RSM Poland
Języki

Języki

Audyt finansowy - strona 8

MSSF/IFRS 16 – o nowym standardzie słów parę (część 2)

4 grudnia 2017
Piotr STASZKIEWICZ
W poprzednim artykule poświęconym leasingowi padło kilka przykładowych pytań od członków zarządów oraz księgowych odnośnie ujmowania, wyceny i prezentacji leasingu wg nowego standardu MSSF 16/IFRS 16. Udzielamy zatem odpowiedzi na otrzymane zapytania.

MSSF/IFRS 16 – o nowym standardzie słów parę (część 1)

27 listopada 2017
Piotr STASZKIEWICZ
Od kilku miesięcy dostrzegamy wzmożoną aktywność wśród podmiotów w zakresie zapytań dotyczących zagadnienia leasingu, jak również analizy umów, jakie podpisały na korzystanie z określonych aktywów – czy to w postaci leasingu, czy też dzierżawy/najmu. Pojawiające się pytania przyspieszyły decyzję o napisaniu przez nas kilku wpisów poświęconych nowemu standardowi MSSF/IFRS 16.

Raportowanie informacji niefinansowych za 2017 rok

31 października 2017
Obowiązek sporządzania oświadczenia na temat informacji niefinansowych wynika z art. 49b UoR1 i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych, zarówno zgodnie z UoR, jak i MSR/MSSF2, za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2017 roku.  

Nowe standardy rachunkowe: MSSF/IFRS 16

9 października 2017
Blisko rok temu informowaliśmy Państwa o nowych międzynarodowych standardach wchodzących niedługo w życie: MSSF 9 – standard poświęcony instrumentom finansowym, MSSF 15 – standard poświęcony rozpoznawaniu przychodów z umów z klientami oraz MSSF 16 – standard poświęcony leasingowi. Właśnie temu ostatniemu chcielibyśmy poświęcić w niniejszym alercie uwagę. Choć jego wejście w życie zaplanowano na 1 stycznia 2019 roku, to wydaje się, iż może niebawem sprawić on najwięcej problemów osobom zajmującym się sprawozdawczością finansową oraz kierownictwu jednostki.

Raportowanie według ISAE 3402

11 sierpnia 2017
Michał DREAS
Warto zastanowić się nad tym, czy w ślad za rozpowszechnieniem usług outsourcingowych idzie również adekwatna atencja w zakresie tego, czy kontrole wewnętrzne w ramach firmy outsourcingowej są odpowiednio zaprojektowane i właściwie realizowane.

Ogólne zasady ujmowania kosztów finansowania zewnętrznego

17 lipca 2017
Leszek WOZIŃSKI
Działalność jednostki, w tym nabywanie i wytwarzanie składników aktywów, często finansowana jest z obcych źródeł (kredytów lub pożyczek). Taki rodzaj finansowania wiąże się z koniecznością zapłaty odsetek i  innych kosztów związanych z pożyczeniem środków, czyli tzw. kosztów finansowania zewnętrznego.

Strata podatkowa jako element ustalania i rozliczania odroczonego podatku dochodowego

17 lipca 2017
Zuzanna WOJCIECHOWSKA
W ciągu roku w przedsiębiorstwie zachodzi wiele zdarzeń gospodarczych, które mają wpływ na ogólny obraz jednostki. Nie zawsze jednak zdarzenia te oddziałują w taki sam sposób na wyniki jednostki prezentowane zgodnie z prawem podatkowym i prawem bilansowym. Rozbieżności pomiędzy systemem podatkowym i bilansowym spowodowane są odmiennością zasad, funkcji oraz różnym sposobem wyceny składników aktywów i pasywów, co w konsekwencji prowadzi do powstania różnic przejściowych dodatnich i ujemnych pomiędzy wartościami wykazanymi w sprawozdaniu finansowym a tymi, które skalkulowane i przedstawione zostałyby na gruncie prawa podatkowego.

Zbyt niskie ceny audytów

5 lipca 2017
W nawiązaniu do zmian Ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej Uobr), która weszła w życie 21 czerwca 2017 r., Ministerstwo Finansów reaguje na postulaty Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w sprawie zaniżania cen audytu. Komisja Nadzoru Audytu ma zamiar współpracować z UOKiK w celu monitorowania rynku badań finansowych w Polsce. Zdaniem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Wiesława Janczyka problem niskich cen istnieje i jest jak najbardziej realny.  

Zasada rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji finansowej

30 czerwca 2017
19 czerwca 2017 r. Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) przedstawił projekt stanowiska dotyczącego interpretacji zasady rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji finansowej jednostki ukazywanego w sprawozdaniu finansowym. Zasadę tę określa art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm. dalej: ustawa).

Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2017 r.

14 czerwca 2017
6 czerwca 2017 r. ogłoszona została Ustawa z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej Uobr). Ustawa ta zmienia blisko 50 innych ustaw oraz uchyla dotychczasową Ustawę z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Strony