Poland
Języki

Doradztwo podatkowe - strona 35

Tax Alert 28/2013

1 stycznia 2014
Przemysław POWIERZA
Jak niemal co roku z pierwszym dniem stycznia podatnicy podatku od towarów i usług mogą spodziewać się zmian w ustawie o VAT (dalej: UPTU). Od początku 2014 roku w przepisach UPTU można będzie znaleźć m.in. po raz pierwszy definicję tradycyjnej faktury oraz faktury elektronicznej, znowelizowaną listę zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, a także nowy sposób obliczania obrotu w przypadku proporcji. Szereg tych zmian był już tematem naszego październikowego Tax Alertu 24/2013, dlatego też w poniższej publikacji chcielibyśmy przestawić Państwu jedynie te zmiany w podatku od towarów i usług, które w naszej opinii są najbardziej istotne i mogą powodować pewne problemy w Państwa rozliczeniach podatkowych.

Tax Alert 19/2013

1 stycznia 2014
Tomasz BEGER
W wyroku z dnia 15 stycznia 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej w transakcjach zawartych pomiędzy podmiotami powiązanymi powstanie, jeżeli wartość wszystkich świadczonych usług tego samego rodzaju z tytułu tych transakcji przekroczy ustawowo wskazaną kwotę (sygn. akt II FSK 1052/11). Lektura uzasadnienia do powyższego wyroku może co prawda napawać optymizmem, ale niestety nie zawiera kluczowej definicji „usługi tego samego rodzaju”. W związku z powyższym chcemy Państwu nieco szerzej przedstawić aktualne podejście sądów administracyjnych do tego zagadnienia.

Tax Alert 6/2013

1 stycznia 2014
Piotr LISS
Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany zaproponowane w projekcie Ministra Finansów dotyczącego nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych oraz fizycznych (dalej: ustawy CIT oraz PIT) opublikowanym w dniu 12 lutego 2013 roku.

Tax Alert 18/2013

1 stycznia 2014
Tomasz BEGER
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 czerwca 2013 r. (sygn. Akt II FSK 702/11) wydanym w poszerzonym siedmioosobowym składzie orzekł, że wydatki na obiady i kolacje z kontrahentami biznesowymi nie są kosztami reprezentacji i dlatego przedsiębiorcy mogą zaliczać je do kosztów uzyskania przychodów. Sąd podkreślił także, że każda ze spraw powinna być rozstrzygana indywidualnie i dlatego odmówił wydania uchwały, która mogła by zdefiniować koszty reprezentacji i wiązać inne składy sądów administracyjnych.

Tax Alert 4/2013

1 stycznia 2014
Dnia 29 stycznia 2013 roku Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisał Rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (dalej „Rozporządzenie”). W jednym dokumencie umieszczono przepisy dotyczące diet i zwrotu kosztów poniesionych w podróży służbowej zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami. Rozporządzenie przede wszystkim systematyzuje dotychczasowe regulacje, ale także zawiera kilka nowych rozwiązań. Poniżej przedstawione zostaną zasadnicze zmiany, które wejdą w życie już w tym roku. Warto także zaznaczyć, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych diety, a także inne należności przysługujące pracownikom odbywającym podróże służbowe, są zwolnione z opodatkowania do wysokości określonej w Rozporządzeniu. Co za tym idzie od nowych stawek diet i zasad rozliczania podróży służbowej będzie zależeć wysokość zwolnienia podatkowego.

Tax Alert 5/2013

1 stycznia 2014
Przemysław POWIERZA
Poniżej prezentujemy Państwu najważniejsze zmiany w Ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: UPTU), które zgodnie z Ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35) wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.

Strony