandytowej jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej dla tej spółki.

3 lipca 2018

Aby zapewnić podatnikom jak największą pewność prawną w procesie wywiązywania się z obowiązku złożenia powiadomienia dot. raportowania Country-by-Country Ministerstwo Finansów opublikowało trzecią już edycję odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w tym zakresie.

25 czerwca 2018

W interpretacji z 20 czerwca 2018 r. o znaku 0111-KDIB1-3.4010.198.2018.1.IZ DKIS wyjaśnił, że zasady przeprowadzania aktualizacji dokumentacji podatkowej odnoszą się także do transakcji lub innych zdarzeń rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2017 r. (tj. przed wejściem w życie nowych przepisów), w zakresie tej części transakcji lub innych zdarzeń, które są kontynuowane w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r.

 

31 maja 2018

Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym przez Ministra Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską o nr 22035, podmioty powstałe z przekształcenia zobowiązane są do sporządzenia dokumentacji podatkowej za pierwszy rok podatkowy, pod warunkiem, że zostały spełnione przesłanki określone w art. 9a ust. 1 pkt 1 UPDOP.

14 maja 2018

W odpowiedzi na zapytanie poleskie nr 7136, Minister Finansów wyjaśnił, że nieodpłatne korzystanie ze znaku towarowego w ramach grupy kapitałowej, w określonych okolicznościach, może być uzasadnione ze względu na charakter danej transakcji lub działalności.

12 maja 2018

W celu ułatwienia podatnikom, do których adresowane jest rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji, realizację obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej oraz obowiązku złożenia oświadczenia o sporządzeniu takiej dokumentacji, na stronie MF pojawiły się praktyczne wyjaśnienia w tym zakresie.

Strony

Potrzebujesz wsparcia w zakresie cen transferowych? Skontaktuj się z nami!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski w zakresie cen transferowych, skontaktuj się z nami!

WYŚLIJ WIADoMOŚĆ

 

Aby otrzymać ofertę w zakresie cen transferowych, wypełnij wstępny kwestionariusz.

WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ